STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III CZP 103/03
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego w budynku wzniesionym na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe nie uzasadnia zmiany stawki procentowej opłaty rocznej (art. 73 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego "Budo-Projekt" Z. N. spółki jawnej w K., przeciwko Miastu K. o u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 97, Sygnatura: III CZP 109/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonki może być decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego doręczona wyłącznie podatnikowi. Z UZASADNIENIA Ustawę Ordynacja podatkowa charakteryzuje wyjątkowa nietrwałość uregulowań w niej zawartych. Tylko w roku 2001 była ona dziewięciokrotnie zmieniana, a dalszym licznym zabiegom nowelizacyjnym poddawana była także w latach następnych. W tych warunkach należ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 116, Sygnatura: IV KK 183/03
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro faktura VAT dokumentuje okoliczności istotne dla prawa publicznego i wywołuje konsekwencje publicznoprawne na równi z niektórymi dokumentami wystawianymi przez organy administracji państwowej, a uprawnienie określonych podmiotów do jej wystawiania płynie wprost z ustawy, to wystawca takiej faktury jest inną osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu w rozumieniu art. 271 § 1 k.k. Jeżeli jednak wystawia fakturę nierzetelną, godząc w obowiązek podatkowy, dopuszcza się wówczas czynu zabroni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 88, Sygnatura: IV KK 183/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro faktura VAT dokumentuje okoliczności istotne dla prawa publicznego i wywołuje konsekwencje publicznoprawne na równi z niektórymi dokumentami wystawianymi przez organy administracji państwowej, a uprawnienie określonych podmiotów do jej wystawiania płynie wprost z ustawy, to wystawca takiej faktury jest inną osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu w rozumieniu art. 271 § 1 kk. Jeżeli jednak wystawia fakturę nierzetelną godząc w obowiązek podatkowy, dopuszcza się wówczas czynu zabronion [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 68, Sygnatura: I CKN 54/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 751 pkt 1 k.c. dwuletni termin przedawnienia dotyczy roszczeń o wynagrodzenie za czynności spełnione przez osobę prowadzącą przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Ryszarda W. i Romana O. - wspólników "R." - spółki cywilnej w W., przeciwko "Z. B.", spółce z o.o. w G. M. o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej, w dniu 14 stycznia 2004 r., kasacji strony pozwanej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2004 r.,

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 116, Sygnatura: III CZP 99/03
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach o wpis w księdze wieczystej na podstawie decyzji stwierdzającej nabycie mienia komunalnego gmina nie ma obowiązku uiszczania opłat sądowych. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Gminy K., przy uczestnictwie Jana D., Genowefy K., Jadwigi Z., Artura Z. i Sebastiana Z., o odłączenie części nieruchomości, urządzenie dla niej nowej księgi i wpis prawa, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 7 stycznia 2004 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Piotra W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 97, Sygnatura: II CKN 849/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W umownym potrąceniu, wzajemne wierzytelności nie muszą być jednorodne. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Upadłości "Juvetur – Travel" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wacława L. przeciwko Bogusławowi K. o ustalenie nieważności umowy, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 maja 1998 r., sygn. akt I ACa 256/98, uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 132, Sygnatura: III CZP 91/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład pracy chronionej nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat sądowych na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 ze zm.) Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „Sportatut” Sp. z o.o. w N., przeciwko „Siódemka” Sp. z o.o. w W., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 2 grudnia 2003 r., przy u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 124, Sygnatura: III CZP 78/03
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W powództwie wytoczonym na podstawie art. 840 k.p.c. przeciwko bankowi, dłużnik może ponosić wszelkie zarzuty materialnoprawne dotyczące wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności niezależnie od czasu powstania tych zarzutów. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Marka K., przeciwko Bankowi Śląskiemu S.A. w K., o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 27 listopada 2003 r., zaga [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 12, pozycja: 69, Sygnatura: I CKN 904/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy prawa wynalazczego wyłączają stosowanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do działań polegających na wytwarzaniu produktu zgodnie z chronionym wzorem użytkowym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa A.(...) B.V. Z.(...) w Holandii przeciwko Władysławowi K. prowadzącemu Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe “V.(...)” w P. o nakazanie i zasądzenie kwoty 10 tys. zł, na skutek kasacji powoda od wy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, [56], 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU