STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 1291/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powoływanie się przez Ministra Finansów (Skarb Państwa) na przedawnienie roszczeń posiadaczy przedwojennych obligacji należy zakwalifikować jako nadużycie prawa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 1249/03
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku wyrządzenia wskutek nienależytego wykonania umowy o zarządzanie szkody zarządcy, naprawienie tej szkody obciążać powinno zarządzane przedsiębiorstwo, a nie Skarb Państwa. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Jana W., przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Mazowieckiemu o zapłatę, zobowiązanie i ustalenie, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 maja 2003 r., sygn. akt I C 84 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 33, Sygnatura: I ACa 35/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Efekt twórczości (np. scenariusz czy wyreżyserowana wypowiedź aktora) zredukowany do krótkiej figury retorycznej jest na tyle ogólny, że posiada wartość idei. Jako taki, o walorze abstrakcyjnym i ogólnym nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego, gdyż traci cechę oryginalności. 2. Podwyższenie progu twórczości w rozumieniu art. 1 Prawa autorskiego nie oznacza, by twórcy nie korzystali z ochrony prawnej. Ochronę interesów osobistych twórców wartości niematerialnych (animowana wypowiedź) ustawo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 1626/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Emerytura określona przepisem art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 168, poz. 1118 ze zm.) przysługuje wyłącznie osobom objętym obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, które w chwili przejścia na emeryturę posiadają status pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 4 ma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: VI ACa 772/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie przewidujące prawo banku do pobrania opłaty za zastrzeżenie karty, która została zagubiona, skradziona lub unieważniona, nie narusza zasady ekwiwalentności świadczeń i nie może być traktowane jako przejaw naruszenia dobrych obyczajów i rażącego pokrzywdzenia interesów konsumentów. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 41, Sygnatura: I ACa 9/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Syndyk masy upadłości wspólnika spółki nie jest podmiotem legitymowanym do zaskarżenia uchwały tej spółki w trybie przewidzianym w art. 252 § 1 k.s.h. 2. Nie jest dopuszczalne ustalenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 189 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości „M.C.” S.A. w B., pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 39, Sygnatura: I ACa 4/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzytelność przelana na zabezpieczenie kredytu może być wyższa niż wierzytelność zabezpieczona. Pozostaje ona w majątku nabywcy, który ma status uprawnionego wierzyciela ze wszystkimi tego konsekwencjami, przy czym podstawa umowy cesji (causa cavendi) utrzymuje się tak długo, jak długo nie został spłacony dług. Nie powoduje jej upadku zawarcie układu przez cedenta z jego wierzycielami. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2004 r., na rozprawie, sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 46, Sygnatura: I ACa 1297/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 25 ust. 1a ustawy o własności lokali, poprzez zakreślenie terminu do zaskarżenia uchwały, stwarza jednocześnie prekluzję do powoływania podstaw zaskarżenia, a zatem po upływie wskazanego w nim terminu, wykluczone jest powoływanie dalszych podstaw uzasadniających uchylenie uchwały stosownie do art. 25 ust. 1. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Macieja S., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Budynku przy ul. Lubomirskie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 1203/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 98 § 1 k.p.c. statuuje zasadę, zgodnie z którą strona przegrywająca obowiązana jest na żądanie wygrywającej zwrócić koszty procesu. Reguła ta ma zastosowanie również do przegrywającej strony całkowicie zwolnionej od kosztów sądowych, jak powód. Przepis art. 121 k.p.c. stanowi bowiem, że zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi. Zatem skoro pozwana w odpowiedzi na pozew zażądała tych kosztów, zachodziła podstawa ich zasądzenia. W sprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 45, Sygnatura: I ACa 1272/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 401 pkt 2 k.p.c. przewiduje wznowienie postępowania dla zapewnienia ochrony praw strony, która nie miała zdolności sądowej lub procesowej, nie była należycie reprezentowana lub wskutek naruszenia przepisów postępowania była pozbawiona możności działania. Stąd za niedopuszczalne uznać należy powołanie tej podstawy przez stronę przeciwną, niż ta, której dotyczą okoliczności powołane w przytoczonym przepisie. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2004 r., na posie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, [56], 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU