STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 września 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 1286/02
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie zwrotne dłużnika, który dokonał zapłaty w charakterze współporęczyciela, nie ma charakteru roszczenia wekslowego. Z tej racji o roszczeniach zwrotnych rozstrzygają przepisy Kodeksu cywilnego, a więc zastosowanie będzie miał art. 376 k.c. Zatem poręczyciel, który spełnił świadczenie, może żądać od współporęczycieli zwrotu w częściach równych, chyba że co innego wynika z treści istniejącego między nimi stosunku prawnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 25 w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 312/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych stanowi względem art. 526 k.c. przepis szczególny (lex specialis) co oznacza, że wyłączone jest jego zastosowanie odnośnie do długów przedsiębiorstwa państwowego, miedzy innymi wówczas, gdy dokonano jego prywatyzacji bezpośredniej poprzez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki. Z UZASADNIENIA Powodowie - Andrzej A., Czesław Dz., Marek S., pozwem skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Wojew [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 217/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Byłym członkom organów spółki nie przysługuje prawo zaskarżenia tych uchwał, które zostały podjęte po ich skutecznym odwołaniu. W sytuacji gdy dochodzi do odwołania członka organu spółki w drodze wadliwej uchwały walnego zgromadzenia należy przyjąć, że odwołany członek, w okresie, który można nazwać zaskarżalnością uchwały, powinien być, przynajmniej do potrzeb takiego zaskarżenia, traktowany jako członek organu, a nie jako były członek. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 27 września 200 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 września 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: VI ACa 129/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro zastaw ustawowy na rzeczach wniesionych przez najemcę powstaje z chwilą wymagalności długu najemcy, to zastaw taki nie mieści się w zakazie uregulowanym w art. 27 Prawa upadłościowego. Z UZASADNIENIA Powód - Syndyk Masy Upadłości "Market Pozperito" S.A. w P. domagał się nakazania wydania przez pozwaną spółkę Real Estate Development Company sp. z o.o. w W. ruchomości, które zostały wyszczególnione w pozwie, a które "Market Pozperito" S.A. w P. wniósł do wynajmowanych od pozwanej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 13, Sygnatura: I Ca 475/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jako wymieniony w art. 4011 § 1 k.p.c. akt normatywny traktować trzeba także pojedynczy przepis zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny, na podstawie którego został wydany wyrok, jak również przepis zastosowany w sprawie już po powstaniu wyroku (nakazu zapłaty). Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział I Cywilny Odwoławczy, po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2003 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Polskich Kolei Państwowych Przewozów Regionalnych Spółki z o.o. Biura Przejazdów Bezbil [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: VI ACa 81/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jakakolwiek decyzja wykluczenia z danej społeczności religijnej narusza wolność uprawiania kultu, nauczania oraz wykonywania właściwych dla danego wyznania praktyk i czynności rytualnych wspólnie z innymi wyznawcami, bo nie może ona stanowić naruszenia swobody sumienia i wyznania z uwagi na zasady określone w art. 25 ust. 3 Konstytucji RP dotyczące autonomii religii i związków wyznaniowych. Z UZASADNIENIA Kazimierz K. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 62 000 zł tytułem zadośćuczy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 31 lipca 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 568/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli odsetki mają obecnie charakter waloryzacyjny, to należą się one wierzycielowi dopiero od dnia wyrokowania jako chwili, która decyduje o wysokości odszkodowania, stosownie do art. 363 § 2 k.c. Zadośćuczynienie wyliczone według cen z daty jego ustalenia - z reguły jest nią data orzekania - staje się zatem wymagalne dopiero w tej dacie i dopiero od niej dłużnik pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem świadczenia. 2. Przepis art. 447 k.c. stanowi, że sąd z ważnych powodów może na żądanie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 lipca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 43, Sygnatura: VI ACa 61/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 78-80 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Samorządowe Kolegium Odwoławcze władne jest do oceny zasadności proponowanej nowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego pod kątem zmiany wartości gruntu, stanowiącej podstawę do jej ustalenia. Kolegium nie jest właściwe do rozstrzygania o ważności i skuteczności uchwał, gdyż powyższe przepisy nie przewidują takiego uprawnienia Kolegium. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 19 września 2002 r., Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 lipca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 42, Sygnatura: I ACa 729/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r., o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 11 z 1996 r., poz. 62) nakłada na zakład ubezpieczeń obowiązek przedstawienia ubezpieczającemu w formie pisemnej różnicy między postanowieniami umowy regulującymi prawa i obowiązki stron w sposób odbiegający od ogólnych warunków ubezpieczenia, a ogólnymi warunkami ubezpieczeń stosowanych przez zakład ubezpieczeń. Fakt zaś, że w przepisie tym nie sprecyzowano skutków prawnych, jakie wywołuje w danym st [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 lipca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 350/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie dokonania wypłaty osobie nieuprawnionej, poszkodowanym tą czynnością jest bank, a nie osoba, która zdeponowała środki na rachunku. Zachowuje ona nadal roszczenie o ich zwrot w całości lub w części. Bank może się zwolnić z zobowiązania wynikającego z umowy rachunku bankowego w takim zakresie, w jakim wierzyciel ze świadczenia korzystał (art. 452 k.c.) albo w razie wykazania przesłanek odpowiedzialności kontraktowej posiadacza rachunku. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po r [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, [59], 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU