STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do tezy 3. wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 maja 2014 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 11, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 116/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do tezy 3. wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie II AKa 116/14.[1] - Jacek Kędzierski adw. Łódź 3. Skoro oskarżeni udali się do bankomatu, dysponując kartami bankomatowymi, to mogli dokonać wypłaty pieniędzy, natomiast fakt, iż nie znali prawidłowego nr. PIN spowodował, że realizacja ich zamiaru nie powiodła się. Obiektywnie jednak, aczkolwiek z niezmiernie nikłym prawdopodobieństwem mogli dokonać czynu zabronionego, stąd ich zachowanie ocenić należy ja [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: II AKa 75/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Występek z art. 258 § 1 k.k. ma charakter umyślny, tak więc świadomość istnienia grupy przestępczej jest warunkiem koniecznym przypisania udziału w niej, co wyklucza możliwość przynależności do grupy przestępczej bez posiadania świadomości jej istnienia. 2. Przypisane oskarżonemu zachowanie realizowało jednocześnie znamiona ustawowe przestępstwa wprowadzania do obrotu odbarwionego oleju opałowego jako oleju napędowego, niespełniającego wymagań jakościowych określonych w ustawie z dnia 25 sie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 4, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 414/13
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiada za odsetki za zwłokę z tytułu nieopłaconych składek oraz koszty egzekucyjne za okres sprzed wydania decyzji ustalającej jego odpowiedzialność jako osoby trzeciej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2014 r., sprawy z odwołania K. Ś., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W., przy udziale zainteresowanych L. K., „E.” Spółki z o.o. w W., o ustalenie odpowiedzialności za skł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 112/14
Data wprowadzenia do systemu: 13-10-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalony w sprawie stan faktyczny należy ocenić jako prawidłowy, dający podstawę do przypisania oskarżonemu czynów z art. 207 § 1 k.k. i z art. 197 § 3 pkt 2 i pkt 3 k.k. w związku z art. 12 k.k. Powołana w drugiej kolejności kwalifikacja prawna czynu w pełni odpowiada opisowi przypisanego czynu. Jest to przepis szczególny wobec zachowań znamionujących przestępstwo z art. 197 § 1 i § 2 k.k., stąd zbędne było powoływanie wszystkich trzech paragrafów. W tym zakresie Sąd Apelacyjny dokonał zmiany z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 8, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 67/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ziele konopi indyjskich (Herba Cannabis Indicae) innych niż włókniste same w sobie są środkiem odurzającym, podobnie jak uzyskiwane z nich przetwory: marihuana, haszysz, hasz–olej, nalewki farmaceutyczne oraz mieszaniny i wyciągi uzyskiwane z tych konopi. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2014 r., sprawy S. W., oskarżonej z art. 18 § 3 k.k., w związku z art. 55 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i in., A. H. oskarżonego z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 42/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawidłowa interpretacja normy z art. 6 k.c. prowadzić powinna do wniosku, że prawa podmiotowe mogą być skutecznie dochodzone o tyle, o ile strona jest w stanie przekonać sąd co do faktów, z których wyprowadza korzystne dla siebie twierdzenia. W konsekwencji sąd powinien przyjąć za prawdziwe fakty udowodnione przez stronę obciążoną dowodem i pominąć te, których nie wykazała w sposób przekonywający. Wszelka ingerencja zmierzająca do zmiany tejże reguły może być oceniona jako uchybienie prawu mate [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 83/14
Data wprowadzenia do systemu: 13-10-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sprawca przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) musi działać z zamiarem trwałego włączenia przedmiotu przestępstwa do własnego majątku, zatem nie tylko z zamiarem bezprawnego władania rzeczą. Rozporządzenie przez sprawcę rzeczą jak własną nie obejmuje nieuprawnionego wykorzystania jej, nawet w celu osiągnięcia przez sprawcę korzyści majątkowej, o ile nie towarzyszy mu cel definitywnego włączenia rzeczy do majątku sprawcy. 2. Sprawa poddana ponownemu osądowi pozostanie sprawą o przestępstwo z ar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 maja 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 1432/13
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 436 § 2 k.c., w razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody, samoistni posiadacze takich środków komunikacji mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności. Przepis ten stanowi zatem podstawę „wzajemnego” żądania kompensacji szkód doznanych przez posiadaczy na zasadzie winy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 114/14
Data wprowadzenia do systemu: 13-10-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Usytuowanie przepisu art. 448 k.c. w dziale Kodeksu cywilnego zatytułowanym „czyny niedozwolone” powoduje, iż zasądzenie zadośćuczynienia możliwe jest w sytuacjach, gdy czyn naruszający dobra osobiste stanowi równocześnie delikt, co nie zawsze ma miejsce. Może to rodzić założenie, że zasada odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych oceniana winna być pod kątem przepisów dotyczących czynów niedozwolonych, w tym także statuujących odpowiedzialność za działania innych osób, czy te [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 102/14
Data wprowadzenia do systemu: 13-10-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 41a § 1 k.k.s. nie zawiera bezwzględnego zakazu warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec osoby działającej w zorganizowanej grupie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2014 r., sprawy K. W., oskarżonego z art. 258 § 1 k.k., art. 65 § 1 k.k.s. w związku z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 5 k.k.s., art. 91 § 3 k.k.s. w związku z art. 7 § 1 k.k.s. i w związku z art. 6 § 2 k.k.s., z powodu apelacji, wniesionych przez prokuratora i oskarżoneg [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, [54], 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU