STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. akt III AUa 813/13 (LEX nr 1422316) - Mateusz Mądel

Rocznik: 2015, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 813/13
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. akt III AUa 813/13 (LEX nr 1422316) - Mateusz Mądel Przycięcia krzewów na kształt kuli i stożka nie sposób zakwalifikować jako wykonania umowy o dzieło. Wprawdzie przy przycinaniu krzewów należy się wykazać pewną umiejętnością, jednakże wytworem takiej czynności nie jest określone dzieło. Mimo bogatego dorobku literatury i orzecznictwa, odróżnienie umowy o dzieło od innych umów, a zwłaszcza umów o świadczenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 228/13
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Defekty broni, nadające się do usunięcia, nie pozbawiają danego urządzenia cech broni palnej. 2. Z perspektywy art. 57 § 2 k.k. charakter nadzwyczajnego wymiaru kary nie ma znaczenia. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2014 r., sprawy D. K., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. w zbiegu z art. 157 § 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k., z art. 280 § 2 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k.; A. K., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. w związku z a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 36, Sygnatura: II AKz 763/13
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro w art. 17 ustawy lustracyjnej nie zróżnicowano składu sądu w zależności od tego czy sąd orzeka na rozprawie, czy na posiedzeniu (tak jak to uczyniono w art. 28 § 1–4 i art. 30 § 1 k.p.k. w odniesieniu do sądu okręgowego jako sądu I instancji), to uznać należy, iż w postępowaniu lustracyjnym sąd okręgowy może orzekać tylko w składzie 3 sędziów, niezależnie od tego czy ma to miejsce na rozprawie, czy na posiedzeniu. Nie ma przy tym żadnych powodów uzasadniających różnicowanie składu są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Łodzi z dnia 9 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 459/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wprowadzenie art. 446 § 4 k.c. nie powinno być rozumiane w ten sposób, że w dotychczasowym stanie prawnym art. 448 k.c. nie mógł stanowić podstawy przyznania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Takie stwierdzenie oznaczałoby, że chwila, w której zaszło zdarzenie będące źródłem szkody, decydująca – zgodnie z wyborem ustawodawcy – o możliwości zastosowania art. 446 § 4 k.c., rozstrzygałaby definitywnie o istnieniu lub braku istnienia uprawnienia do uzyskania zadośćuczynienia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 691/13
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli nie może być kwestionowana możliwość kilkakrotnego przechodzenia na emeryturę, a w treści art. 55 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) brak zastrzeżenia, że wniosek o przejście na emeryturę w powszechnym wieku przez osoby objęte art. 27 ma być pierwszym wnioskiem o przejście na emeryturę (o nabycie statusu emeryta), przepis ten (art. 55 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 34, Sygnatura: II AKz 775/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczności związane z miejscem zamieszkania świadków podlegających wezwaniu na rozprawę nie mają znaczenia z punktu widzenia prawidłowego określenia właściwości miejscowej sądu przez pryzmat przepisów ustawy, do zbadania czego zobligowany jest sąd w trybie przepisu art. 35 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu, w sprawie przeciwko T. K., oskarżonemu o przestępstwa z art. 282 k.k., przy zastosowaniu art. 65 § 1 k.k. i in., zażalenia wniesionego przez obrońcę oskarżonego, na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 października 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 707/12.
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sugerowanie, że pracownik naukowy wyższej uczelni, prowadzący zajęcia dydaktyczne, autorytet naukowy, współpracował ze służbami bezpieczeństwa PRL, jest wyjątkowo dolegliwe, gdyż w warunkach polskich pociąga za sobą infamię, dezawuuje daną osobę w środowisku zawodowym, czy towarzyskim, wpływa na obniżenie autorytetu potrzebnego do wykonywania pracy, a w szczególności pracy dydaktycznej i naukowej na wyższej uczelni. Określenie kogoś mianem donosiciela może stygmatyzować daną osobę i powodować [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Przestępstwo podrobienia lub przerobienia dokumentu albo użycia takiego dokumentu - dr hab. Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2013, miesiąc: 10, pozycja: 10, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo podrobienia lub przerobienia dokumentu albo użycia takiego dokumentu - dr hab. Czesław Paweł Kłak Art. 270 k.k. stanowi, że kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Przestępstwo stypizowane w art. 270 § 1 k.k. jest więc wieloodmianowe, tzn. można się go dopuścić nie tylko przez podrobienie lub przerobienie dokumen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 grudnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 27, Sygnatura: II AKzw 1788/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dozór elektroniczny jest instrumentem znajdującym zastosowanie w zakresie odpowiedzialności karnej jedynie za czyny stanowiące przestępstwa, co prowadzi do wniosku, że z tego dobrodziejstwa nie może skorzystać osoba ukarana za wykroczenie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie A. K., skazanej za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., zażalenia wniesionego przez skazaną, na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17 października 2013 r., sygn. akt VIII Kow 4742/13, w prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 grudnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz 777/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ulega wątpliwości, iż odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania karnego mają tylko wówczas zastosowanie do zatrzymania na podstawie innych ustaw, jeśli się one do tych przepisów wyraźnie odwołują. Takiego odwołania nie przewidują przepisy dotyczące doprowadzenia stosowanego na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gdyż ma ono odmienny charakter od zatrzymania stosowanego jako środek przymusu wobec o [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, [58], 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU