STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: II AKz 280/06
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawą skuteczności wniosku prokuratora o zezwolenie na udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową jest spełnienie wymogów formalnych dla takiego wniosku, określonych w art. 106b ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002 r., poz. 665 ze zm.). Ocenę merytoryczną wniosku należy natomiast łączyć z zawartym w pkt. 3 art. 106b ust. 2 Prawa bankowego wymogiem wskazania przez prokuratora okoliczności uzasadniających potrzebę udostępnienia informacji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 72/06
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest ani wystarczające, ani skuteczne jedynie teoretyczne i gołosłowne wysłowienie pewnej hipotetycznej możliwości i na tej tylko podstawie formułowanie zarzutu, że ustalenia sądu są błędne, bowiem tej ewentualności nie uwzględniają lub też nie stanowią jej bezwzględnego zaprzeczenia. Każde dowodowe twierdzenie wymaga uwiarygodnienia, poprzez wskazanie na fakty realnie istniejące i poddające się obiektywnemu poznaniu procesowemu. Bez takiego zaś wymogu zakwestionowane mogłyby zostać wszel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 58, Sygnatura: II AKa 134/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie może ulegać wątpliwości, że zarówno z punktu widzenia taktyki postępowania karnego, jak zwłaszcza kryminalistycznych reguł przesłuchania dziecka (małoletniego świadka) opisane postępowanie zdecydowanie odbiega od wzorca optymalnego, w którym każdorazowo zakłada się udział w takich wypadkach psychologa. Nie po to, a raczej nie tylko dlatego, że wątpliwości budzić może jego dojrzałość i poziom jego rozwoju umysłowego, ale po to głównie, aby chronić delikatną i nieukształtowaną jeszcze osobo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: II AKa 84/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zadośćuczynienie jest należne wyłącznie osobie represjonowanej, zaś sam fakt, że spadkobiercy mogą go dochodzić pozostaje bez wpływu na ustalenia jego wysokości. 2. Roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę nie musi pozostawać w związku z wykonaniem kary, lecz może być następstwem faktów wynikłych z wydania takiego orzeczenia (represjonującego osobę za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, albo z powodu takiej działalności, jak również za opór przeciwko kolekty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 59, Sygnatura: II AKa 64/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, ustawodawca przyznał prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia skazującego ją za działalność niepodległościową, i tylko za te szkody i krzywdy, które wynikły z wydania takiego orzeczenia. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2006 r., s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 60, Sygnatura: II AKa 129/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Potwierdzenie przez oskarżonego w toku przesłuchania przed organem powołanym do ścigania przestępstw wiedzy tegoż organu o popełnionych przez niego czynach, których opis został zawarty w treści postanowienia o przedstawieniu zarzutów, nie stanowi "ujawnienia informacji", o których mowa w art. 60 § 3 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2006 r., sprawy Dariusza G., oskarżonego z art. 59 ust. 1, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 274/06
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro sąd ma stać na straży spełnienia gwarancyjnej funkcji ograniczenia dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową, jego rola nie może zostać sprowadzona do ocen wyłącznie formalnych. Zadaniem prokuratora, wnioskującego na podstawie art. 106b Prawa bankowego o uchylenie przez sąd okręgowy tajemnicy bankowej, jest każdorazowo przekonanie sądu w oparciu o fakty, że udostępnienie tych informacji jest rzeczywiście konieczne, a ich brak w istotny sposób komplikowałby dotarcie do prawdy lub [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 47, Sygnatura: II AKz 234/06
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wskazanie we wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku, niepochodzącym od oskarżonego, że dotyczy on osoby, która wyrokiem tym w ogóle nie jest objęta (art. 422 § 1 zdanie ostatnie k.p.k.), jest bezprzedmiotowe i nie może wykluczać skuteczności wniosku (w sensie uprawnienia do wniesienia apelacji) wobec oskarżonego, w którego sprawie wyrokowano wyłącznie, jeżeli z dalszych cech wniosku (data wyroku, sygn. akt), wynika bezspornie, że chodzi o uzasadnienie tego właśnie wyroku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 maja 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 64, Sygnatura: II AKa 89/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla ustalenia działania zakazu pogarszania sytuacji oskarżonego (art. 443 k.p.k.) nie ma znaczenia zwrot sprawy do postępowania przygotowawczego, albowiem przepis ten w sferze semantycznej nie ogranicza tego zakazu do postępowania sądowego, a przyjęcie przeciwnej tezy prowadziłoby do możliwości obchodzenia tego zakazu; takie rozumienie zakresu działania tego zakazu niweczyłoby istotną rolę gwarancyjną przepisu (por. co do postępowania przygotowawczego). Sąd Apelacyjny w Lublinie, po ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 118/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 10 ustawy lutowej z 1991 r., żądanie wnioskodawców o zwrot rzeczy zatrzymanych represjonowanemu co do samej zasady jest dopuszczalne, ale nie w trybie określonym w rozdziale 58 k.p.k., lecz wg przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2006 r., sprawy z wniosku Józefy K., Stanisławy B., Janiny C., Irmgardy S., Krystyny S., Ewy N., Wiesławy C. i Marianny G., o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wol [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, [53], 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU