STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III CZP 64/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gmina, a nie Skarb Państwa jest biernie legitymowana w procesie o naprawienie szkody wynikłej wskutek wydania przed dniem 27 maja 1990 r. ostatecznej decyzji administracyjnej, jeżeli stwierdzenie jej nieważności lub stwierdzenie, że wydana została z naruszeniem prawa, nastąpiło po tej dacie (art. 36 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - Dz.U. nr 32, poz. 191 ze zm.). Sąd Najwyższy, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: III CZP 68/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 4 z 2001, poz. 27 ze zm.), roszczenie o przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu uległo przekształceniu w roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Roszczenie to przysługuje uprawnionemu także po przywróceniu możliwości ustanowienia własnościowego prawa do lokalu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Iwony M., przeciwko Wojskowej Spółdzielni Budownictwa Mieszkan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 56, Sygnatura: II CZP 64/04
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gmina, a nie Skarb Państwa jest biernie legitymowana w procesie o naprawienie szkody wynikłej wskutek wydania przed dniem 27 maja 1990 r. ostatecznej decyzji administracyjnej, jeżeli stwierdzenie jej nieważności lub stwierdzenie, że wydana została z naruszeniem prawa nastąpiło po tej dacie (art. 36 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - Dz.U. nr 32, poz. 191 ze zm.). Sąd Najwyższy, w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 130, Sygnatura: IV CK 142/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 26 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.) nie jest przepisem szczególnym w rozumieniu art. 1111 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. nr 124 z 2001 r., poz. 1361 z późn. zm.) i przewidziana w nim hipoteka przymusowa nie jest hipoteką łączną. Sąd Najwyższy, w sprawie wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w G. Inspektoratu w K., przy uczestnictwie Zakładów Mięsn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: II CK 76/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na tle przepisów art. 31 i art. 32 u.k.w.h., w szczególności zaś ust. 2 art. 31, ustanawiającego wymóg wykazania stanu prawnego, jaki ma być w księdze wieczystej ujawniony, przyjąć trzeba, że przepis art. 95 ust. 4 Prawa bankowego ma na względzie oświadczenie, jako dokument świadczący o istnieniu pewnego stanu prawnego nieruchomości, który ma być na jego podstawie ujawniony. Dokument taki stanowi poświadczony notarialnie podpis właściciela na jego oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki, będący [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: III CZP 43/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za wydaną kserokopię protokołu z akt sprawy pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie po 1 zł za każdą stronicę. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jana S., przeciwko Marii K., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 15 września 2004 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, postanowieniem z dnia 25 maja 2004 r., sygn. akt II Cz 105/04, "Czy w przypadku złożenia wnios [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 33, Sygnatura: I CK 162/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedozwolony jest taki wzorzec rachunku bankowego, który po jego podpisaniu pozwala potem bankowi na sprawdzanie sytuacji finansowej klienta i zasięganie informacji u pracodawcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 132, Sygnatura: I CK 447/03
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo zaliczania nie jest tylko ekspektatywą prawa własności lecz szczególnym publicznoprawnym prawem majątkowym, którego realizacja powinna być zapewniona przez ustawodawstwo. Jako swoisty surogat prawa własności korzysta zarówno z konstytucyjnie gwarantowanej ochrony praw majątkowych (art. 64 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji) i z tego też względu odnoszą się do niego standardy ukształtowane na gruncie art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Na specjalną uwagę z punktu wid [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: I KZP 22/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Innym podobnym świadczeniem, o którym mowa w art. 121 § 1 k.w. jest także płatna usługa, polegająca na podłączeniu odbiornika telewizyjnego do systemu zbiorowego odbioru (sieci kablowej) i na udostępnieniu programów. Sąd Najwyższy, w sprawie Mieczysława T., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Elblągu, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2004 r., sygn. akt VI Waz 49/04, zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: "Czy dzia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 129, Sygnatura: IV CK 640/03
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynnik wzajemnego zaufania stron, warunkujący regulację ustanowioną w art. 746 § 1 k.c., odgrywa w niej taką samą rolę, jak w zawartej na czas oznaczony umowie zlecenia. Formuła "odpowiedniego stosowania", przyjęta w art. 750 k.c., nie daje więc podstaw do modyfikacji art. 746 § 1 k.c. przy jego stosowaniu do umów o świadczenie usług reklamowanym przez nieobjęcie jego zasięgiem umów o świadczenia usług reklamowych, zawartych na czas oznaczony. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Zakł [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, [52], 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU