STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 88/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez podjęcie nieopłacenia składek na dobrowolne ubezpieczenie społeczne skutkujące z mocy art. 14 ust. 2 pkt 2 ustanie tego ubezpieczenia należy rozumieć nie tylko nieopłacenie tej składki w ogóle jak i jej opłacenie z uchybieniem terminu określonego w art. 47 ust. 1 powołanej ustawy. W takim wypadku nie ma zastosowania przepis art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z dnia 13 listopada 1997 r.). Przepis ten dotyczy bowiem innego stanu prawnego. Sąd Apelacyj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 32, Sygnatura: III AUa 66/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie z przepisu art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.) nie wynika, iż za nieopłacenie składek należnych za jeden pełny miesiąc należy rozumieć również kilkudniowe opóźnienie w opłacie tych składek, jednak wydaje się, że taka wykładnia przepisu jest uprawniona. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2000 r. apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Ch., od wyroku Sądu Okr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 43, Sygnatura: III AUa 1800/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy ubezpieczony, który spełnia warunki ustawowe do nabycia emerytury i wniosek taki za pośrednictwem zakładu pracy składa, deklaruje jednocześnie dalsze pełne zatrudnienie i osiąganie zarobków przekraczających 120% średniej krajowej, przyjmuje wypłacony mu przez ZUS w rozliczeniu wynikającym z treści § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczególnych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. nr 58, poz. 290), zwrot [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 44, Sygnatura: III AUa 190/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do czynności zabezpieczających samodzielną egzystencję człowieka, nie należą wyłącznie tzw. czynności samoobsługi jak mycie się, ubieranie, samodzielne jedzenie posiłków, ale również nabywanie żywności, przyniesienie jej do domu, ogrzewanie mieszkania, przynoszenie w tym celu wiader z węglem, podstawowe prace porządkowe, nie wymagające wysiłku fizycznego i prac na wysokości. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2000 r. apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 42, Sygnatura: III AUa 1045/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.) określa odrębne zasady dotyczące obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Opłacanie zatem składki na ubezpieczenie zdrowotne od emerytury (art. 8 pkt 10 ustawy) i osiąganie przychodu z działalności gospodarczej, skutkuje obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne także od tego przychodu - zgodnie z zasadą solidarności społecznej wyrażoną w art. 1a ww. ustawy. Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 1142/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłuższa przerwa w drodze z pracy do domu jest życiowo uzasadniona - w rozumieniu § 14 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1975 r. w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku na zdrowiu (Dz.U. nr 36, poz. 199) - jeżeli pracownik nie ma wpływu na czasokres tej przerwy. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. z dnia 11 stycznia 1999 r., odmawiające [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 929/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 267 z późn. zm.) wprowadza do systemu ubezpieczeniowego istotne odstępstwa, mające na celu takie zabezpieczenie funduszy publicznych, z których wypłacane są świadczenia rentowe, by nie były one wypłacane dla osób pozostających jedynie w formalnym związku małżeńskim, bez istnienia między małżonkami wspólności małżeńskiej. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 9 marca 1998 r., Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 marca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III AUz 189/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zażalenie ubezpieczonego podlega odrzuceniu, albowiem na postanowienie sądu pierwszej instancji oddalające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, żalenie nie przysługuje. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem z dnia 27 stycznia 2000 r., Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B. oddalił wniosek ubezpieczonego Dariusza S. o przywrócenie terminu do złożenia apelacji od wyroku tego Sądu z dnia 10 czerwca 1999 r. w sprawie VIII U 5833/98. Skarżąc powyższe postanowie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: III AUa 864/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stres związany z wykonywaniem pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych jest cechą tych obowiązków i jako taki nie może być uznany za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 30 z 1983 r., poz. 144 ze zm.), chyba że jest nadmierny i został spowodowany nadzwyczajnymi okolicznościami zaistniałymi w czasie i miejscu pracy. Z UZASADNIENIA Decyzją [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 43, Sygnatura: III AUa 845/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O właściwym pouczeniu skarżącej w sprawie braku prawa do pobierania świadczenia, w myśl art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) można mówić dopiero wówczas, gdy organ rentowy poprawił i doprecyzował treść pouczenia w taki sposób, że stało się ono czytelne, jasne i zrozumiałe dla ubezpieczonego. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 7 kwietnia 1999 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w O. w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, [57], 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU