STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: III AUa 67/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podjęcie "innej działalności zarobkowej" musi przejawiać się rzeczywistą aktywnością ubezpieczonego ukierunkowaną na uzyskanie zarobku. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 1999 r. apelacji Ryszarda C. od wyroku Sądu Wojewódzkiego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie z dnia 10 listopada 1998 r., nr IV U 2284/98, w sprawie Ryszarda C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o prawo do zasiłku chorobowego, zmienia zaskarżony wyrok i popr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 238/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprowadzenie przez ustawodawcę wyraźnego rozróżnienia pomiędzy dodatkiem a zasiłkiem pielęgnacyjnym nie może budzić żadnych wątpliwości; z rozróżnieniem tym związane są dwie odrębne podstawy prawne dla ewentualnego nabycia uprawnień do tych świadczeń. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L., decyzją z dnia 22 stycznia 1998 r. odmówił wnioskodawczyni - Ewie S. prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. W odwołaniu od tej decyzji wnioskodawczyni podniosła, że jest osobą niepełnosprawn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 104/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochód z tytułu wykonywania umowy zlecenia (agencyjnej) u podmiotu, u którego osoba wykonująca umowę jest równocześnie pracownikiem, traktuje się w zakresie ubezpieczeń społecznych jak wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, na który umowa była zawarta oraz wymiaru czasu pracy w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników stanowi nie tylko dochód w gotówce i w naturze z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, ale także dochód z tyt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 194/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest obowiązany do płacenia składek ten pracodawca, którego pracownicy nie będą korzystali ze świadczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdyż wobec tego pracodawcy nie można ogłosić upadłości i likwidacji. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 27 maja 1999 r. apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Z. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 8 stycznia 1999 r. (Nr XI.U. 5117/98) w sprawie Górnośląskiego Szp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 235/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Śmiertelne postrzelenie ubezpieczonego rolnika w czasie oglądania broni palnej i uprzedniego spożywania alkoholu nie jest wypadkiem przy pracy rolniczej w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 7 z 1998 r., poz. 25). Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 26 maja 1999 r. w Białymstoku apelacji D. K. od wyroku Sądu Okręgoweg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego W Białymstoku z dnia 19 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 223/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadek ubezpieczonego rolnika przy budowie domu mieszkalnego na terenie gospodarstwa rolnego jest wypadkiem przy pracy rolniczej zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 7 z 1998 r., poz. 25). Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 19 maja 1998 r. w Białymstoku apelacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 84/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz.U. Nr 58, poz. 290 z późn. zm.) nie zawiera postanowień, iż spełnienie obowiązku wobec organu rentowego przez jednego z zobowiązanych zwalnia pozostałych z konieczności złożenia zawiadomienia o dochodach. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 13 maja 1997 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. zobowiązał Teresę I. do zwrotu nienależnie p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 maja 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: III AUa 146/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba młodociana, która po zakończeniu teoretycznej i praktycznej nauki zawodu zobowiązana była przystąpić do egzaminu czeladniczego, i która w trakcie tegoż egzaminu uległa wypadkowi, nie podlegając już pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu, może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r. w sprawie świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 49/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uznanie, że umowa o pracę zawarta z kobietą w ciąży jest pozorna, prowadziłoby do wprowadzenia w praktyce zakazu zawierania umów o pracę z ciężarnymi. Byłoby to więc sprzeczne z podstawową zasadą prawa pracy określoną w art. 113 k.p., wprowadzającą zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w stosunkach pracy. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 3 grudnia 1998 r., Sąd Wojewódzki - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. i ustalił, że Anet [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 31, Sygnatura: III AUa 1463/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie "rencista" przysługuje osobom spełniającym warunki art. 39 z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.), nawet jeżeli zamieszkują za granicą, ale posiadają obywatelstwo polskie, gdyż prawo do świadczenia rentowego jest uprawnieniem nabytym w wyniku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz spełnienia się ryzyka ubezpieczeniowego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 1999 r. apelacji [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, [61], 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU