STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 1360/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dziennikarz nabywa prawo do wcześniejszej emerytury po osiągnięciu 60 lat życia i pod warunkiem pozostawania w tej dacie w zatrudnieniu w rozumieniu art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, póz. 1118 z późn. zm.). Z UZASADNIENIA Wnioskodawca T. W. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. z dnia 13 grudnia 1999 r., odmawiającej przyznania prawa do emerytury. Wyrokiem z dnia 11 l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 1222/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca nie ma obowiązku dokonania zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 1997 r. z tytułu poniesionych kosztów ubezpieczenia cywilnego. Z UZASADNIENIA W wyniku kontroli przeprowadzonej w Mennicy Państwowej SA w Warszawie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. ustalono, że zakład ten nie naliczył i nie odprowadził składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za marzec 1997 r. w kwocie 226.082,06 zł. Zobowiązując M [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 43, Sygnatura: III AUa 568/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do renty rodzinnej po inwalidzie wojennym powstaje z chwilą spełnienia wszystkich warunków prawnych do jego nabycia, zaś prawo do wypłaty tego świadczenia jest uzależnione od wniosku osoby uprawnionej i daty jego złożenia. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2001 r. w B., apelacji E. S., od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B. VI Wydziału P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 801/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę od dnia 1 lipca 2000 r. bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wnioskodawca wykonywał pracę bezpośrednio przed nabyciem prawa do świadczenia emerytalnego, powoduje zawieszenie tego świadczenia bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego z tytułu takiego zatrudnienia. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2001 r. w B., apelacji Zakładu Ube [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 828/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Schorzenie żołnierza zasadniczej służby wojskowej, które istniało przed powołaniem do tej służby wojskowej, zaś uległo ujawnieniu i pogorszeniu w czasie jej trwania wskutek szczególnych właściwości lub warunków jej odbywania, nie uprawnia do jednorazowego odszkodowania. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2001 r. w B. apelacji Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w B. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 272/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd Okręgowy zasadnie stwierdził, że praca w charakterze asystenta na Politechnice Cz., nie jest pracą w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Artykuł 88 tej ustawy posługuje się pojęciem nauczyciela, a zgodnie z treścią jej art. 3 ilekroć w ustawie jest mowa o nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 1172/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z datą wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 93, poz. 569), osobie samotnie wychowującej dziecko, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - przysługuje także zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych w O., decyzją z dnia 10 maja 2000 r., przyznał J. J. na kolejny okres zasiłkowy - zasiłek rodzinny na córkę Angelikę w podwójnej wysokości wraz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 października 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 1004/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja organu rentowego może dotyczyć m.in. prawa do świadczenia czy też wysokości świadczenia, natomiast nie może ustalać (nawet dla przyszłych celów emerytalno-rentowych) poszczególnych przesłanek warunkujących prawo bądź wymiar świadczenia. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 2 października 2001 r. w K. sprawy z wniosku Bronisława K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w K. o wysokość podstawy wymiaru emerytury, na skutek apelacji wnioskodawcy Bronisława K., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 1436/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O tym, czy emerytura wojskowa w 2000 r. podlega ograniczeniu co do wysokości, decyduje faktyczny dochód wyliczony w taki sposób, jak przed dniem 1 stycznia 1999 r. Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych ... (Dz.U. nr 122, poz. 1313) ma zastosowanie do przychodu emeryta uzyskiwanego po dniu wejścia w życie tej ustawy, tj. po dniu 1 stycznia 2001 r. Z UZASADNIENIA S. F. - pobierający emeryturę od dnia 1 stycznia 1990 r., złożył w Wojskow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 996/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczony ma prawo żądania odsetek od zaległych odsetek w przypadku opóźnienia w wypłacie należnych świadczeń. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2000 r., Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w R. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału R. i zasądził na rzecz wnioskodawcy kwotę 131,23 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 21% w stosunku rocznym, za okres od dnia 5 listopada 1999 r. do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie odwołanie oddalił. Wydan [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, [51], 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU