STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 10/06
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w sprawie zachodzi konieczność stwierdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, które wymagają wiadomości specjalnych biegłych, sąd nie może zanegować wydanej opinii biegłego bez powołania innego biegłego. Sąd jest bowiem uprawniony wprawdzie do swobodnej oceny przeprowadzonych dowodów, ale nie do pominięcia przy tej ocenie uwzględnienia wskazań wiedzy specjalistycznej, zastępując je własną oceną zdarzeń, które wymagają opinii biegłego. Sąd będąc uprawni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: II AKz 19/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawę określenia kary podlegającej wykonaniu stanowi, według przepisów art. 11 ust. 1 d) Konwencji straburskiej z 1983 r. o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności oraz art. 114 § 4 k.k., wyrok państwa obcego, kara grożąca za taki czyn w polskim prawie, okres rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą oraz wykonana tam kara lub inny środek, z uwzględnieniem różnic na korzyść skazanego. Systemy odbywania kary lub rodzaj środka karnego, związany z orzeczoną karą mogą mie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 290/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każde odpłatne udzielanie bez wymaganego zezwolenia określonego przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz. 1485) środka odurzającego lub substancji psychotropowej innej osobie wyczerpuje pojęcie działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej statuując ocenę zachowania sprawcy (sprawców) w ramach czynów spenalizowanych treścią art. 59 wyżej powołanej ustawy. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 14 lut [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 23, Sygnatura: II AKa 17/06
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 54 § 1 k.k. nie zawiera wskazania prymatu kary wolnościowej lub też kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, w procesie wychowania młodocianego sprawcy przestępstwa i jego wdrażania do przestrzegania porządku prawnego. Kara nadmiernie złagodzona, wtedy gdy w istocie rzeczy nie zawiera żadnych realnych i bezpośrednich dole gliwości dla oskarżonego, a przy tym dotyczy oskarżonego już zdemoralizowanego, nie osiąga celów wychowawczych i nie wdraża do przestrzeg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: II AKa 360/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku przyjęcia konstrukcji czynu współukaranego sąd nie wydaje wyroku uniewinniającego odnośnie tego czynu, ani nie umarza w tej części postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., lecz w wyroku skazującym, zgodnie z art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k., uzupełnia opis czynu będącego podstawą skazania i wymiaru kary o znamiona czynu wspólukaranego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2006 r., sprawy Arkadiusza D., oskarżonego z art. 158 § 1 k.k., Krzysztofa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 29/06
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada skargowości (art. 14 § 1 k.p.k.) oznacza, iż wszczęcie postępowania przed sądem i to zarówno w nurcie głównym tego postępowania, jak i etapowym, czy incydentalnym, następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu. Postępowania incydentalne, jakim jest postępowanie o odszkodowanie wszczyna zatem złożenie przez uprawniony podmiot wniosku (pozwu) z określonym żądaniem. Ustawa nie uzależnia przy tym wszczęcia postępowania od podjęcia w tym zakresie przez sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 32, Sygnatura: II AKa 448/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Realizuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 191 § 2 k.k. działanie sprawcy, który stosując przemoc lub groźbę bezprawną, zmusza do zaspokojenia swoich uzasadnionych roszczeń. Ta właściwość odróżnia przestępstwo określone w art. 191 § 2 k.k. od przestępstwa przeciwko mieniu. Dla rozpoznania strony podmiotowej przestępstwa określonego w art. 191 § 2 k.k. istotne jest to, czy sprawca wymuszający zwrot świadczenia działa w takim celu ze świadomością, że na podstawie obowiązującego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 583/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie (wydane w formie wniosku) nie jest orzeczeniem sądu, a jedynie procesową formą wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania. Postanowienie to nie jest orzeczeniem, bowiem o niczym nie orzeka, nie rozstrzyga konkretnej sprawy. Postanowienie to jest tzw. postulatywnym oświadczeniem organu procesowego, które odróżnić należy od oświadczeń imperatywnych, do których należy m.in. orzeczenie. Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2005 r., Sąd Apelacyjny w W. – II Wydział Karny, p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: II AKzw 1015/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych (Dz.U. nr 25, poz. 102) - w części dotyczącej kosztów sądowych w sprawach karnych - utraciły moc z chwilą wejścia w życie Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2005 r., sprawy Radosława W., na skutek zażalenia skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Ś. z dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2005 r.,

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 58, Sygnatura: II AKz 341/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanka z art. 258 § 2 k.p.k. jest też samodzielną i wystarczającą podstawą stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego, albowiem gdyby było inaczej, to przy założeniu racjonalności ustawodawcy, zbędne byłoby w ogóle tworzenie przepisu art. 258 § 2 k.p.k., gdyż zupełnie wystarczający byłby przepis art. 249 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w sprawie Daniela S., oskarżonego z art. 258 § 2 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez obrońcę oskarżonego Daniela S., na [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, [55], 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU