STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 32, Sygnatura: III CZP 29/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzekając o przepadku na rzecz Skarbu Państwa towaru objętego zakazem przywozu na polski obszar celny (art. 77 § 1 lit. „d” w związku z art. 77 § 2 Kodeksu celnego), sąd bierze za podstawę stan prawny – w odniesieniu do tego zakazu – obowiązujący w dniu ujawnienia, że towar objęty zakazem znajduje się na polskim obszarze celnym. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Skarbu Państwa – Urzędu Celnego w R., przy uczestnictwie Zdzisława K., o orzeczenie przepadku samochodu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 102, Sygnatura: II CZP 87/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osobie fizycznej, która do dnia 5 grudnia 1990 r. uzyskała pozwolenie na budowę i wybudowała budynek na nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy, przysługuje roszczenie o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Pawła G., przeciwko m.st. W., o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, po rozstrzygnięciu w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 91, Sygnatura: III CKN 1026/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o odsetki określone według zmiennej stopy procentowej nie powinno być zabezpieczone hipoteką zwykłą, lecz jedynie przez wpis hipoteki kaucyjnej, która może zabezpieczać wierzytelności o wysokości nieustalonej (zmiennej). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Banku Gospodarki Żywnościowej Oddziału Wojewódzkirgo w Z., przy uczestnictwie Joanny K., o wpis hipoteki zwykłej w przedmiocie odmowy wpisu oprocentowania kredytu według zmiennej stopy procentowej, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 90, Sygnatura: II CKN 1466/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawet skuteczne powierzenie czynności osobie trzeciej, które na podstawie art. 429 k.c. zwalnia od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez przedsiębiorstwo trudniące się zawodowo wykonywaniem danych czynności, nie wyklucza odpowiedzialności powierzającego za szkodę wyrządzoną jego własnym zaniedbaniem; najczęściej odpowiedzialność ta oparta będzie na art. 415 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Haliny B., przeciwko Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzial [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 34, Sygnatura: III CKN 1522/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za szkodę powstałą w czasie garażowania pojazdu mechanicznego ubezpieczyciel odpowiada także w granicach odpowiedzialności posiadacza tego pojazdu na zasadzie ryzyka. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Zbigniewa P., przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A., Inspektoratowi w K. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 11 kwietnia 2003 r., na rozprawie, kasacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 20 marca 2000 r., sygn. akt II Ca 744/99, uchyla zaskarżony wyrok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 106, Sygnatura: III CKN 1512/00
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczony nie może ponosić skutków działań ubezpieczyciela, które okazały się nietrafne, gdy chodzi o ustalenie wysokości należnego ubezpieczonemu odszkodowania. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Artura G., przeciwko P. w W. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 4 kwietnia 2003 r., na rozprawie, kasacji powoda, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2000 r., zmienia zaskarżony wyrok w pkt. 2 w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powoda odsetki usta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 147, Sygnatura: II CKN 1417/00
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gdy istotne wady dzieła są nieusuwalne, bądź nie dadzą się usunąć w odpowiednim czasie, skuteczność odstąpienia od umowy o dzieło, nie jest uzależniona od wcześniejszego wyznaczenia terminu do usunięcia wad. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Hanny G. i Marka D., wspólników firmy handlowej „Świat Glazury” Spółki Cywilnej w S., przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu „Uni-Ted” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S., o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 151, Sygnatura: IV CKN 366/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje składniki wymienione w art. 551 k.c., chyba że co innego wynika z przepisu szczególnego lub z woli stron (art. 552 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego S.A. w G., przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu „Complex” Spółkce z o.o. w G., o wydanie ruchomości lub zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 18 marca 2003 r., na rozprawie, kasacji pozwanego, od wyroku Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 52, Sygnatura: IV CKN 1901/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zagwarantowane w Konstytucji RP i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności prawo do krytyki zachowania osób sprawujących funkcje publiczne czy urzędowe, nie może być wykonywane w taki sposób, aby naruszało dobra, imię lub cześć krytykowanego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jacka R., przeciwko Jacko-wi D, o ochronę dóbr osobistych, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 28 marca 2003 r. na rozprawie, kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 maja [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 144, Sygnatura: V CKN 41/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie przez Centralną Rejestrację Rejestru Zastawów zaświadczenia zawierającego informacje zgodne z bazą danych centrali Rejestru, ale niezgodne ze stanem rzeczywistym, może być podstawą odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Banku Współpracy Regionalnej Banku Secesyjnego Spółki Akcyjnej w K. obecnie Daimler Chrysler Services (debis) Bank Polska Spółki Akcyjnej w W., przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Sprawie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, [61], 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU