STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 34, Sygnatura: III AUa 279/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Subiektywne przekonanie wnioskodawczyni co do stanu swego zdrowia nie może stanowić podstawy wywoływania opinii kolejnych biegłych. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 23 czerwca 1998 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił Mariannie M. prawa do dodatku pielęgnacyjnego do renty inwalidzkiej, bowiem lekarz orzecznik w dniu 15 czerwca 1998 r. stwierdził, że wnioskodawczyni jest nadal trwale, całkowicie niezdolna do pracy, ale nie wymaga pomocy innych osób w zaspokajaniu osobistych potr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 września 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 746/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.) przewiduje szczególne uprawnienia emerytalne dla kręgu wymienionych tam osób i § 6 tego rozporządzenia powinien być stosowany zgodnie z jego treścią. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G., decyzją z dnia 6 października 1998 r., odmówił wnioskodawcy prawa do emerytury, ponieważ w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 507/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba, która - poza spełnieniem pozostałych warunków z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 45 z 1991 r., poz. 200) - otrzymuje alimenty bezpośrednio od osoby zobowiązanej do ich płacenia co najmniej w wysokości odpowiadającej kwocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ustalonych w myśl zasad wynikających z ust. 2 tego artykułu. W omawianej sytuacji, stosownie do przepisu art. 12 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 września 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 410/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za przyjęciem, iż parafialny punkt katechetyczny jest także placówką, a katecheta nauczający w tym punkcie jest również pracownikiem pedagogicznym, przemawiają uregulowania zawarte w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95, poz. 425 ze zm.) i zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli (MP nr 31, poz. 336). Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 3 listopada 1995 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. odmówił S. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 27, Sygnatura: III AUz 90/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie "ubezpieczenie zdrowotne" obejmuje obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne w rozumieniu przepisów art. 8a pkt 1 i 147 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 ze zm.). Sąd Apelacyjny w Białymstoku - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na posiedzeniu niejawnym, po rozpoznaniu w dniu 6 września 1999 r. sprawy z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 32, Sygnatura: III AUa 229/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro do świadczeń niezrealizowanych, należnych osobie, które zmarła po wystąpieniu o nie, art. 104 ustawy o z.e.p. ogranicza krąg osób najbliższych, którym przysługuje roszczenie o ich wypłatę, to nie można przyjmować, że do identycznych świadczeń emerytalno-rentowych, tyle że do przyznanych zmarłemu przed jego śmiercią, ale nie wypłaconych z uwagi na zgon, uprawniony będzie inny krąg osób. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 19 stycznia 1998 r., Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -Oddział R [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 57, Sygnatura: III AUa 414/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przeciwko osobom trzecim, które pobrały świadczenie emerytalne im nie przysługujące, ale nie będące świadczeniem nienależnym w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 267 z późniejszymi zmianami), organ rentowy może wystąpić o zwrot tych świadczeń jedynie na drogę postępowania cywilnego. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 1999 r. apelacji Heleny P. od wyroku Sądu Okręgowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 lipca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 56, Sygnatura: III AUa 259/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest związany treścią protokołu powypadkowego, w szczególności w zakresie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy wówczas, gdy jest on płatnikiem jednorazowego odszkodowania z tytułu tego wypadku przewidzianego w ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 30 z 1983 r., poz. 144 z późn. zm.). Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 1999 r. apelacji Piotra Ch. od wyroku Sądu Okręgow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 45, Sygnatura: III AUa 206/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250 z późn. zm.) nie przewiduje możliwości uzyskania przez kobietę prawa do wcześniejszej emerytury przed ukończeniem 60 roku życia. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 19 marca 1998 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił Stanisławie S., urodzonej dnia 20 stycznia 1943 r. prawa do emerytury z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 143/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o pracę zawarta pomiędzy członkami zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sprzeczna z przepisem art. 203 Kodeksu handlowego i nie powoduje powstania pracowniczego ubezpieczenia społecznego. Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 1999 r. w Białymstoku apelacji zainteresowanej B. W. od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, [60], 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU