STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 117, Sygnatura: V SA 2360-2364/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Fakty wynikające z dokumentacji organu celnego mogą być uznane a fakty znane temu organowi z urzędu (art. 77 § 4 k.p.a.).2. Wykonanie przez organ celny obowiązku, o którym mowa w art. 77 § 4 k.p.a. in fine, powinno nastąpić w takim terminie aby strona przed wydaniem decyzji, w ramach przysługującego jej uprawnienia do wypowiedzenia się o zebranych dowodach i materiałach oraz zgłoszonych żądaniach (art. 10 § 1 k.p.a.), mogła także ustosunkować się do faktów znanych organowi z urzędu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 118, Sygnatura: SA/Kr 2356/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych korzystają wszystkie obiekty (m.in. „pola lagunowe”) wchodzące w skład oczyszczalni ścieków, gdyż mieszczą się one w pojęciu urządzeń kanalizacyjnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 119, Sygnatura: SA/Kr 2944/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabywca całości lub części majątku podatnika odpowiada całym majątkiem solidarnie z nim, na zasadach określonych w art. 45 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych, tylko za te zaległości podatkowe zbywcy które obciążają go jako podatnika. Wymieniony przepis nie daje podstawy do nałożenia tej odpowiedzialności za zaległości podatkowe zbywcy ciążące na nim z innych tytułów jako np. na płatniku, inkasencie czy osobie trzeciej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 120, Sygnatura: III SA 1089/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Utracenie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego, przysługującego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej, następuje z mocy Prawa wskutek zaistnienia określonych faktów przewidzianych w tym rozporządzeniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 136, Sygnatura: SA/Ł 385/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) nie może wykraczać poza ustawowo zagwarantowane wolności obywatelskie, a w tym swobodę działalności gospodarczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 137, Sygnatura: SA/Wr 19/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opłaty za badania i inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w razie stwierdzenia naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych, ustala na podstawie art. 36 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji administracyjnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 138, Sygnatura: SA/Kr 1740/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nieruchomość jest niezbędna dla celu określonego w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym, która konkretyzuje zadania planów w miejscu i czasie.2. Od chwili złożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości jej poprzedni właściciel staje się stroną we wszystkich postępowaniach dotyczących tej nieruchomości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 165, Sygnatura: II SA 739/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przystąpienie gminy do spółki, której podstawowym celem jest działalność komercyjna, wykracza poza zadania o charakterze użyteczności publicznej dozwolone przez art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 166, Sygnatura: III SA 1088/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość powierzenia określonych zadań oddziałom okręgowym i innym jednostkom Narodowego Banku Polskiego, wynikająca z art. 65 ustawy o Narodowym Banku Polskim, nie jest równoznaczna z możliwością tworzenia wewnątrzbankowego trybu instancji w postępowaniu w sprawach indywidualnych zezwoleń dewizowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 167, Sygnatura: SA/Kr 943/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ podatkowy może stosować sankcję przewidzianą w art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług tylko w przypadku braku ewidencji umożliwiającej określenie przedmiotu i podstawy opodatkowania. Samo naruszenie obowiązków z art.27 ust. 4 tej ustawy nie stanowi podstawy do zastosowania powyższej sankcji. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, [59], 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU