STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 858/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy pozwany nie był spadkobiercą ustawowym po zmarłym, wystąpienie zatem przez powódkę z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu nie wpłynęło na bieg terminu przedawnienia roszczenia o zachowek należnego jej od pozwanego. Tym samym przyjąć należało, że roszczenie powódki o zachowek po zmarłym przedawniło się z upływem 5–letniego okresu od dnia otwarcia spadku. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 r., na rozprawie, sprawy z powództwa A. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 1071/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut niewłaściwego określenia wysokości zadośćuczynienia może być uwzględniony w sytuacji, gdy nie zostały wzięte pod uwagę wszystkie istotne kryteria wpływające na tę formę kompensaty. Uwzględnienie omawianego zarzutu może nastąpić także wtedy, gdyby sąd uczynił jedno z wielu kryteriów, decydujących o wysokości zadośćuczynienia, elementem dominującym i przede wszystkim w oparciu o nie określił wysokość zadośćuczynienia. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2018 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 1933/16
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo upoważnienie do zarządu i administracji majątkiem, a w związku z tym do zastępowania, reprezentowania i działania wobec wszelkich władz, nie stanowi wystarczającego umocowania do głosowania w sprawie uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2018 r., na rozprawie, sprawy z powództwa A. M., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. (...) w W., o ustalenie nieistnienia uchwał, ewentual [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 7, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 1841/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To, że zabity syn mógł odbiegać swoją życiową postawą od wzorca obywatela i człowieka, nie znaczy, że jego matki (powódki) nie łączyła z nim głęboka więź emocjonalna, typowa dla relacji rodzica z dzieckiem – również dorosłym. Nawet jeśli syn powódki nadużywał alkoholu i miał wybuchowy charakter oraz kryminalną przeszłość, nie przestał z tych względów być jej dzieckiem, które kochała miłością matki. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2018 r., na rozprawie, sprawy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 7, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 1835/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli umowa jest dotknięta sankcją przewidzianą w art. 103 § 1 i § 2 k.c., kontrahent osoby, w której imieniu umowa została zawarta, może powołać się na nieważność umowy dopiero po odmowie jej potwierdzenia przez tę osobę lub dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do potwierdzenia umowy. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2018 r., na rozprawie, sprawy z powództwa J. K., przeciwko Bankowi (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W., o pozbawienie wykonalności [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 724/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. O prawnym charakterze interesu – czyli o potrzebie wszczęcia określonego postępowania i uzyskania oznaczonej treści wyroku – decyduje obiektywnie istniejąca potrzeba ochrony sfery prawnej powoda. Uzależnienie powództwa o ustalenie od istnienia interesu prawnego należy oceniać elastycznie, z uwzględnieniem konkretnych okoliczności danej sprawy i wykładni celowościowej. Pojęcie to powinno być tak interpretowane, by uwzględniało ocenę, czy wynik postępowania doprowadzi do usunięcia w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 7, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 813/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oddanie przez wynajmującego w najem lokalu mieszkalnego, który nie ma odpowiedniej wentylacji, a co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia najemcy takiego lokalu, stanowi nie tylko niewykonanie obowiązku umownego, ale jest i deliktem w rozumieniu art. 415 k.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2018 r., na rozprawie, sprawy z powództwa R. R., przeciwko Spółce (...) Spółce Akcyjnej w B., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 9, pozycja: 33, Sygnatura: I ACa 1033/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie w umowie świadczeń wzajemnych obu stron w sposób absolutnie nieekwiwalentny samo przez się nie przesądza o nieważności tej umowy z powodu jej niezgodności z zasadami współżycia społecznego, co do zasady bowiem stanowi to klasyczny wręcz przypadek wyzysku, o jakim mowa w art. 388 § 1 k.c. Rzecz w tym jednak, że nie sposób postawić wyraźnej granicy między „zwykłym” wyzyskiem, którego skutkom przeciwdziałać można przez zgłoszenie jednego z przewidzianych w tej normie żądań, a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 stycznia 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 30, Sygnatura: V ACa 213/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zerwanie więzi rodzinnej, nie w sposób naturalny albo na podstawie decyzji osób w te relacje zaangażowanych, lecz w związku z czynem niedozwolonym osoby trzeciej, narusza to dobro osobiste i rodzi odpowiedzialność na podstawie art. 23 i art. 448 k.c. 2. Z reguły typowe następstwa śmierci osoby bliskiej, a zatem zdarzenia powszechnie występującego, można ocenić bez konieczności sięgania do wiadomości specjalnych, a tylko wyjątkowo, w wypadkach wątpliwych, konieczne jest sięganie do opinii [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 stycznia 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 663/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dwuminutowe opóźnienie w przybyciu karetki, wynikające z konieczności przekierowania telefonu alarmowego przez dyspozytora w K. do dyspozytora w Ł. nie miało znaczenia w przedmiotowej sytuacji, skoro i tak czas przyjazdu karetki z P. do miejscowości S. musiał trwać ok. 18 minut, co mieściło się w obowiązujących standardach, które określają czas dotarcia karetki na obszarach wiejskich na 20 minut. Nawet więc gdyby pierwszy telefon powódki na pogotowie został prawidłowo połączony z jednostką r [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, [7], 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU