STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 stycznia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 82, Sygnatura: III SA/Kr 1589/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W art. 103 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 2011 r. o kierujacych pojazdami, sformułowanie „starosta wydaje decyzję”, wskazuje na bezwzględnie obowiązujący charakter tego przepisu. Wydanie decyzji cofającej uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi nie zostało pozostawione swobodnemu uznaniu organu i jego ocenie, co do zasadności wydania takiej decyzji. W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza w orzeczeniu lekarskim istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

-

Rocznik: 2015, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
- [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Przestępstwa z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych w orzecznictwie sądowym1 - Adam Wróbel

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 3, Sygnatura: I KZP 23/04, I KZP 23/2004, IV KK 22/12, II AKa 562/12
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwa z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych w orzecznictwie sądowym[1] - Adam Wróbel (wybór orzecznictwa) Art. 12a. 1. [Przestępstwo niezarejestrowanego wyrobu, skażania, oczyszczania lub odwadniania alkoholu albo wytwarzania wyrobów tytoniowych] Kto bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 2[2] , wyrabia, skaża, oczyszcza lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyroby tytoniowe – podlega grzywnie, karze ogra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: III CZP 101/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 138 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) jest podstawą złożenia przez organ podatkowy wniosku o ustanowienie kuratora na mocy art. 42 § 1 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Skarbu Państwa – naczelnika Urzędu Celnego w K., przy uczestnictwie „D.” sp. z o.o. w G., o ustanowienie kuratora, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 5 grudnia 2014 r., zagadnienia prawnego pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 6, pozycja: 47, Sygnatura: II SAB/Wa 570/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej. 2. Informacja w postaci skanów wszystkich orzeczeń dyscyplinarnych za rok 2012 i 2013 jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 3 grudnia 2014 r., sprawy ze skargi B. B., na bezczynność Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Ra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II KK 138/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Za „podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego” w ujęciu art. 272 k.k., może być uznane takie zachowanie sprawcy, który współdziałając z innymi osobami jako osoba podstawiona w charakterze tzw. „słupa”, pozoruje zgodność z rzeczywistością okoliczności istotnych dla zarejestrowania w wydziale komunikacji pojazdu, a następnie wyłudza w ten sposób poświadczenie nieprawdy w postaci uzyskania dowodu rejestracji takiego pojazdu, posługując się kłamliwymi oświa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 25 listopada 2014 r

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: VI Ka 694/14
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. „Nabycie” nie realizuje się w drodze zawarcia samego konsensusu między nabywcą a zbywcą. Uzgodnienie to może być uznane jedynie za usiłowanie. 2. Pojęcie „nabywa”, użyte w art. 65 § 1 k.k.s., powinno być rozumiane zgodnie z jego znaczeniem w języku ogólnym – będzie ono zatem obejmować swoim zakresem każde uzyskanie przez sprawcę faktycznego władztwa nad wyrobami akcyzowymi wymienionymi w tym przepisie. Sąd Okręgowy w Gliwicach, po rozpoznaniu w dniu 25 listop [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II GSK 1455/13
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa z zarządcą drogi na przewóz ładunków, nie zastępuje zezwolenia na przejazdy pojazdem nienormatywnym. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2014 r., na rozprawie w Izbie Gospodarczej, skargi kasacyjnej K. B., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 16 stycznia 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 2262/12, w sprawie ze skargi K. B., na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2012 r., nr (…), w przedmiocie kary pie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 80, Sygnatura: III SK 15/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Okoliczność, czy naruszony przez przedsiębiorcę obowiązek ma charakter „formalny”, czy też jest to obowiązek proceduralny, bądź obowiązek o charakterze materialnoprawnym nie ma kluczowego znaczenia dla oceny zasadności skorzystania przez Prezesa Urzędu z kompetencji do nałożenia kary pieniężnej oraz wysokości wymierzonej kary. Znaczenie takie ma rola naruszonego obowiązku z punktu widzenia istoty poszczególnych instytucji prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz z punktu widze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 listopada 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: III SA/Kr 621/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sama czynność przeprowadzenia robót budowlanych rozbiórki wiaduktu nie jest związana z utrzymaniem bądź ochroną drogi publicznej. 2. Przepis art. 28 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260, z późn. zm.) ma charakter normy kompetencyjnej, wskazującej podmiot, do którego właściwości należy utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi. Takie sformułowanie przepisu nie upoważnia jednakże do wniosku, że w ramach budowy skrzyżowań d [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, [53], 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU