STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 32, Sygnatura: III AUa 1180/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odbywanie kursu pilota szybowcowego, czy pilota samolotowego, nie jest praktyczną nauką zawodu, a instruktor szkolenia lotniczego nie jest instruktorem praktycznej nauki zawodu. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2001 r. sprawy z wniosku Mieczysława D., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w N. S. o emeryturę, na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w N. S., od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydziału VIII Ubezpieczeń Społecznych z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: III AUa 751/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem podwyższenia emerytury stosownie do uregulowań zawartych w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. nr 53, poz. 214 ze zm.) jest odbywanie służby w szczególnych warunkach i w charakterze funkcjonariusza, a nie odbywanie zasadniczej służby wojskowej w Polskim Kontyngencie Wojskowym w ramach Sił Pokojowych ONZ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego z Białymstoku z dnia 10 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 292/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przychód uzyskany przez pracującego emeryta lub rencistę obejmuje nie tylko faktyczny przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, lecz także koszty jego uzyskania oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Przekroczenie tak ustalonego przychodu po dniu 31 maja 1999 r. o kwotę graniczną, powoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia emerytalnego. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2001 r. w Białymstoku apela [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 39, Sygnatura: III AUa 602/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ rentowy nie miał obowiązku prowadzenia postępowania wyjaśniającego celem ustalenia, czy zachodzą podstawy do kontynuacji wypłaty renty rodzinnej dla osoby, która ukończyła 18. rok życia i która nie złożyła wniosku o dalszą wypłatę tego świadczenia, nie przedstawiając dokumentów świadczących o pobieraniu nauki. Z UZASADNIENIA A. G., urodzona dnia 4 kwietnia 1975 r., córka byłego funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej zmarłego dnia 21 marca 1988 r., w okresie od dnia 1 kwietnia 1988 r. do d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 31, Sygnatura: III AUa 306/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dodatek mieszkaniowy, określony w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. nr 56 z 1997 r., poz. 357), aczkolwiek mający charakter socjalny, jest przychodem nauczyciela z tytułu zatrudnienia, w konsekwencji czego wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2001 r. sprawy z wniosku Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych w R., przeciwko Zakładowi U [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 185/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ojciec dziecka, które zostało przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, nie posiada uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego. Pobrany zasiłek rodzinny na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej jest świadczeniem prawnie nienależnym. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2001 r. w Białymstoku apelacji H. D. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B., V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społeczny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 42, Sygnatura: III AUa 175/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Premia i nagroda z zysku pracownika podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru jego emerytury, niezależnie od terminu realizacji tych świadczeń stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe pracowników. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2001 r. w B., apelacji M. K. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B., V Wydziału Pracy i Ube [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 1386/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie Lekarza Orzecznika Oddziału ZUS, stanowiące podstawę wydania pierwszorazowej decyzji przyznającej prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy, w którym stwierdzono tę niezdolność oraz datę jej powstania - zaakceptowane przez Głównego Lekarza Orzecznika Oddziału ZUS w trybie bezpośredniego nadzoru, o jakim mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych (Dz.U. nr 9 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 marca 2001.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 1387/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla celów ustalenia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.), ubezpieczonym w rozumieniu art. 4 pkt 13 tej ustawy jest osoba, która kiedykolwiek podlegała jednemu z ubezpieczeń określonych w tym przepisie, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2001 r. sprawy Stanisławy B. przeciwko Zakłado [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 42, Sygnatura: III AUa 91/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasiłek chorobowy nie przysługuje osobie, której niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba ta kontynuuje lub podejmuje działalność zarobkową w rozumieniu przepisu art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz. 636), niezależnie od objęcia jej innym ubezpieczeniem. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B., po roz-poznaniu [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, [53], 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU