STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 39, Sygnatura: II SA/Ol 724/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski 40-3-2007 1. Przepisy prawa materialnego przewidują formę załatwienia danej sprawy administracyjnej nie tylko w sposób bezpośredni, przez wyraźne wskazanie, iż w sprawie wydawana jest decyzja administracyjna, albo że do rozpoznania sprawy stosuje się przepisy k.p.a., ale także w sposób pośredni, na przykład przez wyrażoną w formie czasownikowej kompetencję organu administracji publicznej do rozstrzyganiu sprawy, np. "przyznaje", "zezwala". 2. W sytuacji, gdy ustawodawca ni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 102, Sygnatura: IV SA/Gl 1404/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W obecnym stanie prawnym skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego po dniu 1 stycznia 2006 r. może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność, albo jest bezczynny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2006 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi Adama S., na czynność Starosty (...), z dnia 12 czerwca 2006 r. (...), w przedmiocie opłat za wydanie kart pojazdów, postan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 101, Sygnatura: II SA/Gl 178/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązkiem organu zatwierdzającego projekt podziału nieruchomości w celu wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji autostrady jest sprawdzenie, czy w wyniku podziału znajdująca się poza liniami rozgraniczającymi część nieruchomości, będzie miała dostęp do drogi publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 30 listopada 2006 r., sprawy ze skargi Benedykta T., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ( [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 października 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 116, Sygnatura: I SA/Wr 2203/03
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nabycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zmianami) to przeniesienie na podatnika własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntów; następuje ono w dacie zawarcia w formie aktu notarialnego umowy bezwarunkowego przeniesienia tego prawa lub własności nieruchomości, a nie w dacie zawarcia umowy zobowiązującej do ic [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 listopada 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 49, Sygnatura: II SA/Gl 318/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja administracyjna wydana w sprawie roszczeń, o których mowa jest w art. 36 ust. 1-3 i art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest nieważna, jako wydana bez podstawy prawnej (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). W sprawach tych roszczeń wyłącznie właściwymi do orzekania są sądy powszechne (art. 37 ust. 10 ustawy), zaś postępowanie wszczęte na wniosek uprawnionej osoby nie jest postępowaniem administracyjnym i nie podlega regulacjom Kodeksu postępowania administracyjnego. < [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: I SA/Ke 232/06
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W związku z tym, że przepis art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - ustawy w części dotyczącej Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych stanowiącej przepisy prawa materialnego finansowego - zawiera regulację dotyczącą przedawnienia tych należności państwowych z upływem 5 lat od dnia ich wymagalności, nieuprawnione są próby stosowania w odniesieniu do tych należności (np. opłaty rocznej) instytucji przerwania biegu terminu przedawnienia, czy to z ustawy - Ordynacja podatkowa (art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 36, Sygnatura: II SA/Ke 391/06
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 149 § 2 k.p.a. stanowi, że postanowienie o wznowieniu postępowania jest podstawą do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. Jedną z podstaw wskazanych w art. 145 § 4 k.p.a. jest niebranie udziału przez stronę w postępowaniu bez jej winy. Z brzmienia tego przepisu jasno wynika, że okolicznością podlegającą badaniu we wznowionym postępowaniu jest "niebranie udziału" oraz "brak winy" strony. Przepis ten pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 74, Sygnatura: II SA/Ke 52/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodność decyzji o warunkach zabudowy z przepisami odrębnymi, o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717), właściwy organ bada uwzględniając treść tych przepisów w ich brzmieniu obowiązującym w dacie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w Wydziale II, na rozprawie w dniu 9 listopada 2006 r., sprawy ze skargi Mieczysława K., na decyzję [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 listopada 2006 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 45, Sygnatura: I SA/Op 255/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Korzystanie przez podatnika z nieoprocentowanej pożyczki, nie pozostającej w związku z przychodami ze stosunku pracy lub stosunków podobnych, ani też z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest uzyskaniem nieodpłatnego świadczenia z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.). 2. Użyte w art. 12 ust. 3 pkt 4 tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym w roku 2000) pojęcie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 28, Sygnatura: III SA/Wa 2415/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy w miesiącu powstania obowiązku lub uprawnienia podatkowego w podatku od towarów i usług obowiązywał inny stan prawny niż w miesiącu, w którym podatnik złożył korektę deklaracji VAT-7, należy stosować przepisy obowiązujące w czasie, którego deklaracja dotyczyła. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem z dnia 12 maja 2006 r., nr 1401/BR-825-165-05/EZ, nr 1401/BR-825-166-05/EZ, nr 1401/BR-825-167-05/EZ, nr 1401/BR-825-168-05/EZ, wydanym na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, [53], 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU