STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 55, Sygnatura: V SA/Wa 2150/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-07-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego nie wykluczają tworzenia szczegółowych regulacji krajowych, wydanych w celu stosowania WKC (art. 1 WKC). Skoro przepisy WKC posługują się pojęciem "miejsce wyznaczone lub uznane przez organy celne", a nie wyjaśniają zakresu tego pojęcia, oznacza to, że ta kwestia została pozostawiona do uregulowania przez przepisy wydawane w Państwie Członkowskim Wspólnoty. W związku z tym, ustawodawca polski uchwalił ustawę - Prawo celne, która w art. 1 określa, iż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 8 marca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I SA/Bk 32/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wystarczającym i jedynym warunkiem do uznania odszkodowania za zwolnione z opodatkowania było otrzymanie go na podstawie przepisów rangi ustawowej. 2. Fakt przyznania odszkodowania na podstawie wyroku bądź ugody sądowej nie zmienia jego charakteru, w dalszym ciągu jego celem jest naprawienie szkody za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie stosunku pracy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2006 r., sprawy ze skargi Teresy K., n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: II SA/OP 357/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Żaden przepis prawa nie wyłącza sędziów sądów powszechnych, powołanych w trybie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 ze zm.) spod regulacji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych (...). Oceny tej nie zmienia dodanie, na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 2 marca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 136, Sygnatura: I SA/Bk 23/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozstrzygnięcie wydane w przedmiocie pisemnych interpretacji prawa podatkowego, może być przez sąd administracyjny uznane za naruszające prawo tylko wtedy, gdy narusza przepisy normujące wydawanie tego typu aktów administracyjnych. To z kolei wyznacza granicę sądowej kontroli tego typu decyzji. Kontrola sądu administracyjnego powinna w tym przypadku obejmować badanie zaskarżonej decyzji i całego postępowania pod względem formalnym, bez wnikania w ocenę merytoryczną interpretowanego prawa W p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 2 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 47, Sygnatura: I SA/Bk 23/06
Data wprowadzenia do systemu: 09-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rozstrzygnięcie wydane w przedmiocie pisemnych interpretacji prawa podatkowego, może być przez sąd administracyjny uznane za naruszające prawo tylko wtedy, gdy narusza przepisy normujące wydawanie tego typu aktów administracyjnych. To z kolei wyznacza granicę sądowej kontroli tego typu decyzji. Kontrola sądu administracyjnego powinna w tym przypadku obejmować badanie zaskarżonej decyzji i całego postępowania pod względem formalnym, bez wnikania w ocenę merytoryczną interpretowanego prawa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 lutego 2006 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: I SA/Op 336/05
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawodawca nie uzależnia powstania obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych od określonej kategorii pożyczek udzielonych spółce przez wspólników. Nie różnicuje bowiem umów pożyczki w zależności od dodatkowych kryteriów. 2. Przepis art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86, poz. 959 ze zm.), niewątpliwie nie zawiera żadnych ograniczeń podmiotowych, to zaś oznacza, że wszelkie umowy pożyczki niezależnie od charak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 lutego 2006 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: I SA/Op 370/05
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zobowiązanie z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu samochodowego na drodze publicznej w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty za parkowanie, o której mówi art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 204 z 2004 r., poz. 2086 z późn. zm.) powstaje z mocy prawa. W konsekwencji, podstawę prowadzenia egzekucji administracyjnej w celu przymuszenia wykonania tego obowiązku stanowi art. 3 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu administr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 16 lutego 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 115, Sygnatura: II SA/Wr 32/01
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elementy decyzji wywłaszczeniowej zostały enumeratywnie wyliczone w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.). O kompletności tego wyliczenia świadczy nie tylko aktualna treść przepisu art. 119 ust. 1, ale także porównanie tej treści z brzmieniem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. nr 30 z 1991 r., poz. 127 ze zm.), tzn. rezygnacja w przepisie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 39, Sygnatura: II SA/Gl 815/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ugoda zawarta na podstawie art. 117 k.p.a., zatwierdzona przez organ, przed którym została zawarta, jest wykonalna i wywiera skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego (art. 119-121 k.p.a.), tylko w zakresie sprawy administracyjnej, która mogła być załatwiona przez ten organ w formie decyzji administracyjnej. Ugoda taka nie wywołuje natomiast takich skutków w zakresie, w jakim wykracza poza ramy sprawy administracyjnej, w której została zawarta. Tym bardziej nie wywo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III SA/Wa 2159/06
Data wprowadzenia do systemu: 12-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści przepisów art. 14c wynika, że podmiotem uprawnionym, do uzyskania interpretacji podatkowej jest podmiot, na którym ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa materialnego, których niewłaściwe wykonanie mogłoby pociągać za sobą negatywne skutki finansowe i karne dla tych podmiotów w postaci: ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowego, ustalenia dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwa skarbo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, [56], 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU