STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 10, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 495/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem ochrony art. 310 § 1 k.k. jest pewność i bezpieczeństwo obrotu pieniędzmi i papierami wartościowymi, a w następstwie tego pewność obrotu gospodarczego. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2019 r., sprawy: 1. J. D., oskarżonego o czyn z art. 310 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k., 2. R. B., oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 k.k., 3. R. K., oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 k.k., na skutek apelacji, wniesionych przez prokuratora oraz obrońcę oskar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 504/18
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rolą odszkodowania przewidzianego w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) jest wypełnienie różnicy pomiędzy wartością nieruchomości jaką miał przed wprowadzeniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niekorzystnego z punktu widzenia uprawnień właściciela, a jej wartością w dacie zbycia prawa do nieruchomości. 2. Ocenę, czy nieruchomość może być wykorzystana w sposób dotychczas [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 9, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 137/19
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przemoc wobec osoby, (o której mowa w art. 280 § 1 k.k.), oznacza bezpośrednie, fizyczne oddziaływanie na człowieka i nie obejmuje tzw. przemocy pośredniej, a więc pośredniego oddziaływania na człowieka przez określone postępowanie z rzeczą. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2019 r., sprawy G. S., urodz. (...) w O., s. J. i A., oskarżonego z art. 119 § 1 k.k. w zbiegu z art. 157 § 2 k.k., w związku z art. 11 § 2 k.k., na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 7, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 572/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Brak pouczenia świadczeniobiorcy o okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń emerytalnych lub rentowych zwalnia go z obowiązku zwrotu świadczeń pobranych mimo istnienia tych okoliczności, choćby nawet mógł powziąć o nich wiadomość z innych źródeł. 2. Obowiązek pouczania spoczywa na organie rentowym, samo zaś pouczenie powinno być wyczerpujące, zawierające informację o obowiązujących w dniu pouczania zasadach zawieszalności prawa do świadczeń. Brak pouczenia zwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 7, pozycja: 12, Sygnatura: II AKa 251/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sięgając po uregulowanie z art. 37a k.k., sąd za każdym razem obowiązany jest do indywidualnego podejścia i całościowego przeanalizowania konkretnego przypadku. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 12 czerwca 2019 r., sprawy T. W. syna J. i I., urodzonego w dniu (...) w B., oskarżonego z art. 56 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. w związku z art. 12 k.k., art. 56 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. w związku z art. 65 § 1 k.k. w związku z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 8, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 940/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O niezdolności do pracy nie decydują lekarze leczący, gdyż chodzi tu o ocenę niezdolności do pracy w prawnym rozumieniu, podejmowaną w trybie określonej procedury i przez odpowiednie organy. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2019 r., sprawy E. B., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w L., o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, na skutek apelacji E. B., od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt VIII U 1838/ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 9, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 848/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 15 ust. 2a ustawy emerytalnej nie wyłącza żadnego elementu wynagrodzenia składającego się na płacę minimalną. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2019 r., sprawy B. Z., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R., o wysokość emerytury, na skutek apelacji B. Z., od wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 19 lipca 2018 r., sygn. akt VI U 381/17: I. zmienia częściowo zaskarżony wyrok i poprzedzające go decyzje w ten sposób, że przyjmuje do wyl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 7, pozycja: 19, Sygnatura: V ACa 525/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, po wyczerpaniu limitu przyznanych umową świadczeń, Fundusz zobowiązany jest do pokrycia tych, które przekroczyły limit, a były udzielane w warunkach nagłych, ratujących życie i zdrowie. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2019 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Wojewódzkiego Szpitala (...) w T., przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W. (...) w B., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 10, pozycja: 29, Sygnatura: VI ACa 38/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W zobowiązaniu łączącym uprawnionego do zachowku i spadkobiercę należy dostrzec elementy zobowiązania bezterminowego, co oznacza, że określenie terminu spełnienia świadczenia pieniężnego w tym zobowiązaniu następuje w wyniku wezwania dłużnika (spadkobiercy) do zapłaty (art. 455 k.c.), a nie dopiero od dnia wyrokowania w przedmiocie uprawnienia do zachowku. W okresie między powstaniem stanu wymagalności roszczenia o zachowek a chwilą orzekania o tym roszczeniu ceny mające wpływ na określenie rozm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 87/19
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Specyfika dowodu z opinii biegłego wiąże się z tym, że okoliczności faktyczne wymagające wiedzy specjalnej nie mogą być zastąpione innymi środkami dowodowymi. Tak samo jak biegły nie jest powołany do artykułowania własnych spostrzeżeń o faktach, tak dowód z zeznań świadka nie może służyć do ustalenia okoliczności wymagającej wiedzy specjalnej. Biegli nie komunikują sądowi własnych spostrzeżeń co do faktów, lecz wypowiadają co do tych faktów opinię na podstawie swych wiadomości fachowych i doś [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, [7], 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU