STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: V KK 354/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prowadzone na podstawie rozdziału trzeciego ustawy z dnia 28 kwietnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 65, z późn. zm.) postępowanie kontrolne stanowi „kontrolę skarbową” w rozumieniu art. 83 § 1 k.k.s. w związku z art. 53 § 31 k.k.s. Sąd Najwyższy, w sprawie J. Z., uniewinnionego od przestępstwa z art. 83 § 1 k.k.s., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2014 r., kasacji wniesionej przez Inspektora Kontroli Skarbowej w O., od wyrok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 75, Sygnatura: II SA/Po 235/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dokonując czynności materialno–technicznej wskazanej w art. 19 ust. 1 a) ustawy o broni i amunicji, organ zobligowany jest dać wyraz swemu przekonaniu, iż w konkretnej sytuacji dopatruje się ze strony posiadacza broni, któremu przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z katalogu zawartego w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji, obawy stanowienia przez niego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku prawnego albo dla wolności i praw innych osób. 2. Uzasadnienie dokonania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: II GSK 342/13
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Autobusy używane dla potrzeb regularnego specjalnego przewozu osób w transporcie krajowym drogowym, a zwłaszcza autobusy szkolne, nie są zwolnione od wymogów wyposażenia ich w ogumione koło zapasowe oraz bagażnik, co natomiast nie dotyczy autobusów używanych w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r., na rozprawie w Izbie Gospodarczej, skargi kasacyjnej MPK Spółki z o.o. w B., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Admin [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: II SA/Op 37/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każdy przejazd po drogach publicznych pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, należącego do przedsiębiorcy, niespełniający przesłanek „niezarobkowego przewozu drogowego (przewozu na potrzeby własne)” należy traktować jako „transport drogowy”, który z uwagi na trasę przejazdu może mieć charakter krajowy lub międzynarodowy (art. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1265, z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: II SA/Op 66/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiot wykonujący transport drogowy będzie mógł uwolnić się od odpowiedzialności, o ile zaistnieją przesłanki wymienione w art. 92c ust. 1 pkt 1 lub 92b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). Jednakże ciężar wykazania zaistnienia zdarzeń lub okoliczności, których nie mógł on przewidzieć, spoczywać będzie na podmiocie wykonującym transport drogowy. Podmiot ten powinien przedstawić odpowiednie dowody dla wykazania, że mimo zachowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: II GSK 215/13
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek przedłożenia dowodów na okoliczności dotyczące wyłączenia odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia warunków lub obowiązków przewozu drogowego spoczywa na przedsiębiorcy, prowadzącym działalność w zakresie transportu drogowego. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2014 r., na rozprawie w Izbie Gospodarczej, skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Transportu Drogowego, od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. z dnia 18 września 2012 r., sygn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 63, Sygnatura: V CSK 300/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro powództwo o ustalenie jest jedynym instrumentem jurydycznym eliminacji wadliwej uchwały rady nadzorczej z obrotu prawnego, to zakres żądań możliwych do sformułowania na podstawie art. 189 k.p.c. musi obejmować zarówno żądanie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego będącego (niebędącego) następstwem powzięcia uchwały przez radę nadzorczą, jak również żądanie stwierdzenia nieważności tej uchwały, zwłaszcza że pierwsze z obu wymienionych żądań wynika wprost z brzmienia omawian [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 69, Sygnatura: III SA/Łd 1196/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W kontekście art. 84 ust. 3 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym, możliwość nałożenia sankcji w postaci cofnięcia uprawnienia do wykonywania badań technicznych, wymaga stwierdzenia ewidentnego naruszenia przepisu prawa, który reguluje czynności diagnosty, podlegające ocenie w trakcie prowadzonej przez starostę kontroli. 2. Artykuł 84 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, jako przepis o charakterze sanacyjnym, powinien być stosowany w sposób ścisły. Orzeczenie to należy rozumieć w ten sposób, że cofnięcie d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 67, Sygnatura: I OSK 2355/12
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do nawiązania stosunku administracyjnoprawnego pomiędzy organem administracji a podmiotem prowadzącym parking strzeżony może dojść tylko wtedy, gdy parking spełnia określone kryteria i w związku z tym podmiot go prowadzący został wyznaczony do wykonywania dozoru umieszczonych na tymże parkingów pojazdów. 2. Co do zasady, jeżeli stosunek prawny, którego przedmiotem jest parkowanie (dozór) pojazdów ma charakter administracyjny, to spory wynikłe na jego tle powinny być rozwiązywane również na d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 71, Sygnatura: III KK 443/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jakkolwiek dla odpowiedzialności z art. 258 § 1 k.k., nie jest konieczna wiedza sprawcy o szczegółach organizacji grupy, zaś znamiona przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej wypełnia samo przystąpienie do niej i pozostawanie w jej strukturach z gotowością do popełniania przestępstw (lub przestępstwa), dla których ta grupa została stworzona, to przecież należy pamiętać, że przestępstwo to może być popełnione tylko umyślnie i przy świadomości sprawcy, że do takiej grupy należy, choc [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, [60], 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU