STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 529/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie sądu rejonowego o nieuwzględnieniu wniosku o uchylenie mandatu nie jest orzeczeniem kończącym postępowanie sądowe w rozumieniu art. 540 § 1 k.p.k. w związku z art. 113 k.k.s. Z UZASADNIENIA Zdzisław K. złożył wniosek o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Sądu Rejonowego w O. M. z dnia 14 marca 2004 r., sygn. VI Ks(w) 43/03, wydanym w trybie art. 140 k.k.s. Postanowieniem tym Sąd Rejonowy odmówił uchylenia mandatu karnego. Zarządzeniem z dnia 5 październ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 listopada 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 191/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokumentem stwierdzającym prawa majątkowe innej osoby nie musi być dokument, gdzie osoba uprawniona do wskazanego w nim prawa majątkowego jest określana imiennie, ale oczywiście w tej drugiej sytuacji możność przypisania przestępstwa z art. 275 § 1 k.k. będzie zależała od wykazania, że posiadacz tego dokumentu wszedł w jego władanie przez kradzież lub przywłaszczenie, bądź też - w przypadku posługiwania się takim dokumentem - udowodnienia, że nie miał jakichkolwiek uprawnień do używania tego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: II AKz 499/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie sądowe w sprawie wydania wyroku łącznego może być wszczęte na wniosek, ale także z urzędu. Jest to wyjątek od zasady skargowości uzasadniony względami humanitarnymi. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 19 września 2005 r., Sąd Okręgowy umorzył postępowanie o wydanie wyroku łącznego, wszczęte na wniosek skazanego, w którym wskazał on dwa wyroki skazujące. W zażaleniu obrońca zarzucił orzeczeniu obrazę art. 570 k.p.k. przez niewzięcie pod rozwagę możliwości połączenia - z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: II AKz 523/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na właściwość rzeczową nie ma wpływu treść art. 4 § 1 k.k. Regulują ją przepisy art. 25 § 1 pkt 1 k.p.k. modyfikowane przez stosowne przepisy wprowadzające k.p.k., bądź przepisy przejściowe, zawarte w ustawie nowelizującej. (...) Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy w Płocku nie przyjął do rozpoznania sprawy przekazanej mu, zgodnie z właściwością rzeczową, przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie i przekazał ją temu Sądowi do rozpoznania - jako "w dalszym ciągu rzeczowo wła [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 listopada 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 326/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Należy wyraźnie odróżniać znamię posłużenia się innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem od działania w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu. Co innego jest bowiem określone w dyspozycji przepisu art. 280 § 2 k.k. posłużenie się innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem, które odwołuje się do niebezpieczeństwa związanego z bronią palną i nożem, a więc do właściwości danego przedmiotu, a czym innym jest działanie w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu, które jest niezależne od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 63, Sygnatura: II AKa 237/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zamach bezpośredni (art. 25 § 1 k.k.), rozumiany jako zachowanie się ukierunkowane na naruszenie dobra prawnego, rozpoczyna się wówczas, gdy zachowanie to jest tak zaawansowane, że brak przeciwdziałania doprowadzi do istotnego niebezpieczeństwa dla określonego dobra prawnego. Zamach ten trwa dopóty, dopóki trwa zachowanie skierowane na naruszenie dobra. Nie przerywa go chwilowe uniemożliwienie napastnikowi naruszenia dobra prawnego. Dopiero trwałe uniemożliwienie napastnikowi realizacji swego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 39, Sygnatura: II AKzw 622/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary jest zawsze fakultatywne, a zatem nawet zaistnienie wszystkich przesłanek wymienionych w tym przepisie, jak i w art. 78 § 1 k.k. nie obliguje sądu do udzielenia tego zwolnienia. Ponadto, udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia jest możliwe dopiero po stwierdzeniu zaistnienia kumulatywnie wszystkich powołanych przesłanek, a nie tylko niektórych wymienionych w przepisie art. 77 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 269/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość zaostrzenia wymiaru kary w sytuacji gdy sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa stałe źródło dochodu - wprowadzone w aktualnie obowiązującym kodeksie od dnia 1 września 1998 r. zgodnie z dyrektywą zawartą w art. 4 § 1 k.k. nie może mieć zastosowania wobec przestępstw popełnionych przed tą datą. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 października 2005 r., sprawy Tomasza O., Arkadiusza S., Marcina G., na podstawie art. 435 k.p.k. także: Grzegorza L., Zbi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 381/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie sposób uznać, że laska - kula ortopedyczna zrobiona z aluminium, a więc lekkiego materiału z rączką plastikową, pusta w środku - może być zrównana pod względem niebezpieczeństwa z nożem lub bronią palną. 2. Możliwość przyjęcia bowiem tej kwalifikacji prawnej wobec osoby wykorzystującej inne przedmioty niż opisane w art. 280 § 2 k.k. jest tylko wówczas zasadna, gdy stworzyło to bezpośrednie, konkretne zagrożenie życia ofiary. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 25 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKz 460/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastosowanie aresztu tymczasowego wobec osoby ściganej na podstawie przepisu art. 605 § 2 k.p.k. nie jest uzależnione od uprzedniego złożenia wniosku przez organ państwa obcego i od przedstawienia dowodów. Warunkiem wystarczającym jest zwrócenie się tego organu o wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu i zapewnienie o prawomocnym wyroku skazującym lub o decyzji o tymczasowym aresztowaniu. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w W., na wniosek prokuratora okręgowego, zastosował powyższy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, [58], 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU