STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 200/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przypisania sprawcy odpowiedzialności za oszustwo sądowe z art. 286 § 1 k.k. nie jest istotny sam deklaratoryjny charakter uzyskanego w warunkach tego przepisu orzeczenia a jego rzeczywiste skutki w sferze praw majątkowych osób, które wskutek takich działań w postanowieniu zostały pominięte. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2017 r., sprawy J. K., urodzonej (...) w D., córki J. i R., oskarżonej z art. 270 § 1 i in. k.k., na skutek apelacji, wniesionych przez ob [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 11, pozycja: 23, Sygnatura: II AKa 210/17
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenia organów podatkowych i dokonywane dla celów podatkowych przez te organy ustalenia w żaden sposób nie wiążą sądu rozpoznającego sprawę karną. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2017 r., sprawy: 1) J. G., urodzonego (...) w Ł., syna J., 2) K. P., urodzonego (...) w B.–N., syna M., 3) J. F., urodzonego (...) w R., syna H., oskarżonych z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. w zbiegu z art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., na skutek ap [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 12, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 168/17
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Uprawa 24 krzewów konopi innych niż włókniste, z których można było uzyskać ziele w ilości pozwalającej na otrzymanie co najmniej 1 661 porcji środka odurzającego oraz wytwarzanie środka odurzającego w postaci marihuany w ilości łącznej 136,64 grama, wystarczającej do sporządzenia co najmniej 136 pojedynczych porcji, stanowią niewątpliwie znaczne ilości w rozumieniu przepisów art. 53 ust. 2 oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 10, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 175/17
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie istnienia u wnioskodawcy symptomów, określanych potocznie jako stan depresyjny, nie wymaga wiadomości specjalnych, a zatem sąd czyniąc samodzielne ustalenia w powyższym zakresie na podstawie zeznań świadków i opinii sądowo psychologicznej, nie naruszył art. 193 k.p.k. Występowanie opisanych wyżej symptomów nie jest bowiem jednoznaczne ze stwierdzeniem u niego jednostki chorobowej w postaci np. depresji lub zaburzeń psychicznych, które mogą być ustalone jedynie na podstawie opinii sądo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 11, pozycja: 22, Sygnatura: II AKz 231/17
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 43zae k.k.w., dotyczący dopuszczalności ponownego udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, ma charakter materialnoprawny, do którego ma zastosowanie zasada określona w przepisie art. 4 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2017., w sprawie skazanego M. W., zażalenia wniesionego przez obrońcę skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w W. z dnia 6 marca 2017 r. (V Kow. 269/17/el.) w przedmioci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 11, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 231/17
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prokurator prowadzący czynności, o których mowa w art. 327 § 2 k.p.k. nie jest „prokuratorem prowadzącym postępowanie” w rozumieniu art. 106b ust. 1 Prawa bankowego, uprawnionym do złożenia wniosku o wyrażenie zgody na udostępnienie informacji objętych tajemnicą bankową, nie może więc taki wniosek doprowadzić do wyrażenia przez sąd zgody w tym trybie. Dopiero podjęcie lub wznowienie postępowania na podstawie art. 327 k.p.k. lub art. 328 k.p.k. aktualizować będzie uzyskanie przez pro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 maja 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 12, pozycja: 28, Sygnatura: II AKa 48/17
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O ocenie możliwego zakresu podmiotowo–przedmiotowego subsydiarnego aktu oskarżenia nie decyduje treść zawiadomienia o przestępstwie, ale treść dokumentów prokuratorskich i merytoryczna zawartość akt z postępowania przygotowawczego. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 r., sprawy: 1) H. D., oskarżonego z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. i inne; 2) M. D., oskarżonego z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. i inne, na skutek apelacji, wn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 18/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokonując analizy, czy dokonane zaliczenie, w oparciu o art. 63 § 1 k.p.k. w całości skompensowało krzywdę w zakresie zadośćuczynienia, w pełni uprawnione jest odnoszenie krzywdy do zasądzonej grzywny, po jej przeliczeniu na konkretną kwotę. Dopiero to przeliczenie umożliwia wyprowadzenie wniosku, czy ustalona krzywda została skompensowana poprzez zaliczenie. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r., sprawy R. Ł., o zadośćuczynienie, na skutek apelacji, wniesionej przez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 4, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 104/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma normatywnych przeszkód, by odszkodowaniem i zadośćuczynieniem objąć szkody i krzywdy zaistniałe później, po okresie stosowania środka przymusu, lecz będące w bezpośrednim (normalnym, adekwatnym) związku przyczynowym z niesłusznym zastosowaniem środków zapobiegawczych. UZASADNIENIE Wyrokiem Sądu Okręgowego w G. z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie (...), po rozpoznaniu wniosku M. Ł. o zasądzenie od Skarbu Państwa zadośćuczynienia z tytułu wykonania środków przymusu w sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 maja 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 12, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 120/17
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku wydania po dniu 30 czerwca 2015 r. wyroku łącznego, w którym połączeniu będą podlegały kary prawomocnie orzeczone przed tym dniem i po tym dniu, należy na podstawie art. 4 § 1 k.k. rozstrzygnąć czy stosować przepisy rozdziału IX w nowym brzmieniu, czy też w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. (...) UZASADNIENIE Gdy chodzi o zarzut obrazy prawa materialnego postawiony w apelacji prokuratora, to zważyć należy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 in fin [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, [6], 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU