STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 października 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 26, Sygnatura: II AUa 10/12
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców wyłączało z mocy prawa prowadzenie postępowania egzekucyjnego jedynie wobec należności (wraz z odsetkami) znanych na dzień 31 grudnia 2011 r. (art. 14 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3). Nie było zatem przeszkód do prowadzenia przez ZUS postępowania egzekucyjnego wobec innych – niż wskazan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 270/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli sprawcy biorą zakładnika posługując się przemocą albo groźbą, wówczas dochodzi do kumulatywnego zbiegu przepisów z art. 190 k.k. lub art. 191 k.k. z art. 252 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 19 września 2013 r., sprawy M. P., oskarżonego z art. 252 § 1 k.k. i art. 191 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., P. P., oskarżonego z art. 252 § 1 k.k. i art. 191 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez oskarżonych, od wyroku Sądu Ok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: II AKo 164/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 17 § 3 k.p.w., straż miejska ma przyznany status oskarżyciela publicznego w sprawach, w których ujawniła wykroczenie, działając w obszarze objętym jej ustawowymi zadaniami. Jednakże w odniesieniu do zadań z zakresu kontroli ruchu drogowego (określonych w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych – Dz.U. nr 123, poz. 779, ze zm.), ustawowe uprawnienia straży miejskiej dotyczą jedynie osób kierujących pojazdem lub uczestników ruchu, co wynik [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 260/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadośćuczynienie pieniężne, jakie przysługuje wnioskodawcy z mocy art. 114 § 1 k.p.s.w. ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej, wyrażającej się krzywdą w postaci cierpień fizycznych i psychicznych. Nie można jednak traktować zadośćuczynienia, jako ekwiwalentu charakterystycznego dla szkody majątkowej, bowiem ma ono służyć jedynie pewnej kompensacie doznanej krzywdy, jednocześnie, ze względu na ten charakter, wysokość zadośćuczynienia nie może stanowić kwoty jedynie symbolicznej. Sąd Apel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 116/13
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarta w art. 56 § 1 k.k.s. norma sankcjonowana obejmuje swoim zakresem czyny polegające nie tylko na narażeniu na uszczuplenie należności podatkowej, ale również, wnioskując a minori ad maius, na spowodowaniu takiego uszczuplenia. Sąd Apelacyjny w Łodzi, przy udziale P. K. (1), Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ł. delegowanego do Prokuratury Apelacyjnej w Ł., po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 r., sprawy K. K. (1), oskarżonego z art. 258 § 1 k.k.; art. 271 § 1 i § 3 k.k. w związku z ar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: V ACa 290/13
Data wprowadzenia do systemu: 02-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali nakłada na właścicieli lokali obowiązki dotyczące bezpośrednio ich lokali (właściciel lokalu zostaje bowiem zobowiązany tym przepisem do zezwalania na wstęp do swojego lokalu, na żądanie zarządu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje), w celu ochrony interesów pozostałych właścicieli [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2013 r.,

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 1644/12
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Renta socjalna nie może zostać przyznana ubezpieczonemu przed ukończeniem przez niego 18. roku życia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2013 r., sprawy z odwołania R. K., przeciwko Z. Oddziałowi w R., o prawo do renty socjalnej, na skutek apelacji Z. Oddziału w R., od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku z dnia 14 czerwca 2012 r., sygn. akt IX U 44/12, zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 27, Sygnatura: I ACz 762/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez względu na ilość oraz rodzaj pozwanych jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa (stationes fisci), w sprawie zgodnie z art. 67 § 2 k.p.c. występuje tylko jeden pozwany, a to Skarb Państwa, w sytuacji zaś, gdy w postępowaniu przeciwko niemu nie brały udziału wszystkie jednostki organizacyjne lub też były one niewłaściwe, nie zachodzą przesłanki do orzeczenia np. nieważności postępowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2013 r., na posiedzeniu niejawnym, spraw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: I ACz 1564/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niepoprawność redakcyjna art. 505[37] § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 7 lipca 2013 r. nie może usprawiedliwiać wykładni zachęcającej powodów do wnoszenia jakichkolwiek spraw w EPU po to tylko, by uzyskać ochronę prawną już w postępowaniu adekwatnym do rodzaju powództwa za zaniżoną opłatą sądową. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2013 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa: (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W., przeciwko A. Ś., o za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 906/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt, iż strona ubiegająca się o świadczenie uzależnione od stwierdzenia u niej niezdolności do pracy, wniosła o wydanie orzeczenia przez lekarza orzecznika na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej, nie zwalniał go od zachowania trybu postępowania przewidzianego w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz.U. nr 273, poz. 1412), tj. od przeprowadzenia bezpośredniego badania jej stanu zdrowia. Sąd Ap [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, [60], 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU