STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: III APa 53/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką żądania zadośćuczynienia pieniężnego w myśl art. 448 k.c. jest naruszenie dóbr osobistych. Zgodnie z art. 24 § 1 k.c., o naruszeniu dobra osobistego można mówić tylko wówczas, gdy działanie drugiej strony jest bezprawne. Z UZASADNIENIA Powódka - Krystyna F., w pozwie skierowanym przeciwko Nadleśnictwu Lasów Państwowych w C., wniosła o uchylenie kary nagany nałożonej pismem z dnia 3 października 1997 r. Na rozprawie w dniu 3 września 1998 r. powódka zgłosiła dodatkowe roszczenie o za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 624/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba, która uległa wypadkowi w drodze z domu lub do domu z miejsca odbywania praktyki uczniowskiej, studenckiej lub doktoranckiej, nie nabywa świadczeń wypadkowych przewidzianych w przepisie 2 ust. 1 i 2 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r. w sprawie świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami (Dz.U. Nr 120, poz. 758). Sąd Apelacyjny w Białymstoku - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społeczny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 678/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli rolnik pobierał rentę inwalidzką rolniczą, a następnie została mu ona wstrzymana wobec niestwierdzenia długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, w sprawie o przywrócenie prawa do tej renty ma zastosowanie z mocy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 7 z 1998 r., poz. 25) przepis art. 36 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu rolników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.). Przepis ten uzależnia prawo do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 29, Sygnatura: III AUa 602/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenie ubezpieczeniowe pobrane wskutek zaniedbań organu rentowego nie stanowi świadczenia nienależnego w rozumieniu art. 106 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.). Sąd Apelacyjny w Białymstoku - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 1999 r. apelacji Arseniusza Ł. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 39, Sygnatura: III AUa 1066/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Urlop górniczy jest co prawda świadczeniem ze stosunku pracy, jednakże warunek sine qua non jego udzielenia stanowi wcześniejsze ustalenie przez ZUS okresów uprawniających pracownika do emerytury oraz okresu urlopu górniczego niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 26 października 1999 r. apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T. G. od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 10 czerwca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 października 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 591/99
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresy zatrudnienia, z tytułu których przysługuje emerytura wypłacana przez belgijski Skarb Państwa, a nie belgijską instytucję ubezpieczeniową, nie są zaliczane do stażu ubezpieczeniowego i nie podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do polskiej emerytury. Z UZASADNIENIA Wnioskodawca - urodzony dnia 17 marca 1924 r., zamieszkały w Belgii, w dniu 9 maja 1990 r. wystąpił za pośrednictwem belgijskiej instytucji ubezpieczeniowej, z wnioskiem o stwierdzenie prawa do polskiej emerytury z tytuł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 391/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochód uzyskany z działalności gospodarczej stanowiącej uboczne zajęcie zarobkowe w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) - jako nie objęte przedmiotowo obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu osób prowadzących działalność gospodarczą (Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250 ze zm.) - bez względu na jego wysokość nie wpływa na zawieszenie lub zmniejsze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 października 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 283/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W okresie, na który udzielono pracownicy urlopu wypoczynkowego, tak samo jak w okresie pobierania zasiłku chorobowego czy rehabilitacyjnego - osoba taka nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, o jakim mowa w art. 6 ust. 13 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 20 kwietnia 1998 r., Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w B. objęła ubezpieczeniem społecznym rolników Stanisławę Cz. - żonę rolnika Jana Cz. - w okresie od dnia 1 wrześ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 281/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby w wieku powyżej lat 16-tu jest wykazanie niepełnosprawności w stopniu co najmniej umiarkowanym, a niesprawność ta powstała w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego, albo jeżeli osoba ta ukończyła 75 lat. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 marca 1999 r. Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w S. oddalił odwołanie Ewy Justyny W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 11 marca 1998 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 33, Sygnatura: III AUa 266/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadaniem Funduszu Alimentacyjnego jest dokonywanie wypłat świadczeń alimentacyjnych w sytuacji, kiedy takowe nie są realizowane przez osobę do tego zobowiązaną. Nie oznacza to bynajmniej zwolnienia od tych świadczeń osób, na których ciąży ustawowy obowiązek łożenia na utrzymanie osób uprawnionych. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym wyrokiem z dnia 1 marca 1999 r., Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. odddalił odwołanie Urszuli W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, [59], 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU