STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 20, Sygnatura: I SA/Rz 69/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rada gminy jest uprawniona jedynie do obniżenia na obszarze gminy ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego, podanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2005 r., na rozprawie, sprawy ze skargi Gminy N., na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w R. z dnia 11 stycznia 2005 r., nr II/268/2005, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy N. z dnia 14 grudn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 maja 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 100, Sygnatura: I SA/Gl 375/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skuteczne dokonanie zbycia lub nabycia akcji to czynności powodujące określone skutki prawne, na które nie mają wpływu motywy jakimi kierował się podmiot będący posiadaczem rachunku papierów wartościowych zlecający te czynności. Tym samym można zasadnie stwierdzić, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji, przychód stanowi cena za jaką papiery te zostały zbyte, zaś sam fakt dokonania sprzedaży akcji przesądza o wystąpieniu przychodu z tego tytułu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 20 maja 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 126, Sygnatura: XXII Wsp ZT 6/04
Data wprowadzenia do systemu: 18-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia językowa art. 92a Rozporządzenia Rady (WE) 40/94, a konkretnie sformułowania "w przypadku wszystkich powództw, których przedmiotem jest naruszenie", dotyczy li tylko sytuacji, w których naruszono prawa wyłączne podmiotowe, wynikające z rejestracji wspólnotowej, określone w art. 9 omawianego rozporządzenia, nie dotyczy zaś ochrony innych praw wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 86 z 2003 r., poz. 804 z późn. zm.), [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 23, Sygnatura: III SA/Wa 2307/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego dla podatników, o których mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a) ustawy o urzędach i izbach skarbowych, tj. podatników, którzy w ostatnim roku podatkowym (2003) osiągnęli przychód netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez NBP na koniec roku podatkowego, nastąpiła dnia 1 stycznia 2005 r. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 22, Sygnatura: III SA/Wa 2307/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego dla podatników, o których mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a) ustawy o urzędach i izbach skarbowych, tj. podatników, którzy w ostatnim roku podatkowym (2003) osiągnęli przychód netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez NBP na koniec roku podatkowego, nastąpiła dnia 1 stycznia 2005 r. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 12, Sygnatura: VI SA/Wa 1245/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Postanowienia zawarte we wzorach pełnomocnictw, dotyczące upoważnienia doradców podatkowych do sporządzania, podpisywania i składania w imieniu i na rzecz podatnika zeznań i deklaracji podatkowych, wskazujące jako podstawę prawną tego umocowania art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 40 ust. 1 i ust. 2 u.o.d.p. są niezgodne z prawem. Regulacja ustawowa zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 3 u.o.d.p. przewiduje jedynie sporządzanie wymienionych w tym przepisie dokumentów i pomoc w tym samym zakresie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: VI SA/Wa 1245/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Postanowienia zawarte we wzorach pełnomocnictw, dotyczące upoważnienia doradców podatkowych do sporządzania, podpisywania i składania w imieniu i na rzecz podatnika zeznań i deklaracji podatkowych, wskazujące jako podstawę prawną tego umocowania art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 40 ust. 1 i 2 u.o.d.p., są niezgodne z prawem. Regulacja ustawowa zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 3 u.o.d.p. przewiduje jedynie sporządzanie wymienionych w tym przepisie dokumentów i pomoc w tym samym zakresie. Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 24 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: I SA/Ol 345/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bezskuteczność egzekucji, o której mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.), będąca warunkiem orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu spółki za zaległości podatkowe tej spółki, wymaga formalnego stwierdzenia po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją z dnia 20 lipca 2004 r., nr (...), Dyrektor Izby Skarbowej w O. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w O., któ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 24, Sygnatura: I SA/Bk 444/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak protokołu badania ksiąg (art. 193 § 6 Ordynacji podatkowej) nie czyni jednak niemożliwym określenie podstawy opodatkowania w drodze jej oszacowania z powodów określonych w art. 23 Ordynacji podatkowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2005 r., sprawy ze skargi Janusza P., na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 13 września 2000 r., nr (…), w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od IV do XII 1996 r.: uchyla zaskarżoną [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 31 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 85, Sygnatura: II SA/Wr 354/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. (...) W świetle przepisu art. 47e ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. nr 99 z 2001 r., poz. 1079 z późn. zm.) (...) usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, wydanym na wniosek władającego tą nieruchomością. Tak więc podmiotem, którego praw i obowiązków dotyczy postępowanie prowadzone na podstawie tego przepisu i wydana w jego efekcie decyzja, jest jedynie konkretna [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, [59], 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU