STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 38, Sygnatura: I KZP 18/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa licencyjna jest ze swej istoty stosunkiem zobowiązaniowym, który z jednej strony określa uprawnienia udzielane na rzecz licencjobiorcy, z drugiej zaś strony statuuje obowiązek zapłaty (prawo do wynagrodzenia) na rzecz uprawnionego podmiotu tj. licencjodawcy. W związku z tym, użyte w art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 904 ze zm.) określenie „wbrew warunkom uprawnienia” odnosi się tylko i wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 49, Sygnatura: I KZP 29/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o przestępstwo z art. 241 § 1 k.k. osoba, której dotyczą ujawnione okoliczności, jest pokrzywdzoną w rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k. tylko wtedy, gdy czyn ten jednocześnie wyczerpuje znamiona określone w innym przepisie karnym, którym to przestępstwem lub przestępstwem współukaranym jej dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Sąd Najwyższy, w sprawie zażalenia Andrzeja M., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Rejonowy w Lublinie, p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 51, Sygnatura: I KZP 33/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Karta uprawniająca do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego nie jest „rzeczą ruchomą” w rozumieniu art. 284 § 1 k.k. Sąd Najwyższy, w sprawie Sebastiana Z., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2003 r., sygn. akt II AKa 154/03, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: „Czy karta uprawniająca do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego jest cudzą rzeczą ruchomą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 164, Sygnatura: I CK 157/02
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. z reguły nie może być kwalifikowane, jako wpływające w istotny sposób na wynik sprawy w rozumieniu art. 3931 pkt 2 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jana D. – właściciela Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Owoców, Warzyw, Grzybów i Mrożonek w P., przeciwko Tadeuszowi J. i Sławkowi W. – wspólnikom Spółki Cywilnej „Złoty Kłos” w B. D., o zapłatę i z powództwa wzajemnego Tadeusza J. i Sławka W. – wspólników Spółki Cywilnej „Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 164, Sygnatura: I CK 157/02
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. z reguły nie może być kwalifikowane, jako wpływające w istotny sposób na wynik sprawy w rozumieniu art. 3931 pkt 2 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jana D. – właściciela Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Owoców, Warzyw, Grzybów i Mrożonek w P., przeciwko Tadeuszowi J. i Sławkowi W. – wspólnikom Spółki Cywilnej „Złoty Kłos” w B. D., o zapłatę i z powództwa wzajemnego Tadeusza J. i Sławka W. – wspólników Spółki Cywilnej „Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 139, Sygnatura: III CKN 402/01
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
...Stan wymagalności wierzytelności nie daje się określić wedle jednej reguły obejmującej wszelkie stosunki prawne. Na tle roszczenia o zwrot nakładów istotną cechą jest ich charakter uzupełniający, w stosunku do zasadniczego roszczenia windykacyjnego, które zapewnia ochronę właścicielowi pozbawionemu władztwa nad rzeczą. Ponieważ własność jest prawem podlegającym w porządku prawnym państwa silnej ochronie (art. 21 ust. 1 Konstytucji), dlatego uprawnienia posiadacza ingerującego w wykonywan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 31, Sygnatura: III CZP 53/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzytelności zabezpieczone przewłaszczeniem rzeczy są objęte postępowaniem układowym. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku dłużnika „Stella” SA w T., o przeprowadzenie postępowania układowego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 11 września 2003 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Toruniu, postanowieniem z dnia 28 października 2002 r., sygn. akt VI Gz 144/02, „Czy postępowanie układowe obejmuje wierzytelności zabezpiecz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: III CZP 49/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pierwszeństwo nabycia wyodrębnionego lokalu w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.) oraz związane z nim roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży bez przetargu przysługuje jedynie osobie, która wstąpiła w stosunek najmu na podstawie art. 8 ust, 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkanio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 160, Sygnatura: III CZP 42/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego, złożony po prawomocnym oddaleniu wniosku o wyłączenie tego sędziego – oparty na tych samych przyczynach – podlega rozpoznaniu na podstawie przepisów art. 49-52 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Wandy R., przy uczestnictwie Marleny S., Aleksandra S. i Skarbu Państwa – Izby Skarbowej w B., o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 21 sierpnia 2003 r., przy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III CZP 48/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oświadczenie o potrąceniu złożone w ciągu roku przed dniem ogłoszenia upadłości przez dłużnika upadłego, który w tym okresie nabył w drodze przelewu lub indosu wierzytelność, wiedząc o podstawie upadłości, nie powoduje umorzenia wierzytelności (art. 35 § 1 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. nr 118 z 1991 r., poz. 512 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości "Północ" Sp. z o.o. w O., przeciwko [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, [58], 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU