STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 453/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poprawienie w wyroku jedynie kwalifikacji prawnej na niekorzyść oskarżonego uwarunkowane jest od kierunku zaskarżenia i nie ma tu znaczenia zakres zaskarżenia. W związku z powyższym, dla samego poprawienia w orzeczeniu kwalifikacji prawnej bez znaczenia jest to, że prokurator skarżący wyrok na niekorzyść oskarżonego kwestionuje w apelacji jedynie wysokość orzeczonej wobec sprawcy kary. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2005 r., sprawy Krzysztofa R., oskarżo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: II AKa 311/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wszak niewątpliwie niesłusznym w rozumieniu art. 552 § 4 k.p.k. jest nie tylko takie tymczasowe aresztowanie, które zostało zastosowane z obrazą przepisów rozdziału 28 k.p.k. (tu bada się okoliczności ex tunc), ale i takie, które okazało się niezasadne z punktu widzenia ostatecznego prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności karnej np. uniewinnienia (okoliczności ex nunc), zaś w tym ostatnim przypadku analizowanie sytuacji z czasu stosowania aresztu jest możliwe wyłącznie pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 51, Sygnatura: II AKa 408/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o odszkodowanie za poniesioną szkodę, a w określonych warunkach także roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które na mocy art. 8 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. przeszło na następców osoby represjonowanej, należy do spadku po tym następcy. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie VIII Ko 138/04, Sąd Okręgowy w W. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz M. M., na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 308/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powaga rzeczy osądzonej (art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.) w postępowaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego stanowi przeszkodę do wydania wyroku łącznego tylko wówczas, gdy przedmiotem takiego wcześniejszego postępowania były wszystkie tożsame wyroki, co do których zapadło prawomocne orzeczenie rozstrzygające kwestie orzeczenia kary (kar) łącznej. Jeżeli wyroki te, w różnym układzie, były przedmiotem dwóch lub więcej postępowań o wydanie wyroku łącznego, ale w żadnym z tych postępowań zakresem or [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 49, Sygnatura: II AKzw 876/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawieszenie postępowania wykonawczego polega na wstrzymaniu jego biegu na czas wyznaczony trwaniem przeszkody, o której mowa w przepisie art. 15 § 2 k.k.w., co sprawia, że bez prawidłowego podjęcia jego biegu brak jest podstaw do podejmowania przez sąd, w tym również sąd penitencjarny, czynności procesowych innych niż te, zmierzające do podjęcia tegoż postępowania. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Ireneusza C., skazanego za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i inne, za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 396/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Notatka służbowa (urzędowa), sporządzona przez funkcjonariusza Policji w trybie wykonywania czynności operacyjnych z art. 19 i art. 19a ustawy o Policji, jest dokumentem urzędowym, złożonym w postępowaniu przygotowawczym dokumentującym czynności, z których przeprowadzenia nie jest wymagane sporządzenie protokołu, a co więcej - nie zastępuje ona zeznania świadka (w rozumieniu art. 174 k.p.k.) Z UZASADNIENIA (...) Materiały stanowiące podstawę wszczęcia śledztwa w sprawie zgromadz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: II AKa 220/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściwa forma ujawnienia protokołów przesłuchań z postępowania przygotowawczego powinna przybrać postać postanowienia ze wskazaniem przyczyny z jakiej nastąpiło odczytanie zeznań i powołaniem właściwego przepisu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu, w dniu 15 grudnia 2005 r., sprawy z K. J., oskarżonego z art. 280 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 280 § 1 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez prokuratora i obrońcę oskarżonego, od wyroku Sądu Okrę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 grudnia 2005 r.,

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 56, Sygnatura: II AKa 272/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pozostawanie w zatrudnieniu przed pozbawieniem wolności nie jest warunkiem przyznania odszkodowania. Nie można przecież przyjmować, że skoro w dacie aresztowania osoba represjonowana nie pracowała, to nie pracowałaby także wtedy, gdyby nie nastąpiło pozbawienia jej wolności. O ile taki pogląd byłby uprawniony w stosunku do osób w podeszłym wieku, czy też schorowanych, a przez to niezdolnych do pracy, to nie sposób takich twierdzeń prezentować w stosunku do osób, które prace mogły wykonywać [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 61, Sygnatura: II AKzw 843/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwości skazanego w zakresie uiszczenia grzywny należy ocenić przez pryzmat ewentualnej zmiany jego sytuacji majątkowej i osobistej po wydaniu wyroku. Skoro bowiem sąd w dacie wydania wyroku doszedł do przekonania, w oparciu o art. 58 § 2 k.k., iż skazany będzie mógł grzywnę uiścić lub istnieje możliwość jej ściągnięcia w drodze egzekucji, to jedynie wykazanie przez skazanego zaistnienia od daty wyrokowania takiej zmiany jego sytuacji, która implikuje wniosek o niemożności spłaty i egzekuc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 39, Sygnatura: II AKzw 823/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „należności biegłych lub instytucji wyznaczonych”, użyte w art. 618 § 1 pkt 9 k.p.k., należy rozumieć jako obejmujące swoim zakresem należności za wydanie opinii, zasięgniętej przez organ procesowy, wskutek powołania biegłych, na mocy wydanego postanowienia (art. 204 k.k.w. in fine), jak też należności zamkniętego zakładu za wydaną na żądanie sądu opinię biegłych, wytypowanych przez kierownika tego zakładu, w ramach zobowiązania ustawowego (art. 203 § 1 k.k.w.) Wpra [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, [56], 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU