STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 lutego 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 878/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Praktyka przeddyplomowa studentów wydziałów lekarskich akademii medycznych nie stanowi samodzielnego okresu składkowego w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2000 r. apelacji Mirosława W. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B., V Wydziału Pracy i Ubez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 lutego 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 47, Sygnatura: III AUa 837/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przychody uzyskiwane ze stosunku pracy oraz równocześnie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej stanowią łączną podstawę do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami art. 21 i art. 22 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 ze zm.). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2000 r. apelacji Marka Ch. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 1257/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 sierpnia 1983 r. w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badania przez te komisje oraz szczegółowych zasad ustalania inwalidztwa (Dz.U. nr 47, poz. 214) nie jest dopuszczalne kwestionowanie przez organ rentowy niezdolności do pracy osoby, która przed dniem 1 września 1997 r. była nieprzerwanie 10 lat inwalidką i z tego powodu pobierała rentę. Z UZASADNIENIA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 831/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wymierzenia płatnikowi składek - dodatkowej opłaty na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) przysługuje odwołanie do sądu zarówno w zakresie przesłanek formalnych jej wymierzania jak i zasadności i wysokości żądanej opłaty. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2000 r. apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Ł. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 38, Sygnatura: III APa 65/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interpretacja umowy o zarządzanie, w której strona wybiórczo wskazuje tylko na niektóre elementy tej umowy, uzasadniające jej roszczenie, pomijając całkowicie inne zawarte w niej sformułowania, niekorzystne z punktu widzenia jej żądań, nie może być uznana za prawidłową. Z UZASADNIENIA Powódka Anna W. wniosła o zasądzenie od "RON-Leasing" Spółki z o.o. w W. kwoty 19.995,93 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 kwietnia 1995 r. tytułem wyrównania odszkodowania przewidzianego w § 9 ust. 1 i ust. 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 769/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieopłacenie w terminie określonym w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887) pierwszorazowej składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za część miesiąca przypadającą bezpośrednio przed zachorowaniem, nie jest równoznaczne z nieopłaceniem składki za jeden pełny miesiąc o jakim mowa w art. 14 ust. 2 tej ustawy i nie skutkuje ustania ubezpieczenia oraz pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: III APa 27/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas trwania kadencji powoduje, że w przypadku jej skrócenia pracownikowi przysługuje roszczenie o dopuszczenie do pracy, a w razie odmowy zatrudnienia, roszczenie o wynagrodzenie za cały czas niewykonywania pracy. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 10 grudnia 1998 r., Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W. oddalił powództwo M. R. skierowane przeciwko Polskim Liniom Lotniczym "LOT" S.A. w W. o dopuszczenie do pracy oraz o wynagrodzenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 40, Sygnatura: III AUa 651/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych (Dz.U. Nr 29, poz. 156 ze zm.) zawiera szczegółowe unormowania w przedmiocie ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i dotyczy także tych duchownych, którzy w czasie pobytu za granicą stali się niezdolni do pełnienia swoich obowiązków i którym w myśl art. 7 ust. 3 ww. ustawy przysługuje zasiłek chorobowy tylko w okresie pobytu w kraju. Podstawą jego wymiaru jest kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 49, Sygnatura: III AUa 630/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wygaśnięcie stosunku pracy pracownika kolejowego z powodu jego tymczasowego aresztowania nie stanowi przesłanki prawnej utraty prawa do emerytury kolejowej zgodnie z przepisem art. 25 ustawy z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 23, poz. 99). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 1999 r. apelacji Antoniego P. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B., V [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 750/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu uprawnień i obowiązków mają zastosowanie przepisy z tego systemu ubezpieczenia społecznego, któremu podlega osoba zainteresowana, nie można natomiast wybrać z poszczególnych systemów przepisów najkorzystniejszych dla zainteresowanego. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 9 października 1998 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. ustalił, że wnioskodawca M. Cz., prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką, podlega pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu i wymierzył składkę na [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, [58], 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU