STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 27, Sygnatura: VI ACa 1000/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy zgodzić się z poglądem co do braku podstaw, aby przypisać pozwanemu przymiot posiadacza w dobrej wierze. Dobra wiara jest usprawiedliwionym w danych okolicznościach błędnym przeświadczeniem posiadacza o istnieniu jakiegoś prawa lub stosunku prawnego, mimo że stan prawny oceniany obiektywnie jest odmienny. Posiadaczem zaś w złej wierze jest ten, kto wie albo wiedzieć powinien na podstawie towarzyszących okoliczności, że nie przysługuje mu wykonywane prawo. Roszczenie przy tym uzupełniaj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 285/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na poczet zachowku nie dolicza się darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty na rzecz osób nie będących spadkobiercami ani uprawnionymi do zachowku (art. 994 § 1 k.c.). "A contrario" należy przyjąć, iż podlegają zaliczeniu darowizny uczynione na rzecz spadkobierców lub uprawnionych do zachowku bez względu na datę ich dokonania. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2004 r. w Białymstoku, na rozprawie, sprawy z powództwa Wandy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 243/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest utworzenie zakładu opieki zdrowotnej w drodze połączenia istniejących już samodzielnych zakładów. Żaden przepis ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.) nie nakazuje poprzedzenia takiego połączenia zakładów procedurą likwidacyjną, przewidzianą w art. 60 ustawy. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2004 r. w Białymstoku, na rozprawie, sprawy z powództwa M T Spółki z o.o. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 85/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność przewidziana art. 299 § 1 k.s.h. nie odnosi się do zasądzonych w tytule wykonawczym kosztów procesu i kosztów postępowania egzekucyjnego, umorzonego z powodu jego bezskuteczności, a ogranicza się do roszczenia materialnoprawnego, zasądzonego orzeczeniem sądowym, którego egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2004 r. w Białymstoku, na rozprawie, sprawy z powództwa Andrzeja Ł. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 276/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Płeć człowieka jest dobrem osobistym (art. 23 k.c.). 2. Ustalenie płci w drodze orzeczenia sądowego może nastąpić na podstawie art. 189 k.p.c. 3. Ustalenie płci w drodze orzeczenia sądowego nie może wyłącznie opierać się na poczuciu danej osoby o przynależności do określonej płci. 4. Poczucie tożsamości z płcią i jego znaczenie w wielorzędowym systemie identyfikacji płci oceniane być może na płaszczyźnie medycznej, jako podstawowej dla prawnej oceny płci człowieka. Sąd Apelacyjny w Krakow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 199/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezgłoszenie przez wierzyciela w terminie określonym w art. 37 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe, przy zgłoszeniu wierzytelności, oświadczenia o potrąceniu, oznacza zrzeczenie się prawa potrącenia i w takim wypadku wierzyciel musi zaspokoić swój dług wobec masy upadłości. Sąd Apelacyjny w Białymstoku i Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości w T L "C [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 918/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kto upublicznia informacje dotyczące swego życia prywatnego, musi liczyć się z tym, że może następować, np. w prasie ich weryfikacja. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 40, Sygnatura: VI ACa 771/03
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z mocy przepisu art. 385 § 3 k.s.h., na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Jedynie, jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie, która to przesłanka w danej sprawie nie zachodzi, wyborowi podlegają tylko pozostali cz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 89/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wejście w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Państwa Polskiego (Dz.U. nr 6, poz. 39) w toku postępowania odwoławczego w sprawie wniesionej przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnej przez kandydata na nabywcę nieruchomości rolnej, wyłonionego w trakcie przetargu, który odbył się po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 1238/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"O stałości stosunków" w rozumieniu tego przepisu jak i obecnie art. 682 k.c. można mówić w sytuacji, gdy strony związane są pewnymi umowami gospodarczymi w dłuższym okresie (np. kooperacji, franchisingu itp.), powodującymi stałą współpracę gospodarczą między stronami. Natomiast incydentalne umowy danego typu, zawierane pomiędzy stronami co jakiś czas, tak jak w tym przypadku, nie mieszczą się w pojęciu "stałych stosunków", w rozumieniu omawianej regulacji prawnej i nie dają podsta [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, [55], 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU