STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 47, Sygnatura: I ACa 108/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z art. 406 k.c. należy wyprowadzić wniosek, iż niekiedy surogacja może polegać na otrzymaniu przez wzbogaconego surogatu uzyskanej bezpodstawnie rzeczy w postaci innej rzeczy. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2008 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Johanna S., przeciwko Agacie P., o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, na skutek apelacji pozwanej, od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2007 r., sygn. akt I C 208/06: I. oddala apelację, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 103, Sygnatura: I ACa 41/08
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 158 k.c., zarówno umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości jak i umowa przenosząca własność powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Aby zatem zawrzeć umowę o przeniesieniu własności w trybie złożenia i przyjęcia oferty, koniecznym byłoby złożenie zarówno oświadczenia woli o przedstawieniu oferty, jak i oświadczenia woli o jej przyjęciu w formie aktu notarialnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2008 r., na rozprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 102, Sygnatura: I ACa 475/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na powodzie ciąży obowiązek wykazania rodzaju i wysokości szkody wyrządzonej na skutek przewlekłości postępowania administracyjnego. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 grudnia 2006 r., Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Skarbu Państwa - Prezydenta m.st. W. na rzecz L. B. kwotę 1 600 010,42 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12 stycznia 2006 r. do dnia zapłaty, odsetki ustawowe od kwoty 576 571,25 zł liczone od dnia 14 września 1999 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 344 485,40 zł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 95, Sygnatura: I ACa 1165/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkodę stanowić mogą także finansowe skutki pozbawienia strony możliwości uniknięcia spełnienia świadczenia na skutek niepodjęcia przez pełnomocnika procesowego właściwych czynności prawno-materialnych i procesowych. UZASADNIENIE Powodowie - Katarzyna B. i K. B., w pozwie skierowanym przeciwko J. R. i G. R., domagali się zapłaty kwoty 522 655,15 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa tytułem odszkodowania za szkodę jaką ponieśli na skutek nienależytego prowadzenia prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 96, Sygnatura: I ACa 512/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada swobody kontraktowania dotyczy także swobody negocjowania. Nieprzystąpienie do renegocjacji kontraktu gdy brak środków na zapłatę za świadczenia ponadlimitowe nie może być ocenione jako niewykonanie zobowiązania rodzące odpowiedzialność odszkodowawczą. UZASADNIENIE Powodowie W. P. i S. P. - wspólnicy spółki cywilnej H., prowadzącej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w W. - wnieśli o zasądzenie solidarnie od pozwanego Narodowego Funduszu Zdrowia Mazowieckiego Oddziału Wojewód [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 104, Sygnatura: VI ACa 744/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elżbieta Modzelewska-Wąchal 105-12-2008 Odmowa udzielenia informacji na żądanie Prezesa UOKiK, sformułowane jednoznaczne, uznawana jest za umyślne naruszenie art. 45 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Uzasadnia ona nałożenie kary pieniężnej. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2007 r., na rozprawie, sprawy z odwołania Leroy Merlin Polska Spółki z o.o. w P., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: I ACa 906/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nabycie osobowości prawnej przez oddział nie oznacza nabycia przez niego pełnej samodzielności. Oddział, po wpisaniu do rejestru, jako osoba prawna, zyskuje zdolność do samodzielnego działania i niezależność w sferze stosunków cywilnoprawnych, jak też praw majątkowych. Nie korzysta jednak z autonomii w zakresie działalności statutowej. Oddziały, jako jednostki organizacyjne stowarzyszenia, składają się na jednolitą i scentralizowaną organizację, w której – będąc osobami prawnymi – [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: VI ACa 612/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elżbieta Modzelewska-Wąchal 26-3-2008 Praktyką nadużycia pozycji dominującej na rynku, polegającą na narzucaniu uciążliwych warunków umów przynoszących nieuzasadnione korzyści, jest wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji za wstrzymanie dostaw wody lub odbioru ścieków na skutek przerw w zasilaniu energetycznym, bez ograniczenia do przypadków przerw, za które to przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 27 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 27, Sygnatura: Rep. 889/PO/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski - Kancelaria Civitas et Ius 27-3-2008 1. Stosownie do treści przepisu art. 2 § 1 pkt 3 w związku z art. 3 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), przepisy tej ustawy znajdują zastosowanie także w stosunku do opłat skarbowych, stanowiących podatek, w rozumieniu tej ustawy. Dopuszczalne jest zatem stwierdzenie nadpłaty nienależnie zapłaconej opłaty skarbowej, na zasadach ogólnych, przewidzianych w art. 72 § 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 97, Sygnatura: VI ACa 414/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie istnieje ustawowy obowiązek informowania konsumentów odnośnie wszystkich skutków prawnych zawarcia umowy kupna-sprzedaży z przedsiębiorcą, wobec czego nieudzielenie pełnej informacji nie narusza zbiorowych interesów konsumentów (art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów). Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2007 r., na rozprawie, sprawy z odwołania Tesco Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, [7], 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU