STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 499/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadectwo pracy, wydane sprzecznie z przepisem art. 97 § 2 Kodeksu pracy, powoduje obowiązek pracodawcy wyrównania nienależnie pobranego świadczenia ubezpieczeniowego przez pracownika, zgodnie z przepisem art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 21 września 2000 r. w Białymstoku apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w B. o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 497/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Renta inwalidzka uczniowska z tytułu całkowitej i okresowej niezdolności do pracy, podlega wznowieniu po dniu 1 stycznia 1999 r., o ile uprawniony do tego świadczenia spełnia nadal przesłanki prawne przewidziane w przepisach art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 267 ze zm.) w związku z art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 1405/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Renta z tytułu niezdolności do pracy, w świetle uregulowań zawartych w art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.) nie jest świadczeniem socjalnym, przysługującym osobom o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, ale jest świadczeniem związanym z posiadaniem wymaganego okresu zatrudnienia i powstania niezdolności do pracy w czasie zatrudnienia, jednak nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: III APo 10/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 119 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 49 z 1999 r., poz. 483) ma na celu zapewnienie nadzoru jurysdykcyjnego przez sąd nad orzecznictwem dyscyplinarnym, a nie zastąpienie postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi, postępowaniem sądowym. Z UZASADNIENIA Orzeczeniem z dnia 7 czerwca 2000 r., Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej uchyliła orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia 31 stycznia 2000 roku i prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III APa 2/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownik zamierzający przejść na emeryturę może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o pracę. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 27 października 1999 r., Sąd Okręgowy w W. zasądził od Hoteli Syrena" Sp. z o.o. Hotel Polonia - Metropol w W. na rzecz powódki kwotę 37.094,58 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 1997 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2.000 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 1.169,17 zł. Sąd I instancji ustalił, że powódk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 41, Sygnatura: III APa 3/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 19, poz. 239) stronom postępowania dyscyplinarnego przysługuje odwołanie od orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej - wydanego po dniu 5 kwietnia 2000 r. - do Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Z UZASADNIENIA W dniu 12 maja 2000 r. Józef O. wystąpił do Sądu Apelacyjnego z odwołaniem od orzeczenia Odwoławczej Komi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 1062/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada ochrony praw słusznie nabytych nie zakazuje dokonywania waloryzacji emerytur i rent w przyszłości, w sposób mniej korzystny od dotychczasowych zasad, pod warunkiem zachowania istoty tych uprawnień do waloryzacji świadczeń emerytalno rentowych. Z UZASADNIENIA Wojskowe Biuro Emerytalne w O., decyzją z dnia 22 lutego 1999 r., dokonało waloryzacji emerytury wojskowej należnej L. Ż. od stycznia 1999 r. za pomocą wskaźnika waloryzacji 104,30%, ustalając jej wysokość na kwotę 1.638,77 zł miesi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 1085/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 5 ustawy z dnia 11 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. nr 53, poz. 214 ze zm.) nie przewiduje możliwości ustalania podstawy wymiaru emerytury dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, z uwzględnieniem uposażenia otrzymanego z tytułu tej służby i wynagrodzenia z tytułu dodatkowego zatrudnienia. Z UZASADNIENIA W odwołaniu od decyzji Biura Emery [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: III AUa 1841/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mechanicy sprzętu ratowniczego bezsprzecznie są członkami drużyn ratowniczych. Gdyby więc art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz.U. nr 30 z 1995 r., poz. 154) dotyczył wszystkich członków drużyny ratowniczej, zbędne byłoby wymienianie w odrębnym punkcie tego przepisu osobno mechaników sprzętu ratowniczego. Przemawia to za tym, iż art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczy wyłącznie ratowników drużyn ratowniczych. Sąd Apelacyjny w Katowica [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 44, Sygnatura: III AUa 132/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoby, które nabyły prawo do renty okresowej pod rządami ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) na podstawie art. 63 tej ustawy, mają nadal prawo do tej renty - jeżeli zostanie ustalone, że ich całkowita niezdolność do pracy trwa nadal bez żadnej przerwy, nawet jeżeli jest to niezdolność okresowa. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2000 r. sprawy Małgorzaty K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społ [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, [56], 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU