STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 37, Sygnatura: I KZP 32/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w art. 300 § 2 k.k. określenie „orzeczenie sądu lub innego organu państwowego” nie jest ograniczone tylko do orzeczeń dotyczących wierzytelności wynikających ze stosunku prawnego, którego jedną ze stron jest podmiot obrotu gospodarczego. Sąd Najwyższy, w sprawie Henryka B., po rozpoznaniu przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Kielcach, postanowieniem z dnia 30 lipca 2003 r., sygn. akt IX Ka 589/03, zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wyk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 48, Sygnatura: I KZP 28/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu karnym prokurent może dokonywać za przedsiębiorcę czynności procesowych jako organ uprawniony do działania w jego imieniu (art. 51 § 1 k.p.k. w związku z art. 1091 § 1 k.c., a przed dniem 25 września 2003 r. art. 51 § 1 k.p.k. w związku z art. 61 § 1 k.h.), w tym może złożyć zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa dotyczącego pokrzywdzonego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jest prokurentem, co nie wiąże się jednak z możliwością bycia pełnomocnikiem p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 50, Sygnatura: I KZP 21/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bon towarowy nie jest rzeczą ruchomą w rozumieniu art. 278 § 1 k.k., a w szczególności nie jest środkiem płatniczym, jest natomiast dokumentem stwierdzającym prawa majątkowe w rozumieniu art. 275 § 1 k.k. Sąd Najwyższy, w sprawie Piotra L., po rozpoznaniu przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Koszalinie, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2003 r., sygn. akt V Ka 1063/02, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: „Czy bon towarowy jest rz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 133, Sygnatura: III CZP 79/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 z 1997 r., poz. 776 ze zm.) nie zwalnia prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej od opłat sądowych. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Zakładu Elektroniki „Clan”, Zakładu Pracy Chronionej w Z., przeciwko R. Spółce Węglowej S.A. w R., o zapłatę oraz z powództwa „Invex Group” Sp. z o.o. w G., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 156, Sygnatura: III CZP 77/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego w miejsce zmarłego najemcy podlega rozpoznaniu w postępowaniu zwykłym. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Romany B., przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa, o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 20 listopada 2003 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem z dnia 17 cze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 150, Sygnatura: I CK 220/02
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wsteczna moc oświadczenia uchylającego, powodująca powrót do stanu własności sprzed oświadczenia wadliwego, wywiera wpływ na czynności o charakterze względnym, również na stosunki prawne o charakterze ciągłym. 2. Prawo pierwokupu dzierżawcy (art. 695 § 2 k.c.) nie przysługiwało, jeżeli wydzierżawiającym byłaby osoba, której prawo własności wygasło wskutek oświadczenia byłego właściciela o uchyleniu się od skutków czynności prawnej zbycia własności. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 140, Sygnatura: III CZP 57/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Redakcja zdania drugiego art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 822 z późn. zm.) nie pozostawia wątpliwości, że w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela przed upływem roku od dnia otrzymania wniosku o wszczęcie egzekucji, komornik pobiera „tę opłatę”, czyli określoną w zdaniu pierwszym 15% opłatę od wartości „egzekwowanego świadczenia”. 2. Artykuł 45 ust. 2 i art. 49 ustawy z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 161, Sygnatura: III CZP 69/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwolnienie od opłat, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 ze zm.) nie obejmuje opłat sądowych ani ponoszonej w postępowaniu rejestrowym opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zakładu Stolarki Budowlanej „Stoldom” Sp. z o.o. w Ch. o wpis do rejestru, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 161, Sygnatura: III CZP 69/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwolnienie od opłat, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 ze zm.) nie obejmuje opłat sądowych ani ponoszonej w postępowaniu rejestrowym opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zakładu Stolarki Budowlanej „Stoldom” Sp. z o.o. w Ch. o wpis do rejestru, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 30, Sygnatura: III CKN 454/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkoda wyrządzona przy użyciu urządzeń młyna wykorzystywanego do prowadzenia przez rolnika działalności gospodarczej jest objęta ochroną ubezpieczeniową z mocy przepisu § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (Dz.U. nr 134, poz. 653 ze zm.), jeżeli w chwili jej wyrządzenia młyn był wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb gospodarstwa rolnego [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, [57], 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU