STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I SA/Bk 235/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I SA/Bk 37/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podatek VAT jest podatkiem sformalizowanym, tym niemniej spełnienie jedynie wymogów formalnych co do wystawionych bądź otrzymywanych faktur nie wystarczy dla skorzystania z określonych uprawnień wynikających z ustawy. Podkreślić należy, że koniecznym warunkiem do dokonania odliczeń podatku naliczonego od podatku należnego jest udokumentowanie za pomocą prawidłowo wystawionych faktur rzeczywistych transakcji handlowych. Wystawione faktury muszą odnosić się do prawdziwych zdarzeń gospodarczych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 109, Sygnatura: II SA/Wa 2043/05
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z chwilą zakończenia postępowania konkursowego, zarówno testy psychologiczne, jak i klucze odpowiedzi do nich, stają się informacją publiczną i jako takie mogą być objęte wnioskiem o ich udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Inną natomiast rzeczą jest, czy prawo dostępu do nich nie ulega odpowiedniemu ograniczeniu, na co oczywiście przedmiotowa regulacja pozwala.* Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 9 stycznia 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: I SA/Ke 418/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do premii podatkowej mogą być zaliczone wierzytelności odpisane jako nieściągalne lub rezerwy utworzone na pokrycie wierzytelności - zaliczonych uprzednio do przychodów należnych, jeżeli spełniają łącznie przesłanki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych należnych od przedsiębiorców (Dz.U. nr 155, poz. 1287 ze zm.) i do których znajdują zastosowanie przepisy o podatku dochodowym dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 22 listopada 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 46, Sygnatura: I SA/Bk 72/05
Data wprowadzenia do systemu: 09-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie można, mając na uwadze zasadę prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, poprzez fakt zmiany interpretacji przepisów przez organ podatkowy powodować ujemnych następstw dla obywatela, który działa w dobrej wierze i w zaufaniu do treści otrzymanej interpretacji. 2. Nie do zaakceptowania jest w demokratycznym państwie prawnym, które urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), aby obciążać pod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 42, Sygnatura: III SA/Wa 1077/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przed organem skarbowym za zobowiązania podatkowe odpowiada wyłącznie przedsiębiorca. Jego stosunki z zatrudnioną na zlecenie księgową nie mają znaczenia. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r., sygn. III SA/Wa 1077/05. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 41, Sygnatura: III SA/Wa 1487/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Organ podatkowy, do którego wpłynął wniosek podmiotu zagranicznego o zwrot VAT, może zażądać od wnioskodawcy, by ten ostatni przedstawił przysięgłe tłumaczenie swojego zaświadczenia o zagranicznej rejestracji VAT. 2. Brak tłumaczenia przysięgłego powyższego zaświadczenia może być uznane za przesłankę pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2005 r., sygn. III SA/Wa 1487/05. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 40, Sygnatura: III SA/Wa 1264/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej jest decyzją uznaniową. Sąd nie ma uprawnień do merytorycznej kontroli takich decyzji. Kontrola sądu obejmuje zatem wyłącznie badanie prawidłowości postępowania przeprowadzonego przez organy podatkowe oraz badanie formalnej prawidłowości decyzji. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2005 r., sygn. III SA/Wa 1264/05. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 listopada 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: I SAB/OP 13/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie wnioskodawcy zaświadczenia na podstawie art. 217 k.p.a., w trakcie postępowania ze skargi na bezczynność organu, w zakresie wniosku o wydanie zaświadczenia, nie czyni bezprzedmiotowym postępowania sądowego i nie uprawnia do umorzenia postępowania w oparciu o art. 161 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Stwierdzenie braku merytorycznych podstaw do wydania wyroku w oparciu o art. 149 powinno skutkować oddaleniem skargi na podstawie art. 151 Prawa o postępowani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 listopada 2005 r.,

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 37, Sygnatura: I SA/Gd 489/04
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oświadczenie składane przez podatnika w zeznaniu podatkowym to oświadczenie wiedzy, a nie woli, co wyklucza złożenie tego oświadczenia przez pełnomocnika. Przepis art. 27 ust. 1 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru. Żaden przepis tej ustawy nie dopuszcza złożenia (a zatem i podpisania) zeznania przez inną osobę niż podatnik. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, [57], 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU