STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 101/14
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla skuteczności skargi pauliańskiej decydujące znaczenie ma rzeczywisty stan majątku dłużnika w czasie, gdy wierzyciel żąda zaspokojenia, a uwzględniając wymagania art. 316 § 1 k.p.c. – stan istniejący w chwili orzekania; uwzględnienie powództwa opartego na art. 527 k.c. jest możliwe tylko w razie istnienia związku przyczynowego między zaskarżoną czynnością prawną dłużnika a jego niewypłacalnością, jeżeli bowiem stan majątku dłużnika uniemożliwiał zaspokojenie wierzyciela niezależnie od t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 41, Sygnatura: II AKa 7/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotną częścią umowy o zarząd nieruchomością było przeniesienie przez jej współwłaścicieli na zarządcę–oskarżonego, uprawnienia do pobierania pożytków z tej nieruchomości, w postaci czynszu. Zgodnie z umową, pożytki te miały być inwestowane w bieżące remonty lub kumulowane na rachunku bankowym z przeznaczeniem na remonty wymagające znacznych środków finansowych. Tak więc ustalenia dokonane przez Sąd w żadnym stopniu nie wskazują, aby oskarżony miał całkowitą swobodę dysponowania przekazan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 marca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 20/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo określone w art. 245 k.k. jest typem przestępstwa formalnego i do jego znamion nie należy skutek w postaci wzbudzenia w zagrożonym uzasadnionej obawy spełnienia groźby. Nie zwalania to jednak sądu z konieczności ustalenia jej realności. Zagrożony musi dostrzegać spełnienie groźby jako prawdopodobne. Musi ona realnie wpływać na psychikę zagrożonego, gdyż w przeciwnym wypadku trudno byłoby wykazać, że doszło do faktycznego zagrożenia dobra prawnego przez sprawcę posługującego się groź [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 45, Sygnatura: II AKa 5/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczeniu łącznej kary grzywny nie sprzeciwia się fakt, że na etapie postępowania wykonawczego zarządzono wobec skazanego wykonanie określonej zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce nieuiszczonej grzywny, wynikającej z prawomocnego wyroku jednostkowego objętego wyrokiem łącznym. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2014 r., sprawy skazanego P. D., w przedmiocie wydania wyroku łącznego, na skutek apelacji obrońcy, od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 28 paździe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 414/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczenie dowodu z instytutu naukowego lub naukowo–badawczego jest celowe w szczególności, gdy podlegający ocenie sądu problem, ze względu na jego złożoność, wymaga wyjaśnienia przez specjalistów o szczególnie wysokim stopniu przygotowania praktycznego i teoretycznego, przy wykorzystaniu najnowszych badań naukowych lub gdy nie da się usunąć w inny sposób sprzeczności w dostępnych opiniach. Sąd ma obowiązek dopuszczenia dowodu z opinii dalszych biegłych lub opinii instytutu naukowego, bą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 30, Sygnatura: II AKzw 299/14
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku, gdy wobec skazanego orzeczono kilka niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, których suma przekracza 1 rok pozbawienia wolności, kwestia wpływu odroczenia wykonania jednej bądź kilku z nich na spełnienie przesłanki z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego nie jest postrzegana w orzecznictwie jednolicie. Sąd Apelacyjny orzekający w niniejszym składzie prezentuje pogląd, i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 759/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku nie każdej nieruchomości i nie każdego urządzenia przesyłowego istnienie strefy bezpieczeństwa wyłącza bądź tylko ogranicza właściciela w wykonywaniu przez niego prawa własności. Wydaje się bowiem oczywiste, że inaczej ograniczają urządzenia przesyłowe prawa właściciela nieruchomości rolnej, a inaczej nieruchomości budowlanej, podobnie jak inaczej ograniczają prawa właścicielskie urządzenia przesyłowe gazu, a inaczej energii elektrycznej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpozna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 1274/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O zawinieniu lekarza może zdecydować nie tylko zarzucenie mu braku wystarczającej wiedzy i umiejętności praktycznych, odpowiadających aprobowanemu wzorcowi należytej staranności, ale także niezręczność i nieuwaga, jeżeli oceniając obiektywnie nie powinny one wystąpić w konkretnych okolicznościach. Nie chodzi zatem o staranność wyższą od przeciętnej wymaganą wobec lekarza, lecz o wysoki poziom przeciętnej staranności każdego lekarza jako staranności zawodowej (art. 355 § 2 k.c.). Sąd Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 783/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawet ustalenie, iż poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, nie oznacza automatycznie, że świadczenia należy obniżyć, gdyż jest to jedynie warunek ich miarkowania. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2014 r., na rozprawie, sprawy z powództwa E. W. i S. W., przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł., o zadośćuczynienie i odszkodowanie, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 10 października 2013 roku, sygnatura akt I C 168/12 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 39, Sygnatura: II AKz 92/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno przepis art. 3 ust. 1 lit. d) Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, sporządzonej w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r. (Dz.U. nr 51 z 1995 r., poz. 279), jak również przepis art. 611b § 1 pkt 3) polskiego Kodeksu postępowania karnego, jako warunek dopuszczalności przejęcia do wykonania prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności, ustanawiają zgodę skazanego na takie przejęcie. Podkreślenia wymaga jednak, iż Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec są stronami Protokołu d [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, [56], 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU