STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 38, Sygnatura: II AKz 89/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy zwrócić uwagę prokuratorowi prowadzącemu śledztwo, że tylko czynności, które w realnie zakreślonym i pewnym terminie zostaną przeprowadzone, mogą uzasadniać przedłużenie stosowania środka zapobiegawczego. Natomiast żadną miarą nie może stanowić podstawy przedłużenia okresu tymczasowego aresztowania powołany przez prokuratora argument, iż w sprawie zachodzi jeszcze konieczność przeprowadzenia innych czynności, których konieczność realizacji wyniknie w toku śledztwa. Sąd Apelacyjny w Kat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 1164/13
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystąpienie szkody jest przesłanką dopuszczalności dochodzenia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych w postępowaniu grupowym. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014 r., na rozprawie, sprawy z powództwa E. S., jako reprezentanta grupy powodów, przeciwko Gminie (…), o zapłatę, na skutek apelacji reprezentanta grupy powodów, od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku–Białej z dnia 1 października 2013 r., sygn. akt I C 376/11: 1) oddala apelację; 2) zasądza od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 24, Sygnatura: II AKa 442/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz. 124) penalizuje działanie przestępcze, polegające na niezgodnym z ustawą posiadaniu środków odurzających lub substancji psychotropowych. Przestępstwo to zaliczane jest do przestępstw trwałych, a zatem przy ustaleniu, czy oskarżony posiadał środek odurzający, należy kierować się faktyczną ilością posiadanych rzeczywiście przez oskarżonego środków odurzających w konkretnym czasie. Sąd Apelacyjny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 693/13
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Normalny związek przyczynowy zachodzi nie tylko pomiędzy bezpośrednią przyczyną a szkodą, ale także pomiędzy przyczynami pośrednimi a badanym skutkiem. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2014 r., na rozprawie, sprawy z powództwa J. Ś., przeciwko (...) w S. i (...) w W., o zapłatę i rentę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. akt I C 465/10: I. oddala apelację; II. zasądza od powoda na rzecz pozwanego (.. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 23, Sygnatura: II AKa 264/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest stosowanie art. 44 § 3 k.k. przy rozstrzyganiu na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz. 124) kwestii przepadku przedmiotów i narzędzi, które służyły łub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Zgodnie natomiast z art. 44 § 3 k.k., jeżeli orzeczenie przepadku określonego przedmiotu byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego czynu, sąd zamiast przepadku może orzec nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa. Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 lutego 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 8, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 264/13
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest stosowanie art. 44 § 3 k.k. przy rozstrzyganiu na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz. 124) kwestii przepadku przedmiotów i narzędzi, które służyły łub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Natomiast z art. 44 § 3 k.k., jeżeli orzeczenie przepadku określonego byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego czynu, sąd zamiast przepadku może orzec nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa. Sąd Apelacyjny w Pozn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 26, Sygnatura: II AKzw 2005/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd I instancji prawidłowo uznał, że mimo wyeliminowania z podstawy wymiaru kary przepisu art. 65 § 1 k.k., skazany nadal powinien być traktowany jako osoba skazana w warunkach tego przepisu, bowiem nie zmienił ani opisu czynu, ani jego kwalifikacji prawnej, określanej często właśnie jako podstawa skazania. Skoro Sąd Okręgowy zastosował wobec skazanego nadzwyczajne złagodzenie kary, to powoływanie się jednocześnie przy jej wymiarze na przepis art. 65 § 1 k.k. stanowiło niedopuszczalną sprzecznoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 37, Sygnatura: II AKzw 2057/13
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zgodnie z art. 6 § 3 k.k.w., właściwą formą rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku opartego na tych samych podstawach faktycznych, co wniosek wcześniejszy, jest zarządzenie o pozostawieniu tego wniosku bez rozpoznania, wydane przez właściwy organ. Forma w jakiej wydaje się decyzję w postępowaniu wykonawczym posiada istotne znaczenie, gdyż jej postać niesie za sobą dalsze konsekwencje w sferze możliwości jej zaskarżenia. Zgodnie z art. 6 § 1 k.k.w., zażalenie przysługuje bowiem jedynie na posta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: I AKzw 1720/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokonując oceny przesłanek formalnych warunkujących udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy szczególną uwagę zwrócić na treść art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2010 r. nr 142, poz. 960, ze zm.). Zgodnie z pkt. 1 ust. 1 art. 6 wyżej cytowanej ustawy, sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 35, Sygnatura: II AKz 47/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie każda omyłka, do której doszło na skutek błędów pisarskich, może być sprostowana w trybie art. 105 k.p.k. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że ma zastosowania wyłącznie do omyłek oczywistych. Istota oczywistości omyłki pisarskiej, podlegającej sprostowaniu w omawianym trybie, sprowadza się do tego, że z obiektywnie poznawalnych okoliczności, mających miejsce w toku dotychczasowego postępowania, jednoznacznie i bez wysiłku podejmowania jakichkolwiek działań interpretacyjnych wynika, że doszło do [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, [57], 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU