STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 1991 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: SA /Wr 817/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że wnioskodawca rzeczywiście znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a pobranie podatku mogłoby zagrozić jego egzystencji, organ nie powinien - bez naruszania granic przyznanego mu uznania - odmówić udzielenia jednej z form ulgi przewidzianej w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 27, poz. 111 z późn. zm.). Przy czym, przy interpretacji pojęcia „zagrożenie egzystencj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 1991 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: SA/Gd 295/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umorzenie zaległości podatkowych, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 27, poz. 111 z późn. zm.) uzasadnione będzie względami gospodarczymi lub społecznymi jedynie w takich wypadkach, które spowodowane zostały działaniem czynników, na które podatnik nie może mieć wpływu i które są niezależne od sposobu jego postępowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 listopada 1990 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: SA/Wr 531/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Umowa przeniesienia uprawnienia do rachunku bankowego upoważniającego do nabycia samochodu (przedpłaty), nawet zawarta po otrzymaniu przez dotychczasowego właściciela rachunku zawiadomienia o terminie odbioru samochodu i jego cenie, stanowi umowę przeniesienia wierzytelności (art. 509 k.c.) - cesji uprawnienia do określonego rachunku bankowego, wartość rynkowa takiego przedmiotu czynności cywilnoprawnej powinna stanowić podstawę obliczenia opłaty skarbowej ( art. 10 ust. 1 pkt 1 lit c i ust. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 12, Sygnatura: III SA 1536/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ze zmianą umowy mamy do czynienia nie tylko w wypadku nowego ukształtowania jej treści, ale także w sytuacji, gdy treść pozostaje ta sama, lecz inna staje się wysokość świadczeń z niej wynikających, na skutek zaistnienia zdarzeń, od których strony rozmiar tych świadczeń uzależniły. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 13, Sygnatura: SA/Wr 2/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 89, poz. 518), przewidujący m.in. obowiązek zwrócenia się urzędu skarbowego o wyrażenie zgody przez zarząd gminy na rozłożenie podatku na raty nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy organ podatkowy nie zamierza uwzględnić wniosku podatnika w tej sprawie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 1993 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 14, Sygnatura: III SA 2017/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do działalności organów samorządowych w sferze zobowiązań publicznoprawnych (np. podatków) nie stosuje się zasady „co nie jest zakazane, jest dowolne” (dozwolone), lecz zasadę „dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje”.2. Przepisy podatkowe nie przewidują możliwości podejmowania przez radę gminy uchwał w sprawie „sprzedaży” wierzytelności podatkowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 15, Sygnatura: III SA 1669/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabycie przez podatnika lokalu mieszkalnego od gminy w budynku wybudowanym dla celów komunalnych, którego przeznaczenie zostało następnie zmienione (sprzedaż lokalu dla indywidualnych nabywców) nie uprawnia do korzystania z odliczenia od dochodu przewidzianego w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 27, Sygnatura: III SA 186/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udziały w czystym zysku, które z mocy prawa stają się własnością każdego ze wspólników po zatwierdzeniu bilansu, stają się z tym momentem faktycznie uzyskanym pożytkiem, a tym samym przychodem w rozumieniu art. 7 ust. 1 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 28, Sygnatura: II SA 826/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Osoba fizyczna i spółka cywilna są odrębnymi podmiotami gospodarczymi w obowiązującym systemie prawnym.2. Zmiany stanu faktycznego i prawnego, o którym mowa w art. 18 z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, podlegające zgłoszeniu organowi administracyjnemu, mogą odnosić się tylko do tego samego podmiotu gospodarczego, który został wpisany do ewidencji i który nadal istnieje.3. Ustanie spółki cywilnej powoduje, że ten podmiot gospodarczy przestaje istnieć, nie następuje więc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 29, Sygnatura: SA/P 2817/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opłata manipulacyjna dodatkowa, o której mowa w art. 70 ust. 2 pkt 3 prawa celnego - w odróżnieniu od opłaty manipulacyjnej dodatkowej ustanowionej w art. 70 ust. 3 tego prawa - nie ma charakteru represyjnego, lecz stanowi należność za dodatkowe czynności organów celnych. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, [51], 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU