STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 71, Sygnatura: II AKa 74/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem może być takowym nie tylko dlatego, że sprawca mienia nie zamierza zwrócić, ale także z innych powodów, co do których sprawca wprowadza w błąd, wyzyskuje błąd lub niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Z UZASADNIENIA (...) Odnośnie przypisania sprawcy przestępstwa oszustwa nie jest nawet wymagane ustalenie, że nie miał on zamiaru mienia zwrócić. Przestępstwo oszustwa polega bowiem na tym, że [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 424/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy apelacji wniesionej jedynie na korzyść oskarżonego, nie ma podstaw do tego, aby sąd odwoławczy zasądził odszkodowanie na mocy art. 415 § 4 k.p.k. w miejsce błędnie orzeczonego obowiązku naprawienia szkody z art. 46 § 1 k.k., z uwagi na brak wniosku pokrzywdzonego i spóźnionego wniosku prokuratora. Taka zmiana zaskarżonego wyroku byłoby ewidentnie niekorzystna dla oskarżonego, bowiem odszkodowanie orzeczone z urzędu rodzi dla niego bardziej niekorzystne skutki niż obowiązek naprawienia sz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 734/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotnie, przepis art. 109 k.k., wyrażający zasadę personalną stanowi, że ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą. Jednak z treści powołanego przepisu nie sposób – jak chce tego skarżący – wywodzić reguły o procesowym charakterze, jakoby obywatel polski winien, bez względu na miejsce popełnienia przestępstwa, podlegać wyłącznie polskiej jurysdykcji. Równocześnie obowiązuje bowiem zasada lojalności. Rzeczpospolita Polska jest pańs [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 279/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O "utrudnianiu" postępowania, w rozumieniu art. 239 § 1 k.k., możemy mówić dopiero wówczas, gdy podjęte przez sprawcę zabiegi w tym kierunku miały faktycznie negatywny wpływ na postępowanie, czyniąc osiągnięcie celu, o jakim mowa w art. 297 § 1 k.p.k. trudniejszym, bardziej odległym, wymagającym przeprowadzenia dodatkowych czynności. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2005 r., sprawy Grzegorza R., oskarżonego z art. 148 § 1 k.k. i Iwony O., oskarżonej z art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lubinie z dnia 30 listopada 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II AKzw 616/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 151 § 3 k.k.w., odroczenie wykonania kary może co prawda być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres tego odroczenia nie może, co do zasady, przekroczyć roku, a okres odroczenia biegnie od dnia wydania postanowienia w tym przedmiocie (art. 151 § 2 k.k.w.). Zarówno w treści art. 151 § 2 i § 3 k.k.w. mowa jest o okresie odroczenia. Skoro więc w § 2 tego przepisu mowa jest, że okres odroczenia biegnie od daty wydania postanowienia w tym przedmiocie, to łączny okres odroczenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 297/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli podstawą wymiaru kary za czyn ciągły i za jednorazowe przestępstwo tego samego typu jest ten sam przepis części szczególnej Kodeksu karnego lub przepis innej ustawy, to spełniona jest przesłanka warunkująca zastosowanie art. 91 § 1 k.k., jaką jest tożsamość kwalifikacji prawnej czynów tworzących ciąg przestępstw, co uzasadnia wymierzenie jednej kary „na podstawie przepisu, którego znamiona każde z tych przestępstw wyczerpuje”. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: II AKa 168/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Określone znamieniem czasownikowym „posługiwanie się” wskazanymi w przepisie art. 280 § 2 k.k., przedmiotami, może polegać nie tylko na ich użyciu (a zatem np. jeżeli chodzi o broń palną poprzez oddanie strzału, czy w wypadku noża poprzez zadanie ciosu), ale również m.in. na zademonstrowaniu ich posiadania, np. poprzez trzymanie ich w rękach. 2. Zachowanie się oskarżonych, opisane w zaskarżonym wyroku jako dwa odrębne przestępstwa tj. rozbój i kradzież z włamaniem, było w istocie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 50, Sygnatura: II AKa 404/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy sprawca nie wyraził zamiaru pozbawienia życia człowieka, wnioskowanie o tym może być prowadzone w oparciu o uzewnętrznione przejawy jego zachowania wobec ofiary. Oskarżony miał pełną świadomość tego, że swą znaczną agresję tempore criminis przejawiał wobec osoby bezdomnej, schorowanej i słabej, a nadto nietrzeźwej, a wiec takiej, która nie jest w stanie skutecznie odpierać atak. W takiej sytuacji, oskarżony po uderzeniu pokrzywdzonego pięścią i przewróceniu go na ziemi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 288/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo chwilowe posiadanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej w związku z jej użyciem nie jest czynem karalnym w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W wypadku zrealizowania przez sprawcę, który posiadał środek odurzający lub substancję psychotropową, innego czynu zabronionego przez tę ustawę (połączonego z wyzbyciem się środka narkotycznego), sprawca odpowiada za zrealizowany czyn następczy. W płaszczyźnie ocen prawnych mamy wówczas do czynienia z niewłaściwym zbiegiem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 59, Sygnatura: II AKz 301/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozpoznając wniosek prokuratora o wyrażenie zgody na żądanie od banku informacji stanowiącej tajemnicę bankową, sąd władny jest jedynie do badania istnienia przesłanek określonych w art. 106b Prawa bankowego. Nie przysługuje mu natomiast uprawnienie do wpływania na tok i zakres prowadzonego postępowania przygotowawczego i status osób, których dotyczą żądane informacje. Wreszcie to prokurator, jako prowadzący postępowanie przygotowawcze, decyduje w jakim trybie zwracać się o udostępnienie info [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, [57], 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU