STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 54, Sygnatura: I SA/Bk 403/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z zasady prawdy obiektywnej wynika obowiązek organu podatkowego dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w ten sposób by stworzyć jej rzeczywisty obraz i uzyskać podstawę trafnego zastosowania prawa. Prawidłową decyzję można podjąć tylko wtedy, gdy rozporządza się całokształtem materiału dowodowego pozwalającego na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego. W ocenie sądu, w rozpatrywanych sprawach organy celne nie ustaliły w sposób wystarczający stanu faktycznego, tym samym nie mogły podjąć praw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 15 listopada 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 24, Sygnatura: II SA/Op 189/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Ustawodawca wyłączył spod reglamentacji publicznoprawnej czynsze najmu za lokale użytkowe (w przeciwieństwie do lokali mieszkalnych), oddając je w całości pod reżim cywilnoprawny (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz.U. nr 71, poz. 733 ze zm.). W związku z tym, nadanie czynnościom związanym z ustanawianiem i waloryzacją czynszów za lokale użytkowe charakteru administracyjnego publicznoprawnego, skutkow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 59, Sygnatura: V SA 1298/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastrzeżony w umowie sprzedaży rabat był czynnikiem kształtującym wartość (cenę) transakcyjną towaru w wysokości - pomniejszonej o uzyskany rabat - ceny transakcyjnej wynikającej z faktur eksportera, przedstawionych przy zgłoszeniu celnym i tak określona wartość (cena) transakcyjna stanowiła - stosownie do zasady przewidzianej w art. 23 § 1 Kodeksu celnego - wartość celną towaru. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 5 listopada 2004 r., sprawy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 października 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 114, Sygnatura: II SA/Wr 1625/02
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Skarga, o jakiej mowa w art. 24 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późn. zm.), nie jest tożsama ze skargą przewidzianą treścią art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z tym przy rozpoznawaniu skarg na uchwały odrzucające zarzuty nie ma zastosowania art. 94 cyt. ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem praw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 października 2004 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 47, Sygnatura: I SA/Ka 2260/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa renty wymaga jej ustanowienia na pewien okres czasu, gdyż inaczej nie byłoby mowy o zobowiązaniu do świadczeń okresowych. Spełnianie świadczenia okresowego oznacza, że w jakichś powtarzających się okresach czasu (periodycznie) uprawniony ma uzyskiwać oznaczone w umowie kwoty pieniężne lub pewną ilość rzeczy oznaczonych co do gatunku. Dodatkowo, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej, świadczenie rentodawcy stanowić ma dla niego trwały ciężar. Aby określone świadczenie, do pono [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 października 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 116, Sygnatura: I SA/Wr 2203/03
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nabycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zmianami) to przeniesienie na podatnika własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntów; następuje ono w dacie zawarcia w formie aktu notarialnego umowy bezwarunkowego przeniesienia tego prawa lub własności nieruchomości, a nie w dacie zawarcia umowy zobowiązującej do ic [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 8 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 70, Sygnatura: I SA/Bk 197/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsetki od zaliczek powinny być liczone do momentu, w którym ustaje byt prawny zaliczek. Przepis § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek (…) Dz.U. nr 240, poz. 2036, może mieć zastosowanie do tych stanów faktycznych, w których zaliczki na podatek są jeszcze wymagalne. Jeśli jednak z uwagi na upływ czasu zaliczki nie są już wymagalne, a wymagalny stał się sam podatek - od tego momentu odsetki powinny być liczone od zaległ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 16 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 94, Sygnatura: II SA/Wr 1923/02
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z art. 4 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 15 z 1999 r., poz. 139 ze zm.) oraz art. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. nr 153, poz. 1269) i art. 3, i art. 135 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270) nie można odczytać uprawnienia sądu do oceny projektu zmiany planu pod względem słuszności, fachowości czy też wyboru rozwiązania najmniej uciążliwego dla społeczności lokalnej. Sąd nie może zatem wkraczać [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 września 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 21, Sygnatura: I SA/Wr 490/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji, gdy w czasie powstania uprawnienia w podatku od towarów i usług obowiązywał inny stan prawny niż w czasie, w którym podatnik złożył deklarację korygującą VAT-7, należy stosować przepisy obowiązujące w czasie, którego przedmiotowa korekta dotyczyła. 2. Zasada niedziałania prawa wstecz stanowi istotny składnik zasady zaufania obywateli do państwa, a jej treścią jest zakaz nadawania mocy wstecznej zwłaszcza przepisom normującym prawa i obowiązki obywateli, jeżeli prowadzi to do p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 71, Sygnatura: I SA/Bk 251/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Klasyfikacja statystyczna dokonana przez uprawniony organ statystyczny nie może być zniesiona przez organ podatkowy. W razie wątpliwości, co do poprawności opinii klasyfikacyjnej, zarówno organ podatkowy, jak i sam podatnik może wystąpić do organu statystycznego o ponowną opinię. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I, po rozpoznaniu, na rozprawie, sprawy ze skargi Jerzego K., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B., w przedmiocie określenia kwot zwrotu podatku od t [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, [60], 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU