STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II KK 339/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest wystarczających podstaw do podzielenia stanowiska, że zmiana wprowadzona ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 875) wiąże się z rozszerzeniem definicji ziela konopi innych niż włókniste z art. 4 pkt 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii na części rośliny konopi dotąd nią nieobjętych, a w konsekwencji rozszerzeniem penalizacji przepisami ustawy o przeciwdziałaniu na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 12, pozycja: 96, Sygnatura: IV CSK 304/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mimo pewnego wyodrębnienia wynikającego z posługiwania się szczególną firmą (art. 43[6] k.c.) i samodzielnego wpisu do KRS (art. 36 pkt 14 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym), oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie posiada ani zdolności prawnej, ani zdolności sądowej. Nie zmienia to jednak faktu, że może funkcjonować w obrocie działając w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa K. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T., p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2017 r

Rocznik: 2017, miesiąc: 9, pozycja: 72, Sygnatura: II CSK 248/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym uwzględnia się stan faktyczny i prawny na datę rozstrzygnięcia o żądaniu pozwu, którą jest data zamknięcia rozprawy odwoławczej. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa D. M., przeciwko B. M., o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 7 marca 2017 r., skargi kasacyjnej po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 12, pozycja: 97, Sygnatura: III SK 1/15
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Konsekwencją unormowania wynikającego z art. 479[43] k.p.c. jest zakaz dalszego posługiwania się w obrocie klauzulą abuzywną wpisaną do rejestru. Zakaz ten obejmuje zarówno pozwanego przedsiębiorcę, jak i innych przedsiębiorców posługujących się takim postanowieniem wzorca w identycznych lub podobnego rodzaju stosunkach prawnych, ponieważ podstawowym celem postępowania w sprawie uznania za niedozwolone postanowień wzorca umowy jest usunięcie z obrotu postanowień uznanych za abuzywne nie tylko dl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: I CSK 395/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma ogólnych przepisów cywilnoprawnych, które w sposób wiążący określałyby cechy charakterystyczne (konstytutywne) umowy ramowej i dookreślałyby – imperatywnie albo dyspozytywnie – jej reżim prawny. Trudno też mówić o w pełni wykształconym, jednolitym typie empirycznym umowy ramowej, który – mocą ustalonego zwyczaju (art. 56 k.c.) – w pełni substytuowałby ten brak. Z tego względu do wniosków mających wynikać z samego zakwalifikowania konkretnej umowy obligacyjnej jako [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 10, pozycja: 82, Sygnatura: V CSK 450/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do umowy zawartej przez zarząd spółdzielni bez wymaganej do jej ważności uchwały walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej ma zastosowanie w drodze analogii art. 103 § 1 i § 2 k.c. 2. Przepis art. 17 § 1 k.s.h. stanowi, że jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna. Zgoda taka może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 10, pozycja: 79, Sygnatura: IV CSK 343/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nienależyte oświetlenie wejścia do budynku ogólnie zwiększa ryzyko zaistnienia wypadku. W takiej sytuacji ewentualna odpowiedzialność Spółdzielni na podstawie art. 415 k.c. może być wyłączona tylko wtedy, gdy dowiedzie ona, że wypadek nie pozostaje in concreto w adekwatnym związku przyczynowym z wadliwością systemu oświetlenia. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa A. Z., przeciwko G. Towarzystwu Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. i Spółdzielni Mieszkaniowej „J.” w O. o za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: III KK 367/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, polegające na prowadzeniu pojazdu z nadmierną prędkością, nieomal zawsze ma charakter umyślny. 2. Nieumyślność naruszenia zasad ruchu drogowego w postaci niezachowania należytej ostrożności przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych i w konsekwencji nieustąpienie pierwszeństwa znajdującej się na nim pokrzywdzonej, należy ocenić jako bardzo rażące. 3. Udzielenie pomocy pokrzywdzonemu należy do podstawowych obowiązków sprawcy wypadku, a od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: V CSK 332/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 79, z późn. zm.), rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni rozporządzeń dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze. Przepis art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece określa pojęcie złej wiary przy użyciu ogólnej formuły – „scit ut debet scire”. 2. W sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 10, pozycja: 80, Sygnatura: V CSK 335/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie stwierdzające nabycie własności przez zasiedzenie – które zgodnie z art. 609 § 1 k.p.c. może być wydane wyłącznie na wniosek. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa R. M. i A. Z.–M., przeciwko C. Z. i B. Z., o zapłatę, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 23 lutego 2017 r., skargi kasacyjnej powodów, od wyroku Sądu Apelacyjnego w (…) z dnia 16 grudnia 2015 r.: 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od powodów na rzecz pozwanych kwotę [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, [7], 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU