STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 40, Sygnatura: II SA 2415/03 i II SA 2967/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zważywszy na uregulowanie w art. 245 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. nr 49 z 2001 r., poz. 508 ze zm.) katalogu rozstrzygnięć Izby Odwoławczej Urzędu Patentowego przepis ten, stosownie do art. 252 - Prawo własności przemysłowej, wyłącza w tym zakresie stosowanie przepisu art. 138 k.p.a. W postępowaniu przed Izbą Odwoławczą Urzędu Patentowego nie ma zastosowania art. 138 § 2 k.p.a., który określa przesłanki dla wydania przez organ odwoławczy decyzj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 56, Sygnatura: I SA/Bk 190/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, powinny stanowić integralną część uchwały powiatu w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I, po rozpoznaniu, na rozprawie, sprawy ze skargi Rady Powiatu W., na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w B., w przedmiocie budżetu powiatu na 2004 rok - uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze - uchwałę nr (…) z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kole [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 55, Sygnatura: I SA/Bk 159/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty w szerokim tego wyrażenia prawnego znaczeniu, a więc obok nakładów bezpośrednich również pośrednie nakłady, straty, wydatki niezbędne, które trzeba ponieść w relacji do któregoś z elementów nakładów bezpośrednich. Takie rozumienie kosztów uzyskania przychodu oparte jest na ich istocie ekonomicznej i dominuje w większości współczesnych ustawodawstw podatkowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I, po rozpoznaniu, na ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 5 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 93, Sygnatura: II SA/Wr 95/02
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma (...), podstaw do przyjęcia przez organ odwoławczy, w decyzji opartej o art. 138 § 2 k.p.a., że wyraźnie wyartykułowane przed organem I instancji stanowiska stron, w przedmiocie zgody lub jej braku, co do sposobu użytkowania obiektu budowlanego, będącego nieruchomością wspólną (art. 71 ust. 3 Prawa budowlanego - Dz.U. nr 106 z 2000 r., poz. 1126 ze zm.), powinny być jeszcze raz przez organ I instancji zbadane w drodze rozprawy (art. 89 § 2 k.p.a.), gdy rozstrzygnięcie sprawy nie wymaga [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 23, Sygnatura: V SA 2481/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Regulacje art. 190[1] i art. 190[2] Kodeksu celnego dotyczą wszystkich zwolnień celnych, także określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień innych niż określone w art. 190[1]-190[41] Kodeksu celnego (Dz.U. nr 156, poz. 1820). Za takim rozumowaniem przemawia także fakt, iż w rozporządzeniu wykonawczym prawodawca posługuje się pojęciami zdefiniowanymi w przepisie art. 190[2] Kodeksu celnego, np. pojęciem "środki trwałe". 2. Uprawnienie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 143, Sygnatura: IV SA 2710/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa o odpadach jako posiadacza odpadów określa każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną). Ponieważ faktycznie włada odpadami przede wszystkim ich wytwórca, a jest nim każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach), obowiązkiem organu jest przede wszystkim przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego celem ustalenia posiadacza odpadów. Jeżeli okaże si [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 9 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 31, Sygnatura: II SA/Op 10/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. (...) Rada gminy, określając na podstawie art. XII § 1 ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy - godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności z uwagi na ochronę porządku publicznego, przekracza zawarte w tym przepisie upoważnienie. W sytuacji, gdy przepis art. XII przywoływanej ustawy jest wyraźnie widocznym wtrętem do ustawy regulującej materię niezwiązaną z szeroko rozumianymi zagadnieniami utrzymania porz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 57, Sygnatura: V SA 1676/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 65 § 5 Kodeksu celnego, odmiennie niż przepis art. 70 Ordynacji podatkowej, nie wskazuje wypadków, w których, bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, ulega zawieszeniu bądź przerwaniu. Regulacje dotyczące zawieszenia biegu terminów zawiera natomiast art. 230 Kodeksu celnego, który reguluje kwestie powiadomienia dłużnika o zarejestrowaniu kwoty należności. Powiadomienie dłużnika o kwocie nie musi następować w drodze decyzji administracyjnej. Termin do powiadomienia dłużnik [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: III SA/Wa 72/04
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bank ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów rezerwę na wątpliwe kredyty w kwocie odpowiadającej 25% kwoty wątpliwych kredytów. Warunkiem zaliczenia rezerwy na wątpliwe kredyty do kosztów uzyskania przychodów jest spełnienie przez nie rygorów określonych w art. 16 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 maja [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: III SA/Wa 81/04
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych banki mogą zaliczać 25% kredytów uznanych za wątpliwe. Urzędy skarbowe przez lata twierdziły, że tylko połowa z tej wielkości może być kosztem. Sąd orzekł, że był to błąd. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, [61], 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU