STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 1016/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. 231 § 2 k.c. jest kategoryczna i nakłada obowiązki na ściśle określoną kategorię osób. W odróżnieniu od hipotezy normy zawartej w § 1 art. 231 k.c., ustawodawca związał określone skutki prawne z samym wzniesieniem budynku lub innego urządzenia. Pominął natomiast kwestie posiadania gruntu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Władysława B., przeciwko Aqua Spółce Akcyjnej w B., o zapłatę, na skutek apelacji, w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 32, Sygnatura: I ACz 1993/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 36 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 13 grudnia 1967 r. (tekst jedn. Dz.U. nr 9 z 2002 r., poz. 88 ze zm.) nakazuje sądowi zwrot połowy rzeczywiście uiszczonego przez stronę wpisu, a nie wpisu należnego; kwota pozostała po zwrocie może być niższa od połowy należnego wpisu od pisma. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2004 r., sprawy z powództwa spółki akcyjnej Vistula S.A. w K., przeciwko „Galerii Centrum” S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 47, Sygnatura: I ACa 1186/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rozpoznanie sprawy z naruszeniem art. 50 § 3 k.p.c. przez sędziego, co do którego następnie zapadło orzeczenie o jego wyłączeniu lub wniosek o wyłączenie oparty na art. 49 k.p.c. nie został w ogóle rozpoznany, należy uznać za rozpoznanie sprawy przez sędziego wyłączonego z mocy ustawy (art. 379 pkt 4 k.p.c.). 2. Szczególna rola dowodu z przesłuchania stron może w niektórych sytuacjach prowadzić do uznania, iż pozbawienie jednego z małżonków możności złożenia zeznań w sprawie o rozwód, stanow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: I ACz 29/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak podstaw dla żądania od radcy prawnego, będącego pełnomocnikiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (podmiotu gospodarczego, przedsiębiorcy) w postępowaniu dotyczącym tej działalności, oświadczenia określonego art. 89 § 3 k.p.c. także wówczas, gdy nie toczy się ono w oparciu o przepisy o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych (art. 4791 i nast. k.p.c.), a drugą stroną jest osoba nie prowadząca takiej działalności. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 628/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezależnie od tego, że upublicznienie przypisania uzasadnionej możliwości popełnienia przestępstwa uwłacza czci każdego człowieka, to tym bardziej jest to dotkliwe, gdy dotyczy osób ze sfery działalności gospodarczej. Opinii publicznej, bowiem, popełnienie przestępstwa w takich warunkach, kojarzy się najczęściej z nadużyciami dla uzyskania korzyści osobistych. Uprawnienia każdego organu powinny być realizowane z zachowaniem należytej staranności. Brak tej staranności przy działaniach, któr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 138/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy małoletnie dzieci zostają umieszczone w rodzinie zastępczej wobec niewłaściwego sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców, a zatem ich miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy, jest to tymczasowa zmiana miejsca zamieszkania, bowiem orzeczenie może być zmienione w każdej chwili, gdy zmienią się okoliczności faktyczne związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Nie jest to zatem równoznaczne z wyprowadzeniem się z lokalu w znaczeniu jego definitywnego opuszczenia, nawe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 1199/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ogólne warunki ubezpieczenia wypełniają szereg pozytywnych funkcji. Ani przepisy Kodeksu cywilnego, ani ustawy ubezpieczeniowej nie mogą szczegółowo regulować całokształtu zagadnień związanych z ubezpieczeniem w każdym z licznych jego rodzajów. Masowość umów ubezpieczenia czyni niemożliwym negocjowanie przez ubezpieczyciela z każdym klientem szczegółów treści umowy. Dlatego też szczegółowe postanowienia dotyczące konkretnego ubezpieczenia są ustalane w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Istotnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 1457/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z przepisem art. 3 k.p.c., strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Przepis ten nie nakłada zatem na sąd obowiązku dążenia do wykrycia prawdy obiektywnej (materialnej) bez względu na procesową aktywność stron. Wręcz przeciwnie, przy rozpoznawaniu sprawy na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, zmienionych ustawą z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 681/03
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzyciel, który nie uzyskał tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie może w procesie wytoczonym na podstawie art. 299 k.s.h. wykazywać przesłanki w postaci bezskutecznej egzekucji powołując dowody na okoliczność, że prowadzone postępowanie upadłościowe nie daje rokowań na zaspokojenie jego wierzytelności. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2003 r., na rozprawie, sprawy z powództwa „K.” Spółki z o.o. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 1144/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do zawarcia umowy o dzieło stosuje się ogólne zasady dotyczące zawierania umów konsensualnych. W Kodeksie cywilnym nie ma szczególnych postanowień odnoszących się do zawarcia umowy o dzieło. Nie wymaga ona zachowania formy szczególnej. Do zawarcia umowy może dojść zatem także ustnie, a nawet w sposób dorozumiany. W umowie o dzieło, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia, przy czym, jak słusznie podkreślił skarżący, do za [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, [57], 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU