STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 35, Sygnatura: III AUa 37/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba, która uległa wypadkowi w czasie wykonywania umowy zlecenia, nabyła prawo do świadczeń wypadkowych, jeżeli umowa zlecenia faktycznie była umową o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B., po roz-poznaniu w dniu 13 lutego 2001 r. apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Z. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpie-czeń Społecznych w B., V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 listopada 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 33, Sygnatura: III AUa 935/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roczne i nieprzerwane podleganie przez rolnika lub domownika ubezpieczeniu rolniczemu w pełnym zakresie z mocy ustawy zgodnie z przepisem art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25) musi przypadać bezpośrednio przed podjęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2001 r. apelacji Bogdana K., od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 1254/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118) nie wymaga od zainteresowanego dla nabycia uprawnień do emerytury na podstawie tego przepisu spełnienia w dacie zgłoszenia wniosku o to świadczenie warunku wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2001 r. sprawy Mariana J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Odd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 1131/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do emerytury przewidzianej w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. nr 31, poz. 214 ze zm.) przysługuje także pracownikowi urzędu, który w związku z wejściem w życie reformy administracji publicznej stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. pracownikiem innego pracodawcy i z którym nowy pracodawca w związku z reorganizacją urzędu rozwiązał z dniem 30 czerwca 1999 r. stosunek pracy. Uprawnienie do świadczenia emerytalnego pracownik ten zachował [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 253/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dodatek operacyjno-techniczny otrzymywany przez osobę zatrudnioną w Zakładowej Straży Pożarnej, nie jest tożsamy z dodatkiem służbowym i nie może być wliczony do podstawy wymiaru emerytury. Z UZASADNIENIA Wnioskodawca do dnia 28 lutego 1993 r. pozostawał w zatrudnieniu na stanowisku mechanika sprzętu w Zakładowej Straży Pożarnej Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w P. i po tym terminie nabył prawo do milicyjnej emerytury. W wykonaniu art. 58 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 40, Sygnatura: III AUa 265/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Funkcjonariusz byłej Milicji Obywatelskiej, który został zwolniony ze służby przed osiągnięciem okresu służby uprawniającego do nabycia prawa do emerytury milicyjnej, nie może domagać się zaliczenia okresu zatrudnienia wykonywanego w ramach stosunku pracy po zwolnieniu ze służby, do okresu służby, od którego zależy przyznanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego, przewidzianego przepisami ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, St [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: III AUa 178/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmawiając prawa do przeprowadzenia bezpłatnych badań diagnostycznych, Kasa Chorych winna wydać decyzję, wskazując podstawę prawną tej decyzji i pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 8 sierpnia 1999 r., Warmińsko-Mazurska Regionalna Kasy Chorych w O. odmówiła wnioskodawcy prawa do świadczeń zdrowotnych, ponieważ badania diagnostyczne zlecił lekarz, który nie był lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego i zawarł z Kasą Chorych jedynie umowę na wystawianie re [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 31, Sygnatura: III AUa 130/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie charakteru pełnionej służby, która ma wpływ na wysokość zwiększenia emerytury o jakim mowa w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. nr 53, poz. 214), należy od właściwego przełożonego do spraw kadr, funkcjonariusza pełniącego służbę w warunkach szczególnych. Z UZASADNIENIA Wnioskodawca został z dniem 30 c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 50/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stwierdzenie choroby zawodowej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego nie jest równoznaczne z istnieniem inwalidztwa (niezdolności do pracy) z powodu tej choroby. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 5 sierpnia 1999 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił P. T. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, powołując się na przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 39/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak właściwego pouczenia osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny, o obowiązku zawiadomienia zakładu pracy o okolicznościach mających wpływ na prawo i wysokość tego zasiłku, skutkuje brakiem obowiązku zwrotu nienależnie pobranej kwoty z tego tytułu. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O., decyzją z dnia 25 czerwca 1999 r., odmówił wnioskodawczyni prawa do zasiłku rodzinnego na dwoje dzieci, za okres od kwietnia 1997 r. do kwietnia 1999 r. i zobowiązał ją do zwrotu bezpodst [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, [54], 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU