STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 153/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gwarancja ubezpieczeniowa jest umową nienazwaną o charakterze samoistnym, której treść określa dokument gwarancji. Jej samoistność ma to znaczenie, że umowa o udzielenie gwarancji i umowa gwarancyjna są od siebie niezależne. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Gminy Miasta E., przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu SA w W. Oddziałowi w O., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 1867/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia głównego są tak dalece powiązane z tym świadczeniem, że uzasadnione pozostaje twierdzenie o ich akcesoryjności wobec tego świadczenia. W konsekwencji przymiot ten wymusza konieczność przyjęcia, że wraz z przedawnieniem roszczenia głównego przedawniają się roszczenia o świadczenia uboczne, choćby nie upłynął jeszcze termin ich przedawnienia. Przyjęcie takie ma istotną doniosłość procesową, bowiem zakłada, że w razie sporu między stronami w zakre [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 404/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności za utratę przesyłki na skutek rabunku, jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, szkody nie można było uniknąć, ani jej zapobiec, także przez skuteczne ostrzeżenie przed grożącym niebezpieczeństwem za pomocą powszechnie przyjętych środków. Przewoźnik zatem wykonując przewóz powinien liczyć się z możliwością próby rabunku w sytuacji, gdy pozostawia pojazd z ładunkiem o znaczącej wartości i ła [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 789/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści art. 403 § 2 k.p.c. wynika, że można żądać wznowienia postępowania w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. "Wykrycie" w rozumieniu powołanego przepisu oznacza znalezienie takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych w poprzednim postępowaniu nieujawnionych, bo nieznanych stronom. Nie odnosi się zatem do okoliczności i dow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 1764/04
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do przyjęcia świadomości dłużnika pokrzywdzenia wierzycieli, o którą chodzi w art. 527 § 1 k.c., wystarczy by dłużnik takie pokrzywdzenie przewidywał w granicach ewentualności, a pokrzywdzenie wierzyciela należy oceniać nie według chwili dokonania czynności prawnej dłużnika z osobą trzecią, lecz według chwili jej zaskarżenia (wystąpienia z żądaniem uznania bezskuteczności czynności prawnej). Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, w dniu 12 maja 2005 r., na rozprawie, sprawy z powód [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 982/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Księgi inwentarzowe muzeum mają status dokumentów urzędowych i jako dokument urzędowy korzystają nie tylko z domniemania autentyczności ale też z domniemania zgodności z prawdą tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone (art. 244 k.p.c.). Przy domniemaniach przewidzianych w ustawie, ciężar dowodu w procesie przedstawia się odmiennie niż wynika to z art. 6 k.c. Jeżeli powód korzysta z domniemania, pozwanego obarcza obowiązek przedstawienia dowodów, które domniemanie to usuną. Wyrok S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 140/05 i I ACz 132/05
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkodą jest wszelki uszczerbek dotykający osobę bez prawnego uzasadnienia, wyrażający się w różnicy pomiędzy stanem majątku poszkodowanego, jaki istniał i mógłby w normalnej kolei rzeczy istnieć, wytworzyć się, a stanem, jaki powstał skutkiem zdarzenia wywołującego zmianę. Ogólnie rzecz ujmując, jest to uszczerbek, który następuje w majątku uprawnionego. Szkoda może przejawiać się w dwóch postaciach, tzw. szkody rzeczywistej, jak i utraconych korzyści (art. 361 § 2 k.c.). Sąd Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 2051/04
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny treści łączącej strony umowy nie ma znaczenia fakt, iż powódka nie posiada uprawnień do wykonywania międzynarodowego przewozu towarów (licencji). Świadczenie przewozu, zgodnie z art. 3 Konwencji CMR nie ma charakteru osobistego (podobnie jak według przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa przewozowego) i przewoźnik może się posługiwać przy wykonaniu przewozu innymi osobami, w tym przewoźnikami, którzy mają uprawnienia do przewozu międzynarodowego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 60/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przez pojęcie „rażącej niewdzięczności” należy rozumieć tylko takie czynności obdarowanego – działania lub zaniechania, które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy, np. przeciwko zdrowiu, życiu, czci, mieniu oraz o naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą – np. odmowa udzielenia pomocy w czasie choroby. Znamion [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 23, Sygnatura: VI ACa 971/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 46, poz. 499 ze zmianami) nie zawiera i nie musi zawierać żadnych uregulowań w zakresie dotyczącym płacenia wynagrodzeń autorskich za nadanie ich utworów, a w szczególności nałożenia na telewizję obowiązku wypłaty tych wynagrodzeń, albowiem Ordynacja wyborcza nie funkcjonuje w pustce prawnej i w tym zakresie istnieją stosowne regulacje w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, których s [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, [51], 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU