STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2001 r.,

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 934/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu wysokości emerytury w 1999 r. uwzględnia się faktyczny przychód osiągnięty z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 sierpnia 1999 r. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 17 marca 2000 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. dokonał rozliczenia emerytury T. N. za 1999 r. i ustalił, że osiągnięty przez nią przychód wyniósł 21.903,47 zł i przekroczył kwotę graniczną przychodu o 12.615 zł, co powoduje zmniejszenie emerytury o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 986/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.), należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub części przez zakład, tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Przypadki jej występowania określa w sposób wyczerpujący ustęp 3 art. 28, przewidujący m.in. w pkt. 5, iż ma to miejsce w sytuacji stwierdzenia całkowitej nieściągalności przez urząd skarbowy, właściwy do prowadzenia postępowania egzekucyjnego o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 402/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowy zawierane z lekarzami weterynarii nie miały jedynie charakteru organizacyjnego i porządkowego, lecz trafnie Sąd Okręgowy uznał, że były to umowy świadczenia usług, do których na podstawie art. 750 k.c. stosuje się przepisy o umowie zlecenia - art. 734 i następne Kodeksu cywilnego. Traktowanie dochodu z tytułu umowy zlecenia, jak wynagrodzenia w zakresie ubezpieczeń społecznych, zależy zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu osób wykonujących pracę na podsta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 lipca 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 1630/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z zasady określonej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. nr 161, poz. 1118) mogą skorzystać zarówno te osoby, którym brakuje okresów składkowych i nieskładkowych do otrzymania emerytury tzw. niepełnej, jak i te, które posiadają wystarczającą ilość okresów składkowych i nieskładkowych do otrzymania emerytury niepełnej, ale nie posiadają ich w wymiarze wystarczającym do otrzymania emerytury pełnej, posiadają zaś wystarczający okres tzw. uzupełniają [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APa 5/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Części ruchomej wynagrodzenia walutowego nie wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Z UZASADNIENIA Powód J. B. wystąpił o zasądzenie od strony pozwanej "Budimex" Engineering & Conctruction Spółki z o.o. w W. kwoty 15.865,90 zł tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i inne należności za okres pracy na kontrakcie w Niemczech, w okresie od dnia 4 października do dnia 31 grudnia 1994 r. Po kilkakrotnych zmianach roszczeń, powód żądał ostatecznie zasądzenia kwot [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 36, Sygnatura: III AUa 742/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia następuje w granicach uzyskanej korzyści - zatem inna osoba nie ma obowiązku zwrotu zaliczki na podatek dochodowy, skoro nie wskazano jej jako podatnika przy przekazywaniu pobranej zaliczki od wypłaconego świadczenia. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 28 lutego 2000 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. wezwał R. Z. do zwrotu kwoty 1.503,65 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, liczonymi od dnia 1 października 1999 r. tytułem nienale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 955/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Część uzupełniająca emerytury lub renty rolniczej podlega zawieszeniu w połowie jej wysokości, jeżeli emeryt lub rencista jest długotrwałe niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej, przy czym wypłata tego świadczenia przysługuje przez okres 2 lat od powstania tych zdarzeń, niezależnie od prowadzenia dalszej działalności rolniczej. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2001 r. w Białymsto [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 351/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin przewidziany w przepisie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz.U. nr 30, poz. 164) jest terminem instrukcyjnym, nie powodującym przedawnienia roszczenia o wypłatę świadczenia rekompensacyjnego. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2001 r. w Białymstoku apelacji Zakładu Ubezpieczeń S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 348/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Reorganizacja systemu oświaty i przejęcie szkoły podstawowej przez samorząd gminy nie stanowi zmiany pracodawcy w rozumieniu znowelizowanego przepisu art. 103 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2001 r. w Białymstoku apelacji S. O. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w S., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 29, Sygnatura: III AUa 1108/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro art. 58 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872), kształtujący stosunki pracy z pracownikami i zasady zachowania dotyczące uprawnień pracowniczych obejmuje pracowników, o których mowa w art. 52-54 i art. 56 ustawy, to oznacza to, iż nie dotyczy on osób objętych art. 55 ustawy. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2001 r. sprawy z wniosku Władysława D., przeciwko Zakładowi Ubezpiec [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, [52], 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU