STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 40, Sygnatura: I ACa 988/02
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Początek biegu przedawnienia określonego w art. 20 ust. 4 ustawy o znakach towarowych liczy się zgodnie z regułą wyrażoną w przepisie art. 120 § 2 k.c., iż bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia. Z UZASADNIENIA „F. International” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., w dniu 14 sierpnia 2001 r. wystąpiła z pozwem przeciwko Sławomirowi S. i „P. Press&# [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 53/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wadliwość naprawy z przyczyn leżących po stronie właściciela warsztatu naprawczego powoduje przerwanie związku przyczynowego w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. między wypadkiem a stanem samochodu po naprawie. (...) W konsekwencji, jeżeli ta wadliwie wykonana naprawa wymaga korekty, w tym zakresie odpowiedzialny jest za nią właściciel warsztatu, zaś za koszty doprowadzenia samochodu do stanu poprzedniego, przyczynowo związane z wypadkiem, odpowiada ubezpieczyciel, odpowiadający w ramach ubezpieczenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: I ACa 1159/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W okresie od dnia 1 listopada 1998 r. do dnia 29 grudnia 1998 r. Centralny Szpital Kolejowy w W.-M. był jednostką organizacyjną Skarbu Państwa i tenże Skarb Państwa odpowiada za zaciągnięte przez nią w owym czasie zobowiązania. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2003 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w W., przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Wojewodę M. i PKP S.A. o zapłatę 122 826,85 zł, na skutek apelacji p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 44, Sygnatura: I ACa 177/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odszkodowanie przyznane na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 972 ze zm.) wyłącza możliwość dochodzenia innych roszczeń dotyczących działki zajętej na drogę publiczną, w tym roszczenia byłych właścicieli o wynagrodzenie za bezumowne z niej korzystanie. Z UZASADNIENIA Powodowie Adolf Z. i Janusz T. ostatecznie wnieśli o zasądzenie kwoty 177 384 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 1893/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można w wypadku reklamy produktów farmaceutycznych, adresowanej do specjalistów medycznych, traktować jej jako reklamy nie kierowanej do klientów. W tym wypadku nie są klientami jednak konsumenci, tj. ostateczni nabywcy (pacjenci), tylko lekarze pośrednio decydujący o nabyciu poprzez zapis na recepcie. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2003 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Pfizer Corporation z siedzibą w Panamie, przeciwko Adamed Spółce z o.o. z siedzibą w P., o u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 54, Sygnatura: I ACz 443/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłużnik nie jest uczestnikiem postępowania klauzulowego (o nadanie klauzuli wykonalności) przeciwko małżonkowi dłużnika i nie przysługuje mu legitymacja do zaskarżenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2003 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z wniosku Waldemara K. z udziałem dłużnika Grzegorza Marka R. i małżonki dłużnika Magdaleny Izabeli R., o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 50, Sygnatura: I ACa 201/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność - co do zasady - na podstawie art. 298 k.h. może ponosić osoba, która złożyła rezygnację, a który to fakt nie został uzewnętrzniony w rejestrze handlowym poprzez wykreślenie jej jako członka zarządu. Osoba taka może ekskulpować się wykazując przesłanki wymienione w § 2 art. 298 k.h. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2003 r. w B., na rozprawie, sprawy z powództwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B., przeciwko Zygmuntowi K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 204/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez wynagrodzenie za używanie rzeczy należy rozumieć nie tylko uiszczenie opłaty za efektywne korzystanie z obiektu, lecz także zwrot przez posiadacza w złej wierze wszelkich wydatków i ciężarów, do których zaliczyć trzeba między innymi podatki i daniny publiczne. Podatki i inne daniny publiczne są zatem elementem wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy. Natomiast w ramach umowy np. dzierżawy, najmu, leasingu strony mogą się umówić inaczej i oddzielić czynsz od innych opłat. Sąd Apelacyjny w Po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 1874/01
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zgodnie z art. 39 § 1 k.c., kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania. Umowa zawarta przez osobę, która działając jako organ osoby prawnej przekroczyła zakres umocowania jest niewątpliwie umową nieważną. 2. Ważnyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 maja 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 1243/02
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela tylko dlatego, że składka ubezpieczeniowa została określona w wysokości niższej od kwoty, która ustalona byłaby bez zniżek, jakie ubezpieczający uzyskał wskutek podania nieprawdziwych danych, nie znajduje oparcia w art. 805 § 1 k.c. Przepis ten nie uzależnia powstania obowiązku odszkodowawczego zakładu ubezpieczeń od prawidłowego ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej, lecz jedynie od jej zapłaty. W przeciwnym wypadku zachodziłaby niepewność [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, [60], 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU