STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 1186/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji, gdy dopłaty nie są przewidziane w umowie spółki, zmiana umowy polegająca na wprowadzeniu postanowienia przewidującego możliwość nakładania dopłat, wymaga jednomyślności jako zmiana umowy zwiększająca świadczenia wspólników. 2. Bez względu na sposób sformułowania postanowienia wprowadzającego do umowy spółki instytucję dopłat nie przewidzianą wcześniej w pierwotnym brzmieniu umowy, zawsze wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, do których ta konstrukcja prawna się odnosi. Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 432/02
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Akcje są zbywalne (art. 348 § 1 k.h.). Zasada zbywalności akcji rozciąga się na uprawnienia udziałowe już inkorporowane w dokumencie akcyjnym oraz na ogól uprawnień przysługujących akcjonariuszowi. Natomiast brak jest podstaw do ustalenia, że przez zbycie akcji wygasa powstałe już po strome zbywcy zobowiązanie wpłaty pełnej należności za akcje, które nie zostały opłacone. W tym stanie rzeczy należy przyjąć, że za wpłaty na akcje odpowiada i osoba będąca akcjonariuszem w chwili upływu terminu wp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 55, Sygnatura: I ACa 111/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwolnienie wydzierżawiającego od obowiązku uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem nie może być traktowane na równi z zobowiązaniem do świadczeń czynszowych. Roszczenia z tego tytułu nie podlegają zatem, tak jak roszczenia o świadczenia okresowe, trzyletniemu przedawnieniu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2003 r. w B., na rozprawie, sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Nadleśnictwa K., przeciwko Elżbiecie Ch. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 1022/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprzedstawienie do zapłaty w stosunku do wystawcy weksla własnego nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności wekslowej wystawcy weksla własnego. Przedstawienie do zapłaty ma tylko to znaczenie, że uzasadnia zwłokę dłużnika i powoduje odpowiedzialność za należności uboczne z art. 48 i art. 49 Prawa wekslowego. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2003 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Color Trading spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., przeciwko Ars-Warmia spół [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 56, Sygnatura: I ACa 129/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabycie poszczególnych nieruchomości rolnych mogących stanowić zorganizowaną całość gospodarczą jest nabyciem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisu art. 526 k.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 25 marca w B., na rozprawie, sprawy z powództwa "O. G." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K., przeciwko J. R. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 27 listopada 2002 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 76/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana płatności ceny ustalonej w umowie przeniesienia własności nieruchomości poprzez ustalenie jej płatności w części z uwzględnieniem obcej waluty powinna - pod rygorem nieważności - nastąpić w formie aktu notarialnego (art. 158 k.c. w związku z art. 77 k.c. i art. 73 § 2 zdanie 1 k.c.). Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2003 r. w Białymstoku na rozprawie, sprawy z powództwa A. K. przeciwko J. K. i E. K. o zapłatę, na skutek apelacji pozwanych, od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 1445/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w znowelizowanym art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. nr 35, poz. 149 ze zm.), pojęcie „państwowe jednostki organizacyjne”, bez wskazania wyróżnika oznacza, że jest to pojęcie zbiorcze, obejmujące obydwa rodzaje tych jednostek: mających i nie mających osobowości prawnej. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2003 r. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 1292/02
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle przepisów prawa materialnego regulujących potrącenie jest obojętne, kiedy oświadczenie woli o potrąceniu zostanie złożone. To, że określona wierzytelność jest objęta postępowaniem sądowym nie wyklucza jej potrącenia w jakiejkolwiek fazie postępowania. Od potrącenia jako czynności materialnoprawnej należy odróżnić zarzut potrącenia jako czynność procesową – powoływanie się na dokonane potrącenie i jego skutki, który podlega przepisom postępowania regulującym do kiedy dane fakty mo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 759/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, gdy obejmowała ona rozporządzenie przedmiotem należącym do majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka, a w dacie wydania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi i zaskarżenia czynności małżeństwo dłużnika było rozwiązane przez rozwód, nie może być ograniczone do wysokości udziału dłużnika w majątku dorobkowym, to jest nie może być oddalone w zakresie udziału małżonka dłużnika w majątku wspólnym. Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cyw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACz 154/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Praktyka częściowego zwalniania od kosztów sądowych, gdy wniosek dotyczył zwolnienia od kosztów w całości, polegająca na zwalnianiu od opłat, które strona winna uiścić w danym momencie, po to, aby wniesionemu przez nią pismu procesowemu (pozwowi, środkom zaskarżenia itp.) nadać bieg, jest oczywiście błędna i nie znajduje uzasadnienia w przytoczonych wyżej przepisach prawa, a ponadto nie sprzyja zasadom ekonomii procesowej. Wydawanie przy każdej kolejnej czynności procesowej, powodującej obowiąze [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, [61], 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU