STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 96, Sygnatura: I SA/Bk 195/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To właśnie na podstawie danych wynikających z deklaracji PIT-6 o planowanej produkcji, organ podatkowy ma kompetencje do wydania, podatnikom osiągającym dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, decyzji ustalających wysokość miesięcznych zaliczek, od dochodu ustalonego na podstawie norm szacunkowych dochodów w oparciu o postanowienia przywołanego art. 21 § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie reguluje sposobu ustalania zaliczek z dzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 39, Sygnatura: III SA/Wa 1423/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli organ pierwszej instancji wydał indywidualną interpretację przepisów podatkowych w 2004 r., to dalsze postępowanie powinno się toczyć – do końca – zgodnie z przepisami o wydawaniu interpretacji, w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. 2. W powyższych okolicznościach, zarówno interpretacja organu pierwszej instancji, jak też zmiana interpretacji przez organ drugiej instancji – powinny mieć formę pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, przy c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 135, Sygnatura: I SA/Gl 1526/04
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tylko świadczenie otrzymane w związku z roszczeniem o naprawienie szkody, w tym wynikłej z nieterminowego wykonania zobowiązania (art. 477 § 1 k.c.), a nie odsetki za zwłokę w wykonaniu zobowiązania odszkodowawczego, stanowią odszkodowanie w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym w 2002 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2005 r., na rozprawie, sprawy ze skargi Magdaleny i Roma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 97, Sygnatura: I SA/Bk 178/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do postępowania w przedmiocie udzielania pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego mogą mieć zastosowanie przepisy regulujące zasady prowadzenia postępowania podatkowego, w tym także postępowania odwoławczego. 2. Zażalenie na postanowienie wydane w przedmiocie interpretacji podatkowej uruchamia postępowanie w II instancji i jako takie jest środkiem zaskarżenia w rozumieniu art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 38, Sygnatura: III SA/Wa 934/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiot zagraniczny, który składa wniosek o zwrot polskiego podatku od towarów i usług, jest obowiązany do dołączenia do wniosku m.in. oryginałów faktur (lub dokumentów celnych), z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku. Brak dołączenia tych oryginałów jest brakiem uzasadniającym pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2005 r., sygn. III SA/Wa 934/05. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 43, Sygnatura: VI Sa/Wa 306/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Egzaminator nie jest stroną w postępowaniu w sprawie unieważnienie egzaminu państwowego na prawo jazdy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2005 r., sprawy ze skargi Tadeusza P., na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2004 r., nr TD-2p-025-21/04, w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego, od decyzji w sprawie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy, oddala skargę. Z UZASADNIENIA W dniu 16 czerwca 2004 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: XVII Ame 59/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trwałe połączenie wybudowanych przez odbiorcę urządzeń i odcinków sieci elektrycznej nie powoduje automatycznie przejścia własności tych urządzeń na zakład energetyczny. Dla wywołania tego skutku konieczne jest zaistnienie określonego zdarzenia prawnego przenoszącego własność (teza przeciwna do tezy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 grudnia 1991 r., sygn. W 4/91). Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2004 r., na ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lipca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 48, Sygnatura: I SA/Gl 1603/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W stanie prawnym obowiązującym w 1999 r. brak było normy prawnej precyzującej moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, bowiem kwestia ta nie została uregulowana w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a § 6 rozporządzenia wykonawczego został wydany na podstawie upoważnienia ustawowego sprzecznego z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 22 czerwca 2005 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 25, Sygnatura: I SA/Bk 128/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W prawie podatkowym nie jest prawnie znacząca jakakolwiek wadliwość - czyli pojęcie o charakterze abstrakcyjnym i oderwanym - lecz wyłącznie i ściśle wadliwość podatkowa istotna dla powstania, istnienia i wysokości zobowiązania podatkowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2005 r., sprawy ze skargi - "P." Janusz W. Spółka jawna w B., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 11 kwietnia 2005 r., nr (…), w przedmiocie podatku od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Białymstoku z dnia 29 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 120, Sygnatura: I SA/Bk 128/05
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak na dokumencie "Tax Free For Tourists" podpisu podróżnego lub brak daty dokonania zwrotu podatku podróżnemu nie może pozbawiać podatnika możliwości wykazania okoliczności istotnych z punktu widzenia jego prawa do stawki podatku 0% innymi dowodami (art. 129 i art. 128 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał zasadność skargi "P." Janusz W. spółki jawnej w B., na decyzję Dyrektora Iz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, [58], 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU