STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III CZP 50/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W okresie obowiązywania przepisów art. 223 § 2 i § 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze tekst jedn. (Dz.U. nr 54 z 1995 r., poz. 288), do przeniesienia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego była założona księga wieczysta, konieczny był wpis nabywcy tego prawa do księgi wieczystej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. Oddziału w T. G., przy uczestnictwie Tadeusza K., Adama K. i Aliny K. o wpis, po r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III CZP 43/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Roszczenie nabyte przez poręczyciela na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 1 k.c. przedawnia się w terminie przewidzianym dla przedawnienia roszczeń wierzyciela wobec dłużnika głównego. 2. Dochodzenie przez Skarb Państwa roszczenia cywilnoprawnego w drodze niedopuszczalnej egzekucji administracyjnej nie przerywa biegu przedawnienia tego roszczenia. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Skarbu Państwa - Ministra Finansów, przeciwko "Chłodni Ł." S.A. w Ł. o zapłatę i z powództwa wzaje [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 53, Sygnatura: III CZP 46/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieruchomość stanowiąca własność gminy nie może być przedmiotem darowizny repatrianta i jego małżonka na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. nr 106 z 2000 r., poz. 1118 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie zażalenia Gminy L. G., na odmowę sporządzenia czynności prawnej w formie aktu notarialnego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 17 lipca 2003 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego, prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 52, Sygnatura: III CZP 47/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykonawca, którego oferta została przyjęta przez zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne, nie biorący udziału w postępowaniu przed zespołem arbitrów wywołanym odwołaniem innego oferenta, jest legitymowany do wniesienia do Sądu Okręgowego w Warszawie skargi na wyrok zespołu arbitrów, po zgłoszeniu interwencji ubocznej po stronie zamawiającego i wykazaniu interesu prawnego w rozstrzygnięciu skargi na jego korzyść. Jeżeli skarga została złożona po rozpoczęciu biegu terminu do zaskarż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 125, Sygnatura: III CZP 33/03
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawą określenia wysokości opłaty za czynności radcy prawnego w sprawie o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jest § 10 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1349 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku wierzyciela Kredyt Banku S.A. III Oddzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 131, Sygnatura: III CZP 28/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Datą uiszczenia opłaty sądowej w drodze przelewu bankowego dokonanego w banku zagranicznym – w sytuacji, w której rachunek bankowy właściwego sądu został uznany kwotą tej opłaty przez bank krajowy, będący bankiem korespondentem banku zagranicznego – jest data otrzymania przez bank krajowy polecenia rozliczeniowego, przekazanego przez bank zagraniczny celem realizacji polecenia przelewu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Kazimierza D., przeciwko Marii B.-D., o separację, po rozst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 158, Sygnatura: III CZP 14/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 646 k.p.c. obowiązek złożenia testamentu w sądzie spadku dotyczy również notariusza i obejmuje każdy testament, także testament odwołany. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Leszka W., przy uczestnictwie Elżbiety Jadwigi W., Andrzeja Łukasza W., Andrzeja Mieszka W. i Joanny Kai B., o stwierdzenie nabycia spadku, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 25 czerwca 2003 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego, przedstawio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 152, Sygnatura: III CZP 37/03.
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o odsetki za opóźnienie w zapłacie ceny wynikającej z umowy sprzedaży zawartej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawnia się z upływem lat dwóch (art. 554 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Towarzystwa Inwestycyjno-Handlowego Sp. z o.o. w B., przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Ś., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 17 czerwca 2003 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 157, Sygnatura: III CZP 41/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 24 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz. 733 ze zm.) stanowi podstawę orzeczenia przez sąd o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego przez osobę samowolnie zajmującą lokal, wobec której sąd nakazał jego opróżnienie. Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Małgorzaty Z., przeciwko Gminie Miasta K., o ustalenie prawa do lokalu socjalnego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 33, Sygnatura: III CKN 630/00
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawą wpisu w księdze wieczystej może być dokument obejmujący nowację w rozumieniu art. 506 k.c. (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece; Dz.U. nr 19 z 1982 r., poz. 147 ze zm.), przy czym treść umowy nowacyjnej mogłaby być ustalona na podstawie dyrektyw oświadczenia woli określonych w art. 65 § 2 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Łucji M., przy uczestnictwie Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A. we W., o wpis, po rozpoznaniu w Izbie C [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, [59], 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU