STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APa 3/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 124 § 3 k.p., nawet poważne uchybienia organizacyjne zakładu pracy, pozostające w związku przyczynowym ze szkodą wyrządzoną przez pracownika materialnie odpowiedzialnego, nie uzasadniają jego całkowitej ekskulpacji – jeżeli pracownik ten nienależycie wykonywał swoje obowiązki i dopuszczał się zaniedbań pozostających w związku przyczynowym z powstaniem szkody. W takiej sytuacji może wchodzić w grę jedynie częściowe uwolnienie pracownika od odpowiedzialności materialnej. Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 31, Sygnatura: VI ACa 840/13
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpisy dokonywane w księdze grobów mają charakter porządkowy, ułatwiający ustalenie miejsca pochowania określonych osób i umożliwiający zachowanie prawa do grobu, księga grobów nie służy zaś dokonywaniu wpisów określających kolejność, w jakiej wskazane osoby mogą być w przyszłości w grobie pochowane, czy też jakie osoby pochowane być w grobie nie mogą. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2014 r., na rozprawie, sprawy z powództwa B. B., przeciwko Miastu (...) W., o ust [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 5, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 46/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s. jest w swej treści przepisem dotyczącym zasad kształtowania kary i nie jest składnikiem opisu prawnego czynu oskarżonych, lecz wyłącznie podstawy prawnej wymiaru kary. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2014 r. sprawy: 1.  E. S. – oskarżonej z art. 258 § 1 k.k.; art. 62 § 2 k.k.s. w zbiegu z art. 54 § 1 k.k.s. w zbiegu z art. 73a § 1 k.k.s. w zbiegu z art. 76 § 1 k.k.s. w związku z art. 7 § 1 k.k.s. w związku z art. 6 § 2 k.k.s. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: II AKa 46/14
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
11-4-2016 Przepis art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s. jest w swej treści przepisem dotyczącym zasad kształtowania kary i nie jest składnikiem opisu prawnego czynu oskarżonych, lecz wyłącznie podstawy prawnej wymiaru kary. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2014 r., sprawy: 1. E. S., oskarżonej z art. 258 § 1 k.k.; art. 62 § 2 k.k.s. w zbiegu z art. 54 § 1 k.k.s. w zbiegu z art. 73a § 1 k.k.s. w zbiegu z art. 76 § 1 k.k.s. w związku z art. 7 § 1 k.k.s. w związku z art. 6 § 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 42, Sygnatura: II AKz 202/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjmując per analogiam, iż stosunek prawny łączący obrońcę z urzędu ze Skarbem Państwa to swoisty stosunek zlecenia, to z uwagi na kompletne uregulowanie zarówno zakresu udzielanej pomocy prawnej przez obrońcę ustanowionego z urzędu, jak i wysokości oraz terminu przyznania mu za tę obronę wynagrodzenia, w przytoczonych wyżej przepisach, wyłączone jest w tym zakresie stosowanie powoływanych przez obrońcę przepisów art. 735 § 1 i § 2 w związku z art. 750 Kodeksu cywilnego i dowolne kształtowanie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 43, Sygnatura: II AKz 212/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Realizacja znamion określonych w art. 76 § 1 k.k.s. łączy się ze stworzeniem stanu wysokiego prawdopodobieństwa uzyskania nienależnego zwrotu podatku, a nie z faktycznym uzyskaniem takiego zwrotu przez sprawcę po uprzednim wprowadzeniu w błąd właściwy organ podatkowy poprzez podanie w przedłożonej deklaracji podatkowej nieprawdy co do zdarzenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi uzasadnia zwrot należności publicznoprawnej w określonej wysokości. Przestępstwo skarbowe, o który [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: VI ACa 1292/13
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaskarżenie nakazu zapłaty w całości, z powołaniem się na nieprawidłowe wypełnienie weksla, w sposób sprzeczny z porozumieniem, nie powoduje zmiany rozkładu ciężaru dowodu i jego przeniesienia na powoda. Ciężar wykazania, że weksel in blanco wypełniony został w sposób sprzeczny z porozumieniem (art. 10 i art. 17 ustawy z 1936 r. – Prawo wekslowe) spoczywa bowiem na dłużniku, który podniósł tego rodzaju zarzut. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2014 r., na rozp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

ŚWIADEK KORONNY INSTRUMENTEM DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ - Anna Habało

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Anna Habało Prokurator Apelacyjny w Rzeszowie ŚWIADEK KORONNY INSTRUMENTEM DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ - Anna Habało 1. Pojęcie przestępczości zorganizowanej W związku z tym, iż instytucja świadka koronnego została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w celu uskutecznienia walki z przestępczością zorganizowaną, analizując przedmiotową instytucję należy rozpocząć od analizy pojęcia przestępczości zorganizowanej. To czym przestępczość zorganizowana jest, nie trudno ocenić w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 marca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: III AUz 70/14
Data wprowadzenia do systemu: 13-10-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość występowania przez organizację pozarządową w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych musi wyraźnie wynikać z jej zadań statutowych. Ogólnikowe stwierdzenie zawarte w statucie: „reprezentowanie interesów poszkodowanych” nie spełnia tego warunku. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu sprawy z odwołania M. Ś., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B., o zwrot nienależnie opłaconych składek, w związku z zażaleniem organizacji pozarządowej „( [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 878/13
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do nierozpoznania istoty sprawy dochodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie odnosi się do tego, co było przedmiotem sprawy, gdy zaniechał on zbadania materialnej podstawy żądania, albo merytorycznych zarzutów strony, przez podstawienie przyjmując, że istnieje przesłanka materialnoprawna lub procesowa unicestwiająca roszczenie. Oceny, czy sąd pierwszej instancji rozpoznał istotę sprawy, dokonuje się na podstawie analizy żądań pozwu i przepisów prawa materialnego stanowiącyc [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, [55], 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU